BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roeske-Słomka Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności Polski
The State and Demographic-Social Structure of the Population of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 185, s. 251-264, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Struktura ludności, Struktura demograficzna, Sytuacja demograficzna, Wykształcenie, Aktywność zawodowa ludności, Gospodarstwa domowe, Rodzina
Population composition, Demographic structure, Demographic situation, People's education, Activity rate of population, Households, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan i struktura ludności są z jednej strony czynnikami warunkującymi rozwój gospodarczo-społeczny kraju, a z drugiej strony - odbiorcami tego rozwoju. Zatem powinny one podlegać permanentnemu monitorowaniu. W niniejszym artykule analizie poddano w szczególności relacje między liczbami ludności będącej w wieku tzw. ścisłej mobilności zawodowej oraz w wieku pozamobilnym według płci i w przekroju miasto - wieś na podstawie tzw. macierzy relacji zbudowanych według własnej koncepcji. Ponadto artykuł zawiera charakterystykę struktury ludności według poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, struktury rodzinnej oraz struktury gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

Status and structure of the population are on the one hand determining factors of economic and social development of the country, and on the other hand - recipients of this development. Therefore, they should be kept under constant monitoring. This article, first of all, examines the relationship between the number of people being at the age of close professional mobility and non-mobile age by sex and the urban-rural cross-section on the basis of the so-called relationship matrix constructed by the author. In addition, the article contains a description of the structure of population according to the level of education, vocational activity, family structure and the structure of house-holds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkiel, I., 2003, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi: dekada przemian, Wydawnictwo PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
  2. Gazińska, M., 2003, Potencjał demograficzny w regionie: analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Kowaleski, J.T., Rossa, A. (red.), 2009, Przyszłość demograficzna Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Kurkiewicz, J., Podolec, B. (red.), 2008, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
  5. Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
  6. Rocznik statystyczny 2010, GUS, Warszawa 2011.
  7. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010.
  8. Szukalski, P., Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.), 2004, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu