BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Szkodliwa dla środowiska pomoc publiczna - próba definicji i identyfikacji
Environmentally Harmful State Aid - an Attempt to Define and Identify
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 5(17), 2011, nr 214, s. 11-27, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna
Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Udzielana pomoc publiczna może zakłócać konkurencję na rynku, dlatego tak istotne jest jej ograniczanie. Bardzo ważnym aspektem w kontekście udzielania pomocy publicznej powinna być analiza wpływu udzielonego wsparcia na środowisko. Należy więc odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ udzielona pomoc publiczna będzie miała na środowisko. Wpływ ten można określić jako korzystny, neutralny bądź też szkodliwy. Z punktu widzenia środowiska najważniejszym zagadnieniem byłaby identyfikacja szkodliwej dla środowiska pomocy publicznej. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania szkodliwej dla środowiska pomocy publicznej. Wskazanie obszarów, w których takie wsparcie może być udzielane. W artykule dokonano także wyjaśnienia terminu pomoc publiczna oraz szkodliwa pomoc publiczna. (abstrakt oryginalny)

Granting state aid can distort competition on the market. Therefore it is important to limit it. A very important aspect in the context of granting state aid should be the analysis of influence of granted support on the environment. Granting state aid we should answer the question what influence the granted state aid will have on the environment. This impact can be determined as advantageous, neutral or harmful. From the point of view of the environmental the most important issue should be the identification of environmentally harmful state aid. The aim of this article is an attempt of definition of environmentally harmful state aid. The article also points out the areas where this support can be granted and explains the term of state aid and harmful state aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodecki Z., Konkurencja, LexisNexis, Warszawa 2003.
 2. Decyzja Komisji z dnia 25.09.2007 w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę w ramach umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pomocy państwa, którą Polska planuje udzielić w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, K (2007) 4319.
 3. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
 4. Dybiec M., Subsydia szkodliwe dla środowiska - próba identyfikacji (materiał powielany).
 5. Environmentally Harmful Subsidy: Challenges for Reform, OECD, Paris 2005.
 6. IEEP at al., Reforming environmentally harmful subsidies Final report to the European Commission's DG Environment, 2007.
 7. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych, COM 2004(38).
 8. N575/2007. Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2010, K (2008) 864, Bruksela 2.04.2008.
 9. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 10. Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc publiczna: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (dokument konsultacyjny), COM (2005) 107 końcowy, Bruksela 2005.
 11. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2007.
 13. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2009.
 14. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010.
 15. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
 16. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
 17. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
 18. Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, http://www.uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php [20.01.2011].
 19. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.
 20. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (tekst jednolity), DzU z 2002 nr 175, poz. 1440 z późn. zm.
 21. Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa, Komisja Europejska Dyrekcja ds.Konkurencji, 2008.
 22. Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T., Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission's DG Environment, November 2009.
 23. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzUrz Unii Europejskiej C 83/2010.
 24. Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, DzUrz Unii Europejskiej C 82/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu