BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa (red.)
Tytuł
Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, 280 s., rys., tab., bibliogr. s. 263-274
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Źródła finansowania, Budżet samorządu terytorialnego, Subwencjonowanie samorządu terytorialnego, Dotacje, Fundusze unijne, Przegląd literatury
Local government, Local government finance, Source of financing, Local budget, Local government subsidies, Subsidies, EU funds, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego: podatkowe źródła dochodów, dochody majątkowe, subwencje i dotacje, fundusze Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, zwrotne źródła finansowania oraz niestandardowe instrumenty finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Badaniami objęto materiał empiryczny z lat 2004-2008.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A.: Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce. "Finanse Komunalne" 2009, nr 6.
 2. Balasiński C, Kulesza M: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 3. Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, S. Flejtarski. CeDeWu, Warszawa 2008.
 4. Bez zwolnień od podatku. "Wspólnota" 2010, nr 2.
 5. Bitner M.: Modele Partnerstwa Publiczno-Prawnego w krajach Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne" 2003, nr 2, dodatek: "Partnerstwo Publiczno-Prywatne".
 6. Borodo A.: Podatkowe, budżetowe i bankowe instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W: Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego. Red. A. Borodo. TNOiK, Toruń 2008.
 7. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 8. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 9. BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Difin, Warszawa 2006.
 10. Brzozowska K: Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Cenkier A.: Partnerstwo publiczno-prawne jako metoda wykonywania zadań publicznych. SGH, Warszawa 2010.
 12. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 13. Ciupek B.: Ryzyko przedsięwziąć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141.
 14. Ciupek B., Znaniecka K.: Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego. W: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 15. Ciupek B., Znaniecka K.: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. W: Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej. Red. T. Famulska, J. Nowakowski. Difin, Warszawa 2006.
 16. Ciupek B., Famulska T., WalasikA.: System finansów publicznych. SKwP, Warszawa 2008.
 17. Dąbrowski A., Pokora A.: Zgodność z prawem wspólnotowym opodatkowania p.c.c. dopłat w spółce z o.o. "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 9.
 18. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. Dziarski G: Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorach usług komunalnych. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 11.
 20. Etel L.: Podatki od nieruchomości 2009. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 21. Etel L.: Uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna. "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2008, nr 2.
 22. Felis P.: Wybrane problemy dyskusyjne z zakresu podatków majątkowych. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141.
 23. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J.: Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Difin, Warszawa 2010.
 24. Glumińska-Pawlic J.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 25. Głuchowski J.: Podatki ekologiczne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 26. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 27. Gonet W.: Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. SGH, Warszawa 2006.
 28. Gonet W.: Uwagi o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2006, nr 1-2.
 29. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej. Red. T. Famulska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 30. Grosse T.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 31. Grzybowska M., Zubrzycki J.: Leasing. Zagadnienia podatkowe i rachunkowe. UNIMEX, Wrocław 2002.
 32. Grzybowski W.: Projekty PPP trzeba szczegółowo opisać. " Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 20.
 33. Guziejewska B.: Warunki skutecznej polityki subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8.
 34. Hanusz A. Niezgoda A., Czerski P.: Dochody budżetu gminy. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 35. Heller J.: Dochody samorządów terytorialnych w Polsce - ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 5.
 36. Ickiewicz J.: Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 37. Jankowska A., Kierkowski T., Knapik R.: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 38. Jastrzębska M.: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne" 2009, nr 12.
 39. Jeleń I.: Pięć osi rozwoju. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 6.
 40. Kańduła S.: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 41. Kapciak A.: Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013. W: Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego. Część 1. Przewodnik po funduszach UE dla JST. Twigger, Warszawa 2007.
 42. Korbus B.P., Strawiński M.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 43. Korbus B., Wawrzyniak M.: Partnerstwo publiczno-prywatne na nowych zasadach. "Wspólnota" 2009, nr 10.
 44. Korczyński T., Kozłowska A., Kozłowski K, Mednis A., Nowaczek A.: Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 45. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno--ekonomiczny przestrzeni. CeDeWu, Warszawa 2007.
 46. Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R.: Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 47. Kosek-Wojnar M., Surówka K: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 48. Kosikowski C: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 49. Lewandowska I.: Z podatku będą zwolnione spadki i darowizny od najbliższych bez względu na wysokość. "Rzeczpospolita" z 20.11.2006, dodatek "Dobra Firma - Vademecum".
 50. Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 51. Makosz A.: Jeszcze nie działa, a już do wymiany. "Gazeta Prawna" 2006, nr 31.
 52. Malinowska E., MisiągW.: Finanse publiczne w Polsce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 53. Miszczuk M.: System podatków i opłat samorządowych w Polsce. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 54. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 55. Moszaro M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. SGH, Warszawa 2005.
 56. Niezgoda A.: Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2009, nr 10.
 57. Nowacka EJ. : Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 58. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 59. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 60. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Red. M. Moszaro. Municipium, Warszawa 2000.
 61. Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 62. Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 63. Pieróg J.: Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 64. Radwański Z.: Prawo cywilne - część ogólna. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 65. Ruśkowski E.: Finanse samorządu regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 66. Ruśkowski E., Salocha J.M.: Finanse lokalne po akcesji. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 67. Samorząd w Polsce. Istota formy zadania. Red. S. Wykrętowicz. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2008.
 68. Sochacka-Krysiak H.: Finanse lokalne. SGH, Warszawa 1993.
 69. Tasan-Kok T., Załęczna M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej. Ernst&Young, Warszawa 2010.
 70. Ulgi podatkowe dla ZOZ-ów. "Wspólnota" 2010, nr 22.
 71. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny. Red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 72. Wiewióra M.: Wpływ transferów z budżetu państwa na finanse jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2009, nr 11.
 73. Winiarska K, Kaczurak-Kozak M.: Rachunkowość budżetowa. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 74. Woś B.: Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2005.
 75. Yescombe E.R.: Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 76. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 77. Zawadzki K.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania imprez sportowych. W: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2010, nr 141.
 78. Zysnarski J.: Koncepcja partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego - porównanie możliwych wariantów. LGGP, Warszawa 2002.
 79. Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODiDK, Gdańsk 2003.
 80. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. "Dziennik Ustaw" 1997, nr 78, poz. 483.
 81. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. "Dziennik Ustaw" 2009, nr 93, poz. 768 (tekst jednolity).
 82. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. "Dziennik Ustaw" 2006, nr 136, poz. 969, z późn. zm. (tekst jednolity).
 83. Europejska Karta Samorządu Lokalnego dnia 15 października 1985 r. "Dziennik Ustaw" 1994, nr 124, poz. 607 (sprostowanie tytułu dokumentu - wcześniej błędnie Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - zamieszczono w "Dzienniku Ustaw" 2006, nr 154, poz. 1107).
 84. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej. "Dziennik Ustaw" 1989, nr 4, poz. 23, z późn. zm.
 85. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. "Dziennik Ustaw" 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 86. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm. (tekst jednolity).
 87. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. "Dziennik Ustaw" 2010, nr 95, poz. 613 (tekst jednolity).
 88. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo górnicze i geologiczne. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 228, poz. 1947, z późn. zm.
 89. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 72, poz. 664.
 90. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm. (tekst jednolity).
 91. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 171, poz. 1397, z póź. zm.
 92. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. "Dziennik Ustaw" 1997, nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 93. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 94. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm. (tekst jednolity).
 95. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm. (tekst jednolity).
 96. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 150, poz. 983, z późn. zm.
 97. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. "Dziennik Ustaw" 2010, nr 101, poz. 649 (tekst jednolity).
 98. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. "Dziennik Ustaw" 2002, nr 200, poz. 1682, z późn. zm.
 99. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Dziennik Ustaw" 2010, nr 80, poz. 526 (tekst jednolity).
 100. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. "Dziennik Ustaw" 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.
 101. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. "Dziennik Ustaw" 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm., art. 5.
 102. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. "Dziennik Ustaw" nr 116, poz. 1206.
 103. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. "Dziennik Ustaw" 2005, nr 167, poz. 1399, z późn. zm.
 104. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. "Dziennik Ustaw" nr 169, poz. 1420.
 105. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. "Dziennik Ustaw" 2006, nr 225, poz. 1635, z późn. zm.
 106. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. "Dziennik Ustaw" nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
 107. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. "Dziennik Ustaw" nr 19, poz. 100.
 108. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane i usługi. "Dziennik Ustaw" nr 19, poz. 101.
 109. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. "Dziennik Ustaw" 2009, nr 157, poz. 1240.
 110. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 38, poz. 454.
 111. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 21.05.2005 w sprawie Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziennik Urzędowy UE L 277 z 21.10.2005.
 112. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Dziennik Urzędowy WE L 355 z 24.12.2002 (wersja skonsolidowana).
 113. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Dziennik Urzędowy C 321 E z 29.12.2006.
 114. Rozporządzenie Rady Europy nr 1627/94 z dnia 24.06.1994 r. ustanawiające wspólnotowy system dotyczący połowu ryb i akwakultury. Dziennik Urzędowy WE L 171 z 06.07.1994.
 115. Rozporządzenie Rady nr 1164/94 z dnia 16.05.1994 ustanawiające Fundusz Spójności. Dziennik Urzędowy WE L 130 z 25.05.1994.
 116. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy strukturalnych. Dziennik Urzędowy WE L 161 z 26.06.1999.
 117. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1257/1999 z dnia 17.05.1999 r. dotyczące wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dziennik Urzędowy WE L 160 z 26.06.1999.
 118. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1263/1999 z dnia 21.06.1999 r. w sprawie Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. Dziennik Urzędowy WE L 161 z 26.06.1999.
 119. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1783/ 1999 z dnia 12.07.1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziennik Urzędowy WE L 213 z 13.08.1999.
 120. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1784/ . 1999 z dnia 12.07.1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziennik Urzędowy WE L 213 z 13.08.1999.
 121. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych. Dziennik Urzędowy UE L 064 z 06.03.2001.
 122. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1080/ 2006 z dnia 05.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Dziennik Urzędowy L2010 z 31.07.2006.
 123. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1081/2006 z dn. 05.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Dziennik Urzędowy L2010 z 31.07.2006.
 124. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1084/ 2006 z dn. 11.07.2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994. Dziennik Urzędowy L2010 z 31.07.2006.
 125. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z 27. 07. 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Dziennik Urzędowy UE L 207/49.
 126. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07. 2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dziennik Urzędowy L2010 z 31.07.2006.
 127. Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dziennik Urzędowy UE L 08.46.11.
 128. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi. Dziennik Urzędowy WE/L 368 z 17.12.1992.
 129. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dziennik Urzędowy UE L134 z 30.04.2004.
 130. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. "Monitor Polski" 2003, nr 51, poz. 804.
 131. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku. "Monitor Polski" 2007, nr 47, poz. 557.
 132. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 roku. "Monitor Polski" 2009, nr 52, poz. 742.
 133. Ewaluacja Konkursu Dobre Praktyki PPP. Investment Suport, Warszawa 2008.
 134. Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions Commission of The European Communities. Bruksela 2004, s. 3. (COM(2004)327 final).
 135. Interpretative Communication on Concessions dander Community Law. "Official Journal of the European Communities" nr 2000/C 121/02 z 29.04.2000.
 136. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013. Bruksela 5.07.2005 COM (2005) 0299.
 137. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, maj.
 138. Nowe partnerstwo dla spójności konwergencja konkurencyjność współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 139. Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, grudzień.
 140. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 141. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 142. Rynek PPP w Polsce 2009. Investment Support, Warszawa 2010.
 143. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, listopad.
 144. ZPORR 2004-2006 projekty dla regionów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 145. ZPORR 2004-2006 informacja o realizacji programu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, grudzień.
 146. www.bip.krakow.pl
 147. www.curulis.pl
 148. www.eur-lex.europa.eu
 149. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 150. www.funduszeonline.pl
 151. www.funduszestrukturalne.gov.pl
 152. www.fundusze.uike.gov.pl
 153. www.gdansk.pl
 154. www.mofnet.gov.pl
 155. www.odpady.net.pl.
 156. www.rybnik.pl
 157. www.sap.sejm.gov.pl
 158. www.szpital-ostroda.pl
 159. www. uike.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu