BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Prawo rynków zbytu jako przedmiot sporów i dociekań
The Law of Markets as the Subject of Disputes and Inquiries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 145-165, bibliogr. 66 poz.
Słowa kluczowe
Rynek zbytu środków produkcji, Ekonomia, Teoria ekonomii
Sales market for means of production, Economics, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaczątki prawa rynków zbytu stworzyli G.F. Le Trosne, P.P.M. de La Riviere, F. Quesnay, A. Smith i W. Spence. Pełne wersje tego prawa sformułowali niemal jednocześnie J. Mill i J.B. Say. Później rozwijali je D. Ricardo i J.S. Mill. Mimo krytyki (J.M. of Lauderdale, J.Ch. de Sismondi, T.R. Malthus i K. Marks) prawo to stanowiło filar szkoły klasycznej. Po ponad stu latach prawo to, niesłusznie nazywane "prawem Saya", zostało obalone przez M. Kaleckiego oraz J.M. Keynesa - autora formuły przypisywanej J.B. Sayowi: "podaż sama stwarza dla siebie popyt". Do dalszego rozwoju tej koncepcji przyczynił się O. Lange, wyodrębniając równanie oraz tożsamość całkowitego popytu i całkowitej podaży. Na tej podstawie G.S. Becker i W.J. Baumol rozróżnili "tożsamość Saya" i "równość Saya". Prawo rynków zbytu nie jest odkryciem jednorazowym; jest typowym przykładem odkrycia wielokrotnego. (abstrakt oryginalny)

The beginnings of the law of markets were created by G.F. Le Trosne, P.P.M. de La Riviere, F. Quesnay, A. Smith, and W. Spence. Full versions of that law were formulated almost simultaneously by J. Mill and J.B. Say. Later, it was developed by D. Ricardo and J.S. Mill. Despite criticism (J.M. of Lauderdale, J.Ch. de Sismondi, T.R. Malthus and Karl Marx) the law was a pillar of the classical school. After more than a hundred years, this law, wrongly referred to as "Say's law", was overthrown by M. Kalecki and J.M. Keynes - the author of the formula ascribed to J.B. Say "supply creates its own demand". A further contribution to this concept was provided by O. Lange who extracted the equation and the identity of total demand and total supply. On this basis, G.S. Becker and WJ. Baumol distinguished between "Say's identity" and "Say's equality". The law of markets is not a single discovery, it is a typical example of a multiple discovery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amonn, A. 1956, Say Jean Baptiste, w: Handworterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 9, Gustav Fischer - J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) - Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart-Tubingen-Gottingen.
 2. Ananjin, O.J., 2004, Kłasiczeskaja szkoła: makroekonomiczeskije teorii, w: Awtonomow, W.S., Ananjin, O.J., Makaszewa, N.A. (red.), Istorija ekonomiczeskich uczenij, INFRA-M, Moskwa.
 3. Bartieniew, C.A., 2005, Istorija ekonomiczeskich uczenij, Ekonomist, Moskwa.
 4. Bartkowiak, R., 2002, Miejsce prawa rynków Saya w teorii ekonomii, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z. 25.
 5. Bartkowiak, R., 2003, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 6. Baumol, W. J., 1977, Say's (at Least) Eight Laws, or What Say and James Mill May Really Have Meant, Economica, vol. 44, May.
 7. Becker, G.S., Baumol, W.J. 1952, The Classical Monetary Theory: The Outcome of the Discussion, Economica, vol. 19, November.
 8. Blaug, M., 1994, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Blaug, M., 1997, Say's Law of Markets: What Did it Mean and Why Should We Care? Eastern Economic Journal, vol. 23, no. 2.
 10. Boniecki, W., 1984, Rozwój myśli ekonomicznej, cz. 2, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Boniecki, W, Chrupek, Z., Drohomirecki, J., Żurawicki, S., 1967, Historia myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 12. Bremond, J., Salort, M.M., 1994, Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Bremond, J., Salort, M.M., 1997, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Chodkiewicz, Z., 1974, Saya prawo rynku, w: Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.
 15. Drabińska, D., 2004, Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkość cen i zatrudnienie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. Galbraith, J.K., 1982, Pieniądz - pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 17. Galbraith, J.K., 1992, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 18. Gide, K., 1929, Zasady ekonomji politycznej, wyd. 7, Fiszer i Majewski, Poznań.
 19. Gide, K., Rist, K. brak roku wyd., Historja doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych, t. 1, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków.
 20. Głąbiński, S., 1939, Historia ekonomiki, t. 1, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Lwów.
 21. Górski, J., 1984, Zarys historii ekonomii politycznej, wyd. 2 rozszerzone, Książka i Wiedza, Warszawa.
 22. Górski, J., 1985, Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 23. Górski, J., 1987, Przemiany w ekonomii burżuazyjnej w latach trzydziestych XX wieku, w: Górski, J., Sierpiński, W, Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950), wyd. 4, PWN, Warszawa.
 24. Janik, B., Stelmaszczyk, M., 2008, Paradoksy życia i twórczości J.M. Keynesa. Konferencja z "Bretton Woods" i jej implikacje dla współczesnej gospodarki, w: Zagóra-Jonszta, U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 25. Kalecki, M., 1979, Dzieła, t. 1: Kapitalizm: koniunktura i zatrudnienie, PWE, Warszawa.
 26. Kalecki, M., 1985, Dzieła, t. 5: Kraje rozwijające się. Studia varia: o ekonomii i ekonomistach, PWE, Warszawa.
 27. Kates, S., 1997, On the True Meaning of Says Law, Eastern Economic Journal, vol. 23, no. 2.
 28. Keynes, J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Landreth, H., Colander, D.C., 1998, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Lange, O., 1990, Prawo Saya. Nowe sformułowanie i krytyka, w: Lange O., Wybór pism, t. 2, PWN, Warszawa.
 31. Lipiński, E., 1955, Przedmowa, w: Sismondi J.C.L.S. de, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Kraków.
 32. Lipiński, E., 1968, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 33. Łabaj, R., 2008, Szkoła austriacka wobec Keynesa i keynesizmu, w: Zagóra-Jonszta, U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 34. Łaski, K. 2009, Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - Fundacja Innowacja - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 35. Makaszewa, N.A., 2004, Teorija obszczewo ekonomiczeskowo rawnowiesija, w: Awtonomow, W.S., Ananjin, O.J., Makaszewa, N.A. (red.), Istorija ekonomiczeskich uczenij, INFRA-M, Moskwa.
 36. Marks, K., 1965, Teorie wartości dodatkowej, cz. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 37. Marks, K., 1970, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa.
 38. Marks, K., 1986, Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 39. Mendelson, L.A, 1959, Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, t. 1, PWN, Warszawa.
 40. Mentzen, S., 2008, John Maynard Keynes a Ludwig von Mises, w: Zagóra-Jonszta, U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 41. Mill, J.S., 1966, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa.
 42. Murdzek, P., 2009, Polityka monetarna a cykl koniunkturalny, w: Noga, M., Stawicka, M.K. (red.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu, Warszawa.
 43. Nasiłowski, M., 1998, Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy? Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 44. Nowicki, J., 1984, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 45. Polszakiewicz, B., 1989, Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 46. Recktenwald, H.C., 1984, Die Klassik der okonomischen Wissenschaft, w: Issing, O. (Red.), Geschichte der Nationalokonomie, Verlag Franz Vahlen, Munchen.
 47. Ricardo, D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 48. Ritzmann, F., 1983, Bedeutende Oekonomen und ihre Werke, Zentralstelle der Studentenschaft Zurich, Zurich.
 49. Romanow, Z.B., 1997, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 50. Romanow, Z., Szulc, R., Wilczyński, W., 1992, Przewodnik metodyczny do nauki historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 51. Rutkowski, J., 1966, Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium, z. 3, wyd. 3 popr., Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 52. Sadzikowski, W., 1993, 200 lat gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 53. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., 1995, Ekonomia, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 54. Say, J.B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Kraków.
 55. Schumpeter, J.A., 1965, Geschichte der okonomischen Analyse, Bd. 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen.
 56. Sismondi, J.C.L. de, 1955, Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Kraków.
 57. Smith, A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. Snowdon, B., Vane, H.R., 2003, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 59. Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P., 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 60. Spychalski, G.B., 2001, Zarys historii myśli ekonomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 61. Stankiewicz, W., 1983, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 62. Sweezy, P.M., 1957, Teorii rozwoju kapitalizmu. Zasady marksistowskiej ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 63. Taylor, E., 1958, Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, PWN, Poznań.
 64. Thweatt, W.O., 1980, Baumol and James Mill on "Say's" Law of Markets, Economica, vol. 47, November.
 65. Wojtyna, A., 2000, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 66. Żurawicki, S., 1965, Kryzys burżuazyjnej myśli ekonomicznej (1965), w: Żurawicki, S., Boniecki, W., Guzicki, L., Haber, A., Ładyka, S., Topolski, J., Zarys dziejów myśli ekonomicznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu