BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Towalski Rafał
Tytuł
Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej)
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 584, 202 s., rys., tab., bibliogr. s. 193-202
Słowa kluczowe
Dialog społeczny, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Instytucje dialogu społecznego, Przegląd literatury
Social dialogue, Economic and political integration of Europe, Social dialogue institutions, Literature review
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Kraj/Region
Czechy, Słowacja, Węgry
Czech Republic, Slovak Republic, Hungary
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję dialogu społecznego i jej źródła w neokorporatyzmie. Podjęto próbę systematyzacji wpływu integracji europejskiej na dialog społeczny, a następnie omówiono stan i rozwój dialogu społecznego w Republice Czeskiej, Polsce, na Słowacji i Węgrzech.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Bartolomeo G., Tirelli P., The macroeconomics of social pacts, 2006, di-peco.economia.unimib.it/Persone/Tirelli/Pdf/macro sp.pdf
 2. Aquilera R.V., Dabu A., The transformation on employment relations systems in Central and Eastern Europe, "Journal of Industrial Relations" 2005, Vol. 47, Nr 1.
 3. Balogh E., Neumann L., Trade union membership and workplace presence continue to shrink, 2005, www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/01/feature/hu0501103f.htm
 4. Barosova M., Government increases minimum wage by 10per cent, 2007, www.euro-found.europa.eu/eiro/2006/ll/articles/sk0611039i.htm.
 5. Bączkowski A., Pakt o przedsiębiorstwie a partycypacja i akcjonariat pracowniczy, w: Partycypacja i akcjonariat pracowniczy w Polsce, red. L. Gilejko, ISP PAN, Of. Wyd. SGH, Warszawa 1995.
 6. Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 7. Berki E., Neumann L., Draft laws on national and sectoral social dialogue submitted to parliament, 2006, www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/feature/hu0602101f.htm
 8. Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
 9. Blok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Wyd. UAM, Poznań 2006.
 10. Boni M., Frieske K., Gardawski ]., Sztanderska U., Partnerzy socjalni wobec pracy: szanse dialogu społecznego, 2004, www.undp.org.pl/pliki/nhdr2004/R 5_SC.doc
 11. Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa 1997.
 12. Borkowska S., Rokowania zbiorowe, w: Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, red. H. Moerel, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 13. Capacity building for social dialogue in the Czech Republic, 2006, s. 2, www.pedz.univ-manheim.de/daten/edz-ma/06/ef065112.en.pdf
 14. Capacity building for social dialogue on the sectoral and company level - Slovakia, 2007, www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ma/esl/07/ef072212en.pdf
 15. Carley M., Baradel A., Welz Ch., EIRO thematic feature: Works councils and other workplace representation and participation structures, 2004, www.eurofound.euro-pa.eu/eiro/other_reports/works councils_flnal.pdf
 16. Casale G., Tripartism and Industrial Relations in Central and Eastern European Countries; Trends, Issues and Challenges, ILO, Budapest 1999.
 17. Changes in national collective bargaining systems Since 1990., 2005, www.eurofound.europa.eu/eiro//2005/03/study/tn0503102s.html
 18. Clark S., From European Union to European Monetary Union: the new member states and accession countries of Central and Eastern Europe in 2004, "Industrial Relation Journal" 2005, Vol. 36, Nr 6.
 19. Commission Decision of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the Dialogue between the social partners at European level, OJEC 12.08.98.
 20. Communication from the Commission. The European social dialogue a force for innovation and change, COM (2002) 341 final.
 21. Cox T.M., Mason B., Interest Groups and the Development of Tripartism in East Central Europe, "European Journal of Industrial Relations" 2000, Vol. 6, Nr 3.
 22. Csako M., Simonyi A., Toth A., Stosunki pracy na Węgrzech, w: Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, red. H. Moerel, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 23. Czarzasty J., Decentralizacja negocjacji zbiorowych, w: Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, red. R. Towalski, CPS Dialog, ISP, Warszawa 2007.
 24. Czarzasty J., Getka K., Dialog społeczny w Polsce - między dziś i jutrem - materiały z konferencji. Wystąpienie Tadeusza Mazowieckiego, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 2003.
 25. Cziria L., Collective bargaining procedur es, structures and scope, 2002, www.eurofo-und.europa.eu/eiro/2002/10/feature/sk0210102f.htm
 26. Cziria L., Comperative study on changes in the national systems of collective bargaining - case of Slovakia, 2004, www.fmb.unimore.it/on-line/Home/documento4052.html
 27. Cziria L., Industrial relations development 2006 - Slovakia, 2007, www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0703019s/sk0703019q.htm
 28. Cziria L., New central employers' organization established, 2004, www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/08/feature/sk0408102f.htm
 29. Cziria L., The organisation of the social partners, 2002, www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/sk0208102f.htm
 30. Cziria L., Tripartism examined, 2003, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/07/feature/sk0307102f.htm
 31. Cziria L., Wage increase in public sector lower than in the previous year, 2007, www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/sk0705029i.htm
 32. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz działań uzupełniających, Genewa, 18 czerwca 1998 r.
 33. Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, red. T. Grosse, R. Towalski, CPS Dialog, ISP, Warszawa 2007.
 34. Doktór K., Zbiorowe stosunki pracy, w: Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, red. J. Gardawski, J. Polakowska-Kujawa, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 35. Dolvik E.J., Industrial Relations in EMU; Re-nationalization and Europeization. Two sides of the same coin?, 2004, www.fafo.no/pro/emu.pdf
 36. Ebbinghaus B., Trade unions changing role: membership erosion, organizational reform, and social partnership in Europe, "EU Paper Series University of Wisconsin" 2002, eucenter.wisc.edu/Publications/ebbinghaus02.pdf
 37. Employers' organisations in Europe, 2003, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/ll/study/tn0311101s.htm
 38. Fałkowski M., Grosse T.G., Napiontek O., Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, ISP, Warszawa 2006.
 39. Fisera I., The Czech republic, w: Handbook of trade unions in Europe, ETUI, Brussels 1997.
 40. Frieske K., Modelowanie różnorodności: dynamika instytucjonalnej formuły stosunków pracy, w: Związki zawodowe w okresie przeobrażeń politycznych i gospodarczych, red. P. Gieorgica, CPS Dialog, Warszawa 1998.
 41. Gardawski }., Declining trade unions density examined, 2002, www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm
 42. Gardawski J., Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw unijnych, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" styczeń 2006, nr 10.
 43. Gardawski J., Między negocjacjami a dialogiem społecznym, w: Demokracja spektaklu? Kondycja polskiego życia publicznego po zmianie systemowej, red. P. Żuk, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2004.
 44. Gardawski J., Social agreement negotiations end in failure, 2004, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/12/word/pl0312104fpl.doc
 45. Gardawski J., Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej, w: Szkice ze spółczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 46. Gardawski J., Związki zawodowe: liczebność, skład, postawy. Komunikat nr 2900, CBOS, Warszawa 2003.
 47. Gąciarz B., Pańków W, Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa?, ISP, Warszawa 2001.
 48. Gilejko L., Dialog społeczny jako czynnik rozwoju, w: Dialog społeczny na poziomie regionalnym, red. D. Zalewski, IPiSS, Warszawa 2003.
 49. Gilejko L., Potrzeba partycypacji, w: Partycypacja w formie konsultacji i informacji: zagrożenia czy szanse?, CPS Dialog, Warszawa 2006.
 50. Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
 51. Grebing H., Stearns P.N., Arbeiterleben. Industriearbeit und Alltag in Europa 1890--1914, Campus Verlag, Frankfurt 1980.
 52. Grosse TG., Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, "Trzeci Sektor" jesień 2005/zima 2006, nr 4.
 53. Grzech pierworodny dialogu, wypowiedź Dagmara Długosza (wiceministra pracy w latach 2003-2004) w trakcie dyskusji panelowej na temat stanu dialogu społecznego w Polsce, która odbyła się w CPS Dialog w 2006 roku, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2006, 3 (12).
 54. Györ M., Współpraca wyszehradzka: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, w: Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość, Ossolineum, Wrocław 2004.
 55. Hala J., Kroupa A., Council of Economic and Social Agreement tightens representativeness criteria, 2005, www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/feature/cz0503102f.htm
 56. Hala J., Kroupa A., Czech Republic: Industrial relations developments in Europe 2007, 2008, www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/cz0803029q.htm
 57. HalaJ., Kroupa A., Factors constraining social dialogue and social partners' influence examined, 2004, www.eiro.eurofound.ie//print/2004/12/feature/cz0412102f.html
 58. Hala J., Kroupa A., Trade Unions in the firm, 2005, www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/04/feature/cz0504103f.htm
 59. Hausner J., Formowanie się stosunków pracy i reprezentacji interesów w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, pr.zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 60. Hausner J., Pętle rozwoju, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2007.
 61. Hege A., Pakt społeczny i uprawnienia partnerów społecznych. Doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, pr. zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 62. Hethy L., Tripartism and industrial relations in Hungary, w: Social dialogue in Central and Eastern Europe, red. G. Casale, ILO, Budapest 1999.
 63. Hyman R., Trade unions and the politics of the European Social Model, "Economic and Industrial Democracy" 2005, Nr 26.
 64. Industrial Relations in Europe 2002, ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke3901287_en.pdf
 65. Industrial Relations in Europe 2004, ec.europa.eu/employment_social/publications/2005/ke6104307_en.pdf
 66. Industrial Relations in Europe 2006, ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/ir_report2006_en.pdf
 67. Industrial relations system in the member states of the European Union. A basic comparison of 25 national systems, 2006 [raport z badań].
 68. Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat stanu dialogu społecznego w 2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Warszawa, październik 2006, www.skpnszz.org/downloads/2007r/Luty/stan dialogu spolecznego w 2006r.doc
 69. Ishikawa J., Key Features of National Social Dialogue: A Social Dialogue resource book, ILO, Geneva 2003.
 70. Janssen J., European Representation and the Social Dialogue in EU law, "CLR News" 2001, Nr 3.
 71. Jasiecki K., Sanacja państwa możliwa tylko na drodze dialogu społecznego, CPS Dialog, Warszawa, październik 2006.
 72. Jerschina J., Etatyzm, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 73. Kalukin R., Dialog o dialogu, "Gazeta Wyborcza" 20.11.2000.
 74. Kańtoch L., Kańtoch P., Europejskie związki zawodowe: leksykon, Warszawa 2002.
 75. Keller B., Bansbach M., Social dialogues: an interim report on recent results and prospects, ..Industrial Relations Journal" 2000, Vol. 31(4).
 76. Kisgyörgy S., Vämos I., The expirience of works councils in Hungary, "South-East Europe Review of Labour and Social Affairs" 2001, 01/special.
 77. Kohl H., Platzer W.H., Industrial relations in Central and Eastern Europe transformation and integration: a comparison of the eight EU accession countries, ETUI, Brussels 2004.
 78. Kowalik T., Czy umowa społeczna jest utopią?, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, pr. zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 79. Kowalski B., Dialog po węgiersku, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2006, nr 2.
 80. Kowalski B., Słowacka droga do dialogu, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2007, nr 3.
 81. Kroupa A., Extension of collective agreements to increase sectoral coverage, 2006, www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/cz0605019i.html
 82. Kroupa A., Hala J., Extension of collective agreements under debate, 2004, www.eiro.eurofound.eu.int/2004/10/feature/cz0410103f.html
 83. Kroupa A., Hala J., Social dialogue capacity building - the Czech Republic, 2006, www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ma/esl/06/ef065112_en.pdf
 84. Kroupa A., Vaskova R., Hala J., Public views of trade unions analysed, 2004, www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/ll/feature/cz0411105f.htm
 85. Kubinkova M., Tripartism and industrial relations in Czech Republic, w: Social dialogue in Central and Eastern Europe, red. G. Casale, ILO, Budapest 1999.
 86. Lado M., Hungary: Why develope sectoral social dialogue?, w: Sectoral social dialogue in future EU Member States: The weakest link, red. Y. Ghellab, D. Voughan-Whitehead, ILO, Budapest 2003.
 87. Lado M., Umowa społeczna i gospodarcza na Węgrzech, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, pr. zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 88. Lado M., Toth F., The sectoral Level Efforts and Trends, w: In focus. Industrial Relations in Hungary, red. J. Koltay, L. Neumann, 2006, econ.core.hu/doc/mt/2006/en/infocus2006.pdf
 89. Machalikova A., Tripartism in the Slovak Republic, w: Social dialogue in Central and Eastern Europe, red. G. Casale, ILO, Budapest 1999.
 90. Mansfeldova Z., Trade Unions and Employers Associations on the way to multi-level social dialogue - comparision between Czech Republic, Slovakia and Slovenia, 2007, www.unc.edu/euce/eusa2007/papers/mansfeldova-z-124-pdf
 91. Matey-Tyrowicz M., Reflections on the social dialogue in Poland preparing to the EU accession, "Polish Contemporary Law" 2000, Nr 1-4 (125-128).
 92. Meardi G., Marginson P., European Union enlargement and the foreign direct investments channel of industrial relations transfer, ..Industrial Relations Journal" 2006, Vol. 17, Nr 2.
 93. Mokrzyszewski A., Przynależność do związków zawodowych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008.
 94. Monitoring ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Raport końcowy, 2007, pr. zb., www.skgrm.pl/sis/Raport koncowy rada pracownikow.pdf
 95. Morawski W, Socjologia ekonomiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 96. Myant M., Smith S., Czech Trade Unions in Comparative Perspective, "European Journal of Industrial Relations" 1999, Vol. 5, Nr 3, s. 265-285.
 97. Neumann L., Collective Agreements - still decentralized, with shrinking coverage, 2006.
 98. Neumann L., The Hungarian Trade Unions and Their Future Options, w: In focus. Industrial Relations in Hungary, red. J. Koltay, L. Neumann, 2006, econ.core.hu/doc/mt/2006/en/infocus2006.pdf
 99. Orenstein M., Czeska Rada Trójstronna i jej znaczenie dla pokoju społecznego, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, pr. zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 100. Öry C, Naprzód froncie pracy..., w: Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990-1998, red. M. Schmidt, L. Toto, PAX, Warszawa 2001.
 101. Ost D., Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza, Warszawa 2007.
 102. Pałasiński J., Związki z biznesem, "Wprost" 2001, nr 15.
 103. Peyton Young H., Sprawiedliwy podział, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2003.
 104. Pizzuto A., Social pacts in Europe, 2006, www.bov.com/filebank/documents/BR33 APizzuto.pdf
 105. Pochet P., Natali D., The evolution of Social Pacts in the EMU Era A case of "uneven institutionalization", 2008, www.spfo.unibo.it/NR/rdonlyres/340FC698-A810-4C53-B955-A4C21BCA89AA/117400/PochetEspanet08.pdf
 106. Pollert A., Ten Years of Post Communist Central and Eastern Europe: Labour's Tenuous Foothold in the Regulation of the Employment Relationship, "Economic and Industrial Democracy" 2000.
 107. Pruszanowski N., Hordejuk J.J., Dialog społeczny, polityka zatrudnienia oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, ZRP, Warszawa 2005.
 108. Pulai A., National level tripartiteforums reformed, 2002, www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/inbrief/hu0209101n.htm
 109. Pulai A., Trade unions membership falls further, 2002, www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/06/inbrief/hu0206102n.htm
 110. Resolution on the White Paper. Preparing the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into internal market of the union, (1) 17 April 1996, www.europarl.europa.eu/enlargement/positionep/resolutions/1704966_en.htm#
 111. The Role of Unions in the Twenty-First Century. A Study for the Fondazione Rodolfo Debenedetti, red. T. Boeri, A. Brugiavini, L. Calmfors, Oxford University Press, Oxford 2001.
 112. Rudolf S., Partycypacja pracownicza - szanse dla przedsiębiorstw, w: Partycypacja w formie konsultacji i informacji: zagrożenia czy szanse?, CPS Dialog, Warszawa 2006.
 113. Rupert M., Fordism, crisis of, w: Routledge Encyklopedia of International Political Economy, red. R.J. Barry Jones, Taylor & Francis, Oxford 2001.
 114. Ruszkowski P., Socjologia zmiany systemowej w gospodarce, UAM, Poznań 2004.
 115. Rybicka E., Jubileusz europejskiego dialogu społecznego, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" maj 2006.
 116. Schulten T, Foundations and perspectives of trade union wage policy, w: Macroeconomic policy coordination in the Europe and the role of the trade unions, ETUI, Brussels 2005.
 117. Siewierski J., Ruch liberalny w Polsce, w: Społeczne ruchy czasu przełomu, red. L. Gilejko, Of. Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 118. Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.
 119. Slomp H., Tworzenie się stron stosunków pracy, w: Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, red. H. Moerel, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 120. Sobczyk M., Pięciolecie WKDS-ów: 2002-2006, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2007, nr 2.
 121. Social dialogue in Europe - partnership for change, Memo/04/211, Brussels 2004, europa.eu/.../04/211&format=PDF&aged=l&language=EN&guiLanguage=en
 122. Social dialogue indicators - ongoing ILO experience, ILO, Bureau of Statistic, Slovenia 2005.
 123. Solomon M., Industrial relations. Theory and practice, Prentice Hall, London 1998.
 124. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 roku, Warszawa 2007, www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/06/spr_o6_all.pdf
 125. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 roku, Warszawa 2008, www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/07/doc/spr_cale.Pdf
 126. Sroka J., Dialog społeczny w Polsce, w: Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Sroka, Wyd. UWr., Wrocław 2003.
 127. Sroka J., Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wyd. UWr., Wrocław 2000.
 128. Sroka J., Rola publicznych instytucji decyzyjnych w dialogu społecznym, w: Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, red. R. Towalski, CPS Dialog, ISP, Warszawa 2007.
 129. Staniszkis J., O władzy i bezsilności, Wyd. Literackie, Kraków 2006.
 130. Staniszkis J., Władza globalizacji, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2004.
 131. Stanowisko Związków Zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w sprawie dialogu społecznego, "Kronika Związkowa OPZZ" 2007, nr 80 (1166).
 132. Stolot M., Kluge N, Partycypacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu nowych państwach członkowskich UE. Krótkie raporty krajowe, 2006, maszynopis.
 133. Stosunki przemysłowe w Europie w 2006 roku, streszczenie, 2006, ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/ir_report06_summary_pl.pdf
 134. Streeck W, The internationalization of industrial relations In Europe: Prospect and Problems, "Working Paper Series in European Studies" 1998, Vol. 1(1).
 135. Streeck W, Kenworthy L., Theories and Practices of Neo-Corporatism, w: A Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, red. T. Janoski, Cambridge University Press, New York 2005.
 136. Tanasescu I., Bedoyan I., European Social Dialogue after Enlargement, Oxford 2004, www.spsw.ox.ac.uk/fileadmin/static/Espanet/espanetconference/papers/ppr.2A.IT.pdf
 137. Tomeś I., The evolving structure of Collective Bargaining in Europe 1990-2004, National Report - Czech Republic, 2004, eprints.unifi.it/archive/00001155/01/Repubblica_Ceca.pdf
 138. Toth A., Attempts to reform a workers' movement without mass participation, w: Trade Unions in Europe: facing challenges and searching for the solution, red. R. Hoffmann, J. Waddington, ETUI, Brussels 2000.
 139. Toth A., Social partners in Hungary, w: In focus. Industrial Relations in Hungary, red. L. Neumann, J. Koltay, 2006, econ.core.hu/doc/mt/2006/en/infocus2006.pdf
 140. Toth A., Neumann L., Activities of tripartite forum in 2004 reviewed, 2005, www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/02/feature/hu0502105f.htm
 141. Toth A., Neumann L., Collective bargaining trends 2002-3, 2004, www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/01/feature/hu0401103f.htm
 142. Toth A., Neumann L., National tripartite agreement signed on 2003 wage increase recommendations and minimum wage, 2003, www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12/feature/hu0212105f.htm
 143. Toth A., Naumann L., No agreement on reduction of statutory working time, 2003, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/07/inbrief/hu0307101n.htm
 144. Toth A., Neumann L., Renewed tensions between public sector unions and government, 2004, www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/09/feature/hu0409101f.htm
 145. Towalski R., Automotive trade unions sign cooperation agreement, 2007, www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/pl0710039i.htm147.
 146. Towalski R., Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 147. Towalski R., Municipal police officers represented by new trade union, 2008, www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/07/articles/pl0807039i.htm
 148. Towalski R., Perspektywa umowy społecznej w Polsce, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 149. Towalski R., Czarzasty ]., Raport z badania dla Fundacji im F. Eberta, 2005, maszynopis.
 150. Traktat amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz związane z nimi akty, 1999, art. 118a, w: Wersja skonsolidowana traktatów, Wspólnoty Europejskie 2006.
 151. Traxler E, Employers and employer organisations, w: Industrial Relations Journal European Annual Review 1997, red. B. Towers, M. Terry, "Industrial Relations Journal" 1998.
 152. Trigilia C., Economic socjology, Blackwell, London 2002.
 153. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU nr 55, poz. 234 z późn. zm.
 154. 2002 Annual Review for Hungary, www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/01/feature/hu0301110f.htm
 155. 2002 Regular Report on Czech's Republic Progress Towards Accession, COM (2002) 700 final, www.fifoost.org/tschechien/EU_czech_2002/index.php
 156. 2002 Regular Report on Hungary's Progress Towards Accession, COM (2002) 700 final, Brussels, 09.10.2002, www.fifoost.org/ungarn/EU_Hungary_2002/nodel.php
 157. 2002 Regular Report on Poland's Progress Towards Accession, COM (2002) 700 final, Brussels, 09.10.2002, www.fifoost.org/polen/EU_Poland_2002/index.php
 158. 2002 Regular Report on Slovak's Republic Progress Towards Accession, COM (2002) 700 final, Brussels, 09.10.2002, www.fifoost.org/slowakei/EU_SLovakia_2002/
 159. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, DzU nr 79, poz. 550.
 160. W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, 2004, www.undp.org.pl/nhdr/2004/nhdr2004_pl.pdf
 161. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 162. Weiler A., Quality In industrial relations: Comparative indicators, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2004.
 163. Weissel E., Pakt społeczny w Austrii, w: Negocjacje - droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, pr. zb., red. T. Kowalik, IPiSS, Warszawa 1995.
 164. What is social dialogue, www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm
 165. Wiatr J., Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2006.
 166. Workplace Représentation. EU, www.worker-participation.eu/national_industrial_relations/countries/slovak_republic/workplace_representation
 167. Wratny J., Partycypacja pracownicza: studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
 168. Wratny J., Pojęcie oraz zakres informacji i konsultacji pracowniczej według prawa europejskiego i polskiego, "Monitoring Prawa Pracy" 2006, t. 3, nr 124.
 169. Wratny J., Układy zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy, IPiSS, Warszawa 1997.
 170. Wronikowska E., Rota państwa w dialogu społecznym w Połsce, "Polityka Społeczna" 2003, nr 5.
 171. Wystąpienie Allana Larssona na First ECOSOC Convention of Civil Society, Brussels, 15.10.1999, ec.europa.eu/dgs/employment_social/speeches/991015al.pdf
 172. Wzmacnianie dialogu społecznego we władzach lokalnych i regionalnych w "nowych" państwach członkowskich oraz państwach kandydujących, 2005, www.ccre.org/docs/dialogue_Poland.pdf
 173. Związki zawodowe na świecie, www.solidarnosc.org.pl/zagranica/swiat/kraje/czechy.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu