BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadora Halina
Tytuł
Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, 346 s., rys., tab., bibliogr. s. 319-333
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Transfer kapitału, Rynek kapitałowy, Konsolidacja, Giełda, Instytucje finansowe, Grupa kapitałowa, Przegląd literatury
Mergers and acquisitions, Capital transfer, Capital market, Consolidation, Stock exchange, Financial institutions, Capital group, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono motywy fuzji i przejęć: dywersyfikacje działalności, integrację zasobów i koncentrację kapitału. Omówiono okoliczności i warunki, w jakich dokonują się fuzje i przejęcia - przeobrażenia na rynku kapitałowym oraz na giełdzie. Dokonano przeglądu procedur i struktur powstałych w wyniku fuzji i przejęć.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F.: Dualizm w zarządzaniu, dziś i jutro firmy. Poltext, Warszawa 2000.
 2. Aleksandrowicz T.: GPWw Europie. "Miesięcznik Kapitałowy" październik 2010.
 3. Angelo H. de, Angelo L. de, Skinner D.J.: Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings. "Journal of Financial Economics" 2002, No. 40.
 4. AnsellJ., Moles P., Smart A.: Does Benchmarking Help? "International Transactions in Operation Research" 2003, No. 10.
 5. Ansoff H.I.: Corporate Strategy. McGraw-Hill, New York 1965.
 6. Ansoff H.I.: Strategies for Diversification. "Harvard Business Review" 1957, Vol. 35.
 7. Antkiewicz S.: Przestępstwa na rynku kapitałowym - rodzaje i skala zjawiska w Polsce. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 8. Asset management - zarządzanie aktywami w Polsce. Red. S. Buczek. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 9. Baele L., Ferrando A., Hordal P., Krylova E., Monnet C.: Measuring Financial Integration in the Euro Area. Occasional Paper, No. 14, European Central Bank, Frankfurt am Main 2004.
 10. Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2001.
 11. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K.: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. PWE, Warszawa 2006.
 12. Barembruch A.: Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa finansowego - tendencje na rynku usług finansowych w Niemczech i w Polsce. W: Rynki finansowe. Red. H. Mamcarz. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 13. Bem D.: Argumenty za i przeciw stosowania finansowania hybrydowego. W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej, Lublin 2006.
 14. Bernstein J.: Cykle giełdowe. WIG Press, Warszawa 1996.
 15. Będowska-Sójka B.: Nabywanie akcji własnych a koszty agencyjne. W: Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskie. Red. D. Zarzycki. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 16. Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S.: Evidence on EVA. "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, No. 2.
 17. Bieniek G., Brol K.: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa. Libra, Warszawa 1997.
 18. Biesta M.A., Doeswijk R.Q., Donker H.A.: The Profitability of Insider Trader in the Dutch Stock Market. "NBER Working Paper Series" 2003.
 19. Black A., Wright P., Bachman J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. ABC, Kraków 2000.
 20. Błażejewska-Gaczyńska A., Pociask M.: Transfer dóbr niematerialnych. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 4.
 21. Bodie Z., Merton R.C.: Finanse. PWE, Warszawa 2003.
 22. Bogle J.C.: The Mutual Fund Industry 60 Years Later: For Better or Worse? "Financial Analysts Journal" January/February 2005.
 23. Borkowski G.: LBO - innowacyjną inwestycją. "Miesięcznik Kapitałowy" czerwiec 2010.
 24. Bottern P.: Hedge Funds: Ten Years of Private Client Investing - Is It Still Time to Invest? "Trading & Regulation" 2007, Vol. 12, No. 4.
 25. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 26. Brett M.: Świat finansów u progu XXI wieku. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 27. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. T. I. PWE, Warszawa 2000.
 28. Brooking A.: Intellectual Capital. International Thomson Business Press, London-New York 1997.
 29. Browne Ch.H.: Mała książeczka o inwestowaniu w wartość. Twój sukces na giełdzie. MT Biznes, Warszawa 2007.
 30. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 31. Cappielolo L., Gerard B., Kadareja A., Manganelli S.: Financial Integration of New EU Member States. "Working Paper", No. 14, European Central Bank, Frankfurt am Main 2004.
 32. Ceny transferowe w Polsce. Raport z badania. Ernst & Young, Warszawa 2004.
 33. Chancellor E.: Historia spekulacji finansowych. Muza, Warszawa 2001.
 34. Chwistecka-Dudek H.: Fuzje i przejęcia - faza integracyjna. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9.
 35. Chwistecka-Dudek H.: Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993.
 36. Coase R.: The Nature of the Firm. "Economica" 1937, Vol. 4.
 37. Copeland T., Roller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa 1997.
 38. Cwynar A., Cwynar W.: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa-Rzeszów 2007.
 39. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 40. Czapiewski L.: Podział akcji w analizie zdarzeń na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Harmonizacja rynków finansowych finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin, Warszawa 2007.
 41. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 42. Davies E.W., Pointon J.: Finanse i firma. PWE, Warszawa 1997.
 43. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 44. Dobija D., Dobija M.: Dowód na istnienie kapitału intelektualnego. "MBA" 2003, nr 4.
 45. Dobija D., Dobija M.: O istnieniu i prawach zachowania kapitału. "MBA" 2005, nr 1.
 46. Dobosiewicz Z.: Bankowe grupy kapitałowe i ich rola w gospodarce. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 47. Domańska E.: Kapitalizm menedżerski. PWE, Warszawa 1986.
 48. Draho J.: The IPO Decision: Why and How Companies Go Public. E. Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
 49. Duliniec A.: Kierunki rozwoju zarządzania finansami w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Materiały Konferencyjne Kolegium Gospodarki Światowej SGH "Współczesne problemy finansów międzynarodowych", Warszawa 2006.
 50. Duliniec A.: Obligacje zamienne - hybrydowy instrument finansowania. "Rynek Terminowy" 2003, nr 4.
 51. Duliniec A.: Operacje wykupu przez spółkę własnych akcji. W: Zarządzanie finansami, cele - organizacja - narzędzia. T. 2. Red. D. Zarzycki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce - Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2001.
 52. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 53. Dumańska A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji. Lege Artis, Kraków 1998.
 54. Dziawgo D.: Stowarzyszenie indywidualnych inwestorów. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 55. Eichengreen B., Mussa M., Dell'ariccia G., Detragiache E., Millesi-Ferretti G.M., Tweedie A.: Liberalizing Capital Movements. "Economic Issues" February 1999, No. 17.
 56. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H.: Multinational Business Finance. Pearson, Boston 2005.
 57. Enz T., Ravara C: Mezzanine Finance - a Hybrid Instrument with a Future. "Economic Briefing" December 2005, No. 42.
 58. Fama E.F., Fisher L., Jenson M., Roll R.: The Adjustment of Stock Prices to New Information. "International Economic Review" 1969, Vol. 10.
 59. Fama E.F., French K.R.: Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? "Journal of Financial Economics" 2001, No. 60.
 60. Fama E.F.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance" 1970, Vol. 25.
 61. Ferguson R., Laster D.: Hedge Funds and System Risk. "Financial Stability Review" 2007, No. 10.
 62. Fierla A.: Pułapki dochodowej wyceny spółki. "Parkiet" z dnia 2 września 2006.
 63. Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues. Red. M. Iwanicz-Drozdowska, K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 64. Finanse 2009. Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 65. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. V.: Finanse przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Poznań 14-17 września 2000.
 66. Finanse, bankowość i rynki finansowe. Red. E. Pietrzak, M. Markiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 67. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 68. Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 69. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko, J. Szczepański. PWE, Warszawa 2003.
 70. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzycki. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 71. Fołtyn W.: Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2005.
 72. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J.: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 73. Ford D.: Opcje giełdowe, metody i strategie, przewodnik inwestora. K.E. Liber, Warszawa 1997.
 74. Francis J.C.: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG Press, Warszawa 2000.
 75. Fuzje i przejęcia. Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 76. Fuzje i przejęcia. Red. W. Frąckowiak. PWE, Warszawa 2009.
 77. Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty integracji. Red. A. Herdan. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 78. Gabryelczyk K.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowanie, efektywność. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 79. Gay Ch.L., Essinger J.: Inside Outsourcing. Nicholas Brealey Publishing, London 2000.
 80. Giełdy kapitałowe w Europie. Red. U. Ziarko-Siwek. CeDeWu, Warszawa 2007/2008.
 81. Globalizacje, mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 82. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2004.
 83. Gorczyńska A.: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej. CeDeWu, Warszawa 2008.
 84. Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Red. S. Lis. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kraków 2007.
 85. Gotz-Kozierkiewicz D.: Globalizacja rynków finansowych. W: Globalizacje, mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 86. Grabuś A.: Emitenci z obcych krajów. "Miesięcznik Kapitałowy" październik 2010.
 87. Gradoń W.: Obligacje w roli instrumentu rynku kapitałowego. W: Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 88. Grupy kapitałowe w Polsce. Red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak. Difin, Warszawa 1998.
 89. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 90. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M.: Finansowanie typu mezzanine w działalności przedsiębiorstw. W: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin, Warszawa 2007.
 91. Gurgul H.: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 92. Harmonizacja rynków finansowych finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin, Warszawa 2007.
 93. Hartley R.F.: Zarządzanie i marketing: spektakularne sukcesy i porażki. Onepress, Gliwice 2004.
 94. Haugen R.A.: Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku. WIG Press, Warszawa 1999.
 95. Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996.
 96. Helfert E.A.: Techniques of Financial Analysis. A Practical Guide to Managing and Measuring Business Performance. Irwin, Burr Ridge 1994.
 97. Henry P.B.: Stock Market Liberalization, Economic Reform and Emerging Market Equity Process. "Journal of Finance" 2000, No. 2.
 98. Hooke J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie prowadzić transakcję? K.E. Liber, Warszawa 2002.
 99. Hooley G., Saunders J., Piercy N.: Marketing Strategy and Competitve Positioning. Prentice Hall, Europe 1998.
 100. Horngren Ch.T., Datar S.M., Foster G.: Cost Accounting. A Managerial Emphasis. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003. International Financial Services London (IFSL) Research, 2009.
 101. Investment Banking, the Art and Science of High-Stakes Deal Making. Harper and Row, New York 1990.
 102. Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 103. Iwanicz-Drozdowska M.: Bezpieczeństwo tynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 104. Iwanicz-Drozdowska M.: Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym. Bezpieczny Bank, Warszawa 2000.
 105. JackowiczK.: Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych UE. "Bank i Kredyt" 2007, nr 10.
 106. Jackowicz K: Japonia. W: Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2002.
 107. Jacob A.F., Klein S.: Investment Banking: emisja papierów wartościowych. Fuzje i przejęcia. Poltext, Warszawa 1998.
 108. Jagoda H., Haus B.: Holding. Organizacja i funkcjonowanie. PWE, Warszawa 1995.
 109. Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółki. Długoterminowe decyzje inwestycyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 110. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODiDK, Gdańsk 2002.
 111. Jenkinson T., Mayer C: Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami. K.E. Liber, Warszawa 1998.
 112. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 113. Jiang B., Koller T.: How to Choose between Growth and ROIC. "McKinsey Quarterly" September 2007.
 114. Johnson H.: Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych. K.E. Liber, Warszawa 2000.
 115. Kaminsky G.L., Reinhart C., VegtC.A.: The Unholy Trinity of Financial Contagion. "NBER Working Paper Series" October2003, No. 10061.
 116. Khemani R.S.: Glossary of Industrial Organisation Economies and Competition Law. OECD, 2000.
 117. Kodeks spółek handlowych z rządowym uzasadnieniem projektu ustawy i skorowidzem. Zakamycze, Kraków 2001.
 118. Kołecka B.: Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z UE oraz system gospodarki globalnej. Twigger, Warszawa 2003.
 119. Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2007.
 120. Konieczny J.: Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce. Olympus, Warszawa 1996.
 121. Kreft Z.: Holding. Grupa kapitałowa. PWE, Warszawa 2004.
 122. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2002.
 123. Kuciński R.: Przestępstwa giełdowe. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 124. Kuhn R.L.: investment Banking. The Art and Science of High-Stokes Deal Making. Harper and Row, New York 1990.
 125. Kulpaka P.: Giełdy w gospodarce. PWE, Warszawa 2007.
 126. Kwaśnicki W.: Historia myśli liberalnej. PWE, Warszawa 2000.
 127. Liberadzki K: Problem opcji walutowych w Polsce. W: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. Red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Hadschke. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 128. Liberska B.: Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. W: Globalizacja, mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 129. Lipowicz M.: Pozyskanie kapitału na rynkach międzynarodowych przez wykorzystanie kwitów depozytowych. "Prawo Przedsiębiorcy" 2007, nr 19.
 130. Lis K.A., Sterniczuk H.: Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 131. LoveJ.: Inwestowanie w wartość. Klasyczne strategia inwestycyjna Benjamina Grahama dla każdego. K.E. Liber, Warszawa 1999.
 132. Machała R.: Przejęcia i fuzje, wpływ na wartość firmy. UNIMEX, Wrocław 2005.
 133. Malawski A.: Czy rzeczywiście mamy dowód na istnienie kapitału intelektualnego? "MBA" 2004, nr 3.
 134. Malkiel B.: Efficient Market Hypothesis W: New Palgrave Dictionary of Money and Finance. Edited by P. Newman et al. Macmillan, London 1992.
 135. Mamcarz H.: Odwrotna obligacja zamienna na akcje - klasyczny produkt strukturyzowany. W: Rynki finansowe. Red. H. Mamcarz. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 136. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 137. Maselewska M.: Wpływ powiązań kapitałowych na wyniki otwartych funduszy emerytalnych. W: Współczesne finanse. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 138. Medero F.R.: Understanding Mergers & Acquisitions: Due Diligence through Different Prism. "Financial Services & E-Commerce Newsletter" Winter 1998, Vol. 2.
 139. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 140. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG Press, Warszawa 2001.
 141. Milewski R.: Instytucje finansowe a korporacje niefinansowe. PWN, Warszawa 1986.
 142. Mills R.W.: Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej. ODiDK, Gdańsk 2005.
 143. Minor D.B.: Beware of Index Fund Fundamentalists. "Journal of Portfolio Management" Summer 2001.
 144. Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 145. Miziołek T.: Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa na rynku nieruchomości. W: Problemy rozwoju tynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 146. Najlepszy E.: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 147. Nawrot W.: Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. CeDeWu, Warszawa 2006.
 148. Nawrot W.: Finansowanie firm na rynkach zagranicznych. CeDeWu, Warszawa 2005.
 149. Nawrot W.: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu, Warszawa 2009.
 150. New Palgrave Dictionary of Money and Finance. Edited by P. Newman et al. Macmillan, London 1992.
 151. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 152. Nowaczyk T.: Hybrydowe instrumenty finansowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 153. Nowe usługi finansowe. Red. K. Gabryelczyk. CeDeWu, Warszawa 2006.
 154. Nowoczesność przemysłu i usług 2000. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice-Wisła 2000.
 155. Obłój K.: Model biznesowy: Dyrygent. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 12.
 156. Obłój K.: Modele biznesowe: Operator i Integrator. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 11.
 157. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 2000.
 158. Orędziak L.: Rynek finansowy Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa 1999.
 159. Panfil M.: Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki. Difin, Warszawa 2005.
 160. Parker A.: Mutual Fund Information Guide. AMG Guaranty Trust Investment Publications, Denver 2004.
 161. Pastusiak R.: Bankowe konsorcjum kredytowe. CeDeWu, Warszawa 2003.
 162. Pawłowski J.: Leasing pracowniczy czy spółka z udziałem skarbu państwa. W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa- Kraków 1999.
 163. Pawłowicz L.: Wyzwania dla polityki stabilności płynące z mechanizmu współczesnego kryzysu finansowego. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red. L. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 164. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 165. PlummerT.: Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej. WIG Press, Warszawa 1995.
 166. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 167. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press, London 1990.
 168. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweichs R.P.: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin, Chicago 1996.
 169. Pritchett P.: After the Merger: Managing the Shockwaves. Jones-Irvin, Homewood 1985.
 170. Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Lublin 2007.
 171. Przedsiębiorstwo kooperujące. Red. Z. Dworzecki. EuroExpert, Warszawa 2002.
 172. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. G. Łukasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 173. Przestanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Red. J. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 174. Raporty IPO Watch Europe Price Waterhouse Coopers.
 175. Rawies J.: Encyklopedia Gazety Wyborczej. Tom 14. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 176. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. T. II. PWE, Warszawa 2001.
 177. Robinson J.: Herezje ekonomiczne. PWE, Warszawa 1973.
 178. Rocznik Giełdowy 2002. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 179. Rocznik Giełdowy 2005. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 180. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 181. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.: Corporate Finance. Irwin, Chicago 1999.
 182. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P.: Efektywny nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002.
 183. Rumiński M.: Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej. INFOR, Warszawa 2000.
 184. Rutkowski A.: Stopy wymiany akcji w procesach fuzji i przejęć. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 185. Rynek papierów wartościowych strefy euro. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 186. Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 187. Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. Red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Hadschke. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 188. Rynki finansowe. Red. H. Mamcarz. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 189. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 190. Saunders P.: Capitalism: A Social Audit. Open University Press, Buckingham 1995.
 191. Schuler R.S., Jackson E.E., Luo Y.: Managing Human Resources in Cross-Border Alliances. Routledge, London 2004.
 192. Seyhun H.N.: Investment Intelligence from Insider Trading. MIT Press, Massachusetts 2000.
 193. Sherman A.J., Hart M.A.: Mergers & Acquisitions From A to Z. AMACOM, New York 2006.
 194. Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 195. Skinner D.J.: Why Firms Voluntarily Disclose Bad News. "Journal of Accounting Research" 1994, Vol.32.
 196. Skowroński A.: Wpływ kosztów agencji na politykę dywidend. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 197. Slowotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 198. Slowotzky A.J.: Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 199. Sławiński A.: Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006.
 200. Słomka-Gołębiowska A.: Corporate Governance. Banki na straży efektywności przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa 2006.
 201. Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje Private Equity, Venture Capital. Key Text, Warszawa 2004.
 202. Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Olympus, Warszawa 2003.
 203. Sojak S.: Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 204. Solarz J.K.: Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1993.
 205. Soto H. de: Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej. Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2002.
 206. Spółki pracownicze'95. Red. M. Jarosz. ISP PAN, Warszawa 1995.
 207. Staley K.F.: Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek. Oficyna Ekonomiczna - ABC, Kraków 2001.
 208. Stępień K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 209. Stępniak A., Umiński S.: Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 210. Strategor: Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 211. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG Press, Warszawa 1998.
 212. Sulik A.: Usługa "Cash pooling" w przedsiębiorstwach wielonarodowych. Organizacja i Zarządzanie, nr 28, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 213. Szczepankowski P.: Fuzje i przejęcia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 214. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 215. Szumański A.: Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2001, nr 3.
 216. Szymański K.G., Ogorzałek J.: Łączenie spółek kapitałowych w pytaniach i odpowiedziach. ODiDK, Gdańsk 2003.
 217. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 218. Swiderska J.: Interpretacja pojęcia i klasyfikacja quasi funduszy venture capital. W: Problemy rozwoju tynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skło-dowskiej, Lublin 2007.
 219. Tharp K. van, Barton Jr. D.R., Sjuggerud S.: Bezpieczne strategie inwestycyjne. Jak osiągnąć wolność finansową. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 220. The Transformation of the European Financial System. Red. V. Gaspar, P. Hartmann, O. Sleijpen. ECB, Frankfurt am Main 2003.
 221. Tirole J.: The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, Princeton 2006.
 222. Trocki M.: Grupy kapitałowe: tworzenie i funkcjonowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 223. Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 224. UNCTAD World Investment Raport.
 225. Walkiewicz R.: Bankowość inwestycyjna. Poltext, Warszawa 2001.
 226. Walkiewicz R.: Underwriting. Gwarantowanie emisji akcji. Difin, Warszawa 2001.
 227. Watson D., Head A.: Corporate Finance Principles & Practice. Prentice Hall - Financial Times, New York - Harlow 2004.
 228. Weygandt J.J., Kieso D.E., Kimmel P.D.: Managerial Accounting. Tools for Business Decision Making. John Wiley & Sons, New York 2004.
 229. Węcławski J.: Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw. W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2006.
 230. Węcławski J.: Venture capital: nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 231. Węcławski J.: Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 232. Williams B.: Positive Theories of Multinational Banking: Eclectic Theory versus Internalization Theory. "Journal of Economic Surveys" 1997, Vol. 11, No. 1.
 233. Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 234. Wiśniewska E.: Wpływ rozwoju sektora funduszy hedgingowych na stabilność systemu finansowego. W: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Difin, Warszawa 2007.
 235. Witosz A.: Łączenie i podział w kodeksie spółek handlowych. O W Branta, Bydgoszcz-Katowice 2002. Wowra J.: Transakcje między podmiotami powiązanymi - ceny transferowe. "Doradca Podatnika" 2003, nr 18/19.
 236. Wrzesiński M.: Transakcje wykupu lewarowanego i menedżerskiego (LBO i MBO). www.bankier.pl (22.11.2002).
 237. Współczesna bankowość. T. I. Red. M. Zaleska. Difin, Warszawa 2007.
 238. Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2008.
 239. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Tłum. K. Bany. ABC, Warszawa 2004.
 240. Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa-Kraków 1999.
 241. Zadora H.: Ekonomiczna wartość dodana w zastosowaniu do oceny restrukturyzacji w Polsce. W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice-Wisła 2000.
 242. Zadora H.: Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 243. Zadora H.: Gospodarowanie zasobami w zmiennych warunkach otoczenia. Zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 244. Zadora H.: Instytucje finansowe w operacjach kapitałowych przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. G. Łukasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 245. Zadora H.: O systemowej przyczynie kryzysu finansowego. W: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. Zeszyty Naukowe, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 246. Zadora H.: The Meaning of Mergers and Acquisitions for Enterprises' Cash Flows. W: Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues. Red. M. Iwanicz-Drozdowska, K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 247. Zadora H.: Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.
 248. Zarządzanie finansami, cele - organizacja - narzędzia. T. 1. Red. D. Zarzycki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce - Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 2001.
 249. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
 250. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 251. Ziarko-Siwek U.: Giełdy kapitałowe w Europie. CeDeWu, Warszawa 2007/2008.
 252. Zingales L.: Insider Ownership and the Decision to Go Public. "Review of Economic Studies" 1995, No. 62.
 253. Zyguła A., Włodarczyk R.: Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych - nadzwyczajne stopy zwrotu. W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Red. S. Lis. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskej, Kielce 2007.
 254. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964., nr 16, poz. 96 ze zm.).
 255. Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. 1997, nr 26, poz. 143, ze zm.).
 256. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 257. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 ze zm.).
 258. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz.U. 2002, nr 171, poz. 1397 ze zm.).
 259. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj. Dz.U. 2002, nr 49, poz. 447 ze zm.).
 260. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934 ze zm.).
 261. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.).
 262. Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 263. Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546 ze zm.).
 264. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006, nr 157, poz.l 119 ze zm.).
 265. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1537 ze zm.).
 266. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 ze zm.).
 267. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 ze zm.).
 268. "Business Week" z 1981 r.
 269. "Financial Analysis Journal" z 2005 r.
 270. "Forbes" z 2009 r.
 271. "Forum" z 2006 r.
 272. "Gazeta Wyborcza" z lat 2009-2011
 273. "Le Nouvel Observateur" z 2006 r.
 274. "Newsweek" z lat 2006 i 2008
 275. "Parkiet" z lat 2010-2011
 276. "Polityka" z lat 2008 i 2010
 277. "Puls Biznesu" z 2008 r.
 278. "Roczniki Giełdowe" z lat 2000-2009
 279. "Rzeczpospolita" z lat 2000, 2005-2008
 280. "Wall Street Journal" z 2007 r.
 281. "Wall Street Journal Polska" z lat 2000, 2007-2008
 282. "Wprost" z lat 2010-2011
 283. www.agencjabtl.pl
 284. www.bankier.pl
 285. www.bossa.pl
 286. www.deal.watch.pl
 287. www.dziennik.pl
 288. www.ei.com.pl
 289. www.eulerhermes.com
 290. www.evca.com
 291. www.izfa.pl
 292. www.jpmorgan.com
 293. www.fDimarkets.com
 294. www.findarticles.com
 295. www.fitchpolska.com.pl
 296. www.gazetawyborcza.pl
 297. www.gowarsaw.eu
 298. www.gpv.com.pl
 299. www.hedge.pl
 300. www.hfr.com
 301. www.inepan.waw.pl
 302. www.inwestycje.pl www.izfa.pl
 303. www.jmorgan.fleming.com
 304. www.knf.com.pl
 305. www.knive.gov.pl
 306. www.mofnet.gov.pl
 307. www.mojeinwestycje.interia.pl
 308. www.money.pl
 309. www.moneyinstitute.com
 310. www.nber.org
 311. www.nbp.pl
 312. www.oecd.org.pl
 313. www.parkiet.com
 314. www.pfeg.org.pl
 315. www.pionline.com
 316. www.pkobp.pl
 317. www.ppea.org.pl
 318. www.rzeczpospolita.pl
 319. www.stat.gov.pl
 320. www.superbrands.org.pl
 321. www.unctad.org/wir
 322. www.waluty.com
 323. www.victoriasa.pl
 324. www3.ing.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu