BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne porozumienia handlowe w warunkach multilateralizmu
Regional Trade Agreements and Multilateralism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 379-398, rys., bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Regionalizm, Regionalne umowy handlowe, Teoria handlu, Innowacje w handlu, Teoria wyboru publicznego, Wzrost endogeniczny
Regionalism, Regional trade agreements, Trade theory, Innovations in trade, Public choice theory, Endogenous growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na charakterystyczny dla współczesnych relacji gospodarczych proces regionalizmu, którego istotą jest zawieranie regionalnych porozumień handlowych. Dyskryminacyjny charakter tego procesu, z założenia sprzeczny z postulowaną na forum WTO powszechną liberalizacją, nie jest jednak przeszkodą dla jej kontynuowania. Obserwowane zmiany ilościowe i jakościowe regionalizmu znajdują swoje odzwierciedlenie w analizach teoretycznych, w których odchodzi się od założeń tradycyjnej teorii handlu na rzecz syntetycznego podejścia łączącego elementy nowej teorii handlu, endogenicznego wzrostu gospodarczego, nowej geografii ekonomicznej czy ekonomii wyboru publicznego. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on regionalism which is a prominent feature of contemporary economic relations. The essence of this process is building regional trade agreements (RTAs). The number of RTAs is still increasing in spite of the discriminatory nature of this process, contrary to the assumptions of the WTO's multilateral liberalization. The observed quantitative and qualitative changes of regionalism are reflected in the theoretical analysis, which departs from assumptions of the traditional trade theory for the sake of a synthetic approach connecting elements of the new trade theory, endogenous growth, new economic geography and economics of public choice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin, R.E., 1994, A Domino Theory of Regionalizm, Graduate Institute of International Studies, University of Geneva, September 1993; revised: November 1994, http://hei.unige.ch/~baldwin/AcademicPapers/AcademicPaperFiles/dom_old.pdf [dostęp: 10.12.2008].
 2. Baldwin, R.E., 2004, Stepping Stones or Building Blocs? Regional and Multilateral Integration, The paper prepared for the G-20 Workshop on "Regional economic integration in a global framework", organised by the European Central Bank and the People's Bank of China in Beijing, 22-23 September 2004.
 3. Bhagwati, J., 1998, Regionalism and Multilateralism: An Overview, w: Melo, J.de, Panagariya, A. (eds.), New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press, New York.
 4. Bhagwati, J., 1999, Regionalism and Multilateralism: An Overview, w: Bhagwati, J., Krishna, P, Panagariya, A. (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 5. Bhagwati, J., 2003, Wolny handel dziś. Ekonomiczne idee na nowe millenium, CeDeWu, Warszawa.
 6. Bhagwati, J., Krishna, P., Panagariya A., 1999, Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 7. Bijak-Kaszuba, M., 2009, Regionalizm handlowy w warunkach globalizacji, w: Najlepszy, E., Bartosik-Purgat, M. (red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Blomstrom, M., Kokko, A., 1997, Regional Integration and Foreign Direct Investment, Working Paper Series in Economics and Finance, no. 172, Stockholm School of Economics.
 9. Borkowski, P.J., 2006, Dwie fale regionalizacji a Ameryka Łacińska, w: Gawrycki, M.F. (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 10. Brown, D.K., 1993, The impact of a North American Free Trade Area: Applied General Equilibrium Models, w: Lusting, N., Bosworth, B.P., Lawrence, R.Z. (eds.), Assesing the Impact, North American Free Trade, The Brooking Institution, Washington DC.
 11. Burfisher, M.E., 1998, The Economics of Regional Integration, w: Burfisher, M.E., Jones, E.A. (eds.), Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture, Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Economic Report, no. 771, November.
 12. Burfisher, M.E., Jones E.A., 1998, Introduction and Overview, w: Burfisher, M.E., Jones, E.A. (eds.), Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture, Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Economic Report, no. 771, November.
 13. Burfisher, M.E., Robinson, S., Thierfelder, K., 2002, The Effects of an FTAA on Agricultural Trade in the Western Hemisphere, w: Burfisher, M.E. (ed.), U.S. Agriculture in Free Trade Area of the Americas, Agricultural Economic Report, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Washington DC.
 14. Caves, R.E., Frankel, J.A., Jones, R.W., 1998, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 15. Corden, W.M., 1972, Economies of Scale and Customs Union Theory, Journal of Political Economy, vol. 80, no. 1.
 16. Crawford, J.A., Fiorentino, R.V., 2005, The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, Discussion Paper, no. 8, WTO, Geneva.
 17. Czubik, P., 2002, Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowo-prawne regionalizmu handlowego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 18. Ethier W.J., 1998a, Regionalizm in a Multilateral World, Journal of Political Economy, vol. 106, no. 6.
 19. Ethier, W.J., 1998b, The New Regionalism, The Economic Journal, vol. 108, no. 449.
 20. Fiorentino, R.V., Verdeja, L., Toqueboeuf, Ch., 2007, The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update, Discussion Paper, no. 12, WTO, Geneva.
 21. Francois, J.F., Shiells, C.R., 1994, AGE models of North American Free Trade, w: Francois, J.F., Shiells, C.R. (eds.), Modeling Trade Policy, Applied General Equilibrium Assessments of North American Free Trade, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Gaisford, J.D., Kerr, W.A., Perdikis, N., 2003, Economic Analysis for EU Accession Negotiations. Agri-Food Issues in the EU's Eastward Expansion, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA.
 23. Goode, W., 2003, Dictionary of Trade Policy Terms, WTO, July.
 24. Grafe, F., Mauleon, A., 2000, Externalities and Free Trade Agreements, Annals of Economies and Statistics, no. 59.
 25. Grossman, G.M., Helpman, E., 1992, Protection for Sale, NBER Working Paper Series, no. 4149, Cambridge, August, http://time.dufe.edu.cn/spti/article/helpman/helpman030.pdf [dostęp: 15.11.2009].
 26. Hoekman, B., Kostecki, M.M., 2002, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Jovanović, M.N., 2006, The Economies of International Integration, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA.
 28. Kitson, M., Michie, J., 1995, Conflict, Cooperation and Change: The Political Economy of Trade and Trade Policy, Review of International Political Economy, vol. 2, no. 4 (Autumn).
 29. Krueger, A.O., 1999, Are Preferential Trading Agreements Trade-liberalizing or Protectionist? Journal of Economic Perspectives, vol. 13(4).
 30. Krugman, P., 1993, Regionalism versus Multilateralis: Analytic Notes, w: Melo, J. de, Panagariya, A. (eds.), New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press, New York.
 31. Kundera, J., 1996, Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 32. Liberska, B., 2001, Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, Ekonomista, nr 6.
 33. Lipsey, R.G., 1999, The Theory of Custom Unions: Trade Diversion and Welfare, w: Bhagwati, J., Krishna, P., Panagariya, A. (eds.), Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 34. Matthews, A., 2003, Regional integration and food security in developing countries, Training Materials for Agricultural Planning, Agricultural Policy Support Service Policy Assistance Division, FAO, Rome.
 35. McLaren, J., 2002, A Theory of Insidious Regionalism, The Quarterly Journal of Economics, vol. 117, no. 2.
 36. Melo, J. de, Robinson S., 1992, Productivity and Externalities: Models of Export-Led Growth, Journal of International Trade and Economic Development, vol. 2, no. 1.
 37. Misala, J., 2001, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 38. Mundell, R., 1999, Tariff Preferences and the Terms of Trade, w: Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 39. Ornelas, E., 2005, Endogenous Free Trade Agreements and the Multilateral Trading System, Journal of International Economics, vol. 67, Issue 2.
 40. Panagariya, A., 1998, The Regionalism Debate: An Overview, Revised: November, http://129.3.20.41/eps/it/papers/0309/0309007.pdf [dostęp: 15.01.2009].
 41. Panagariya, A., 1999, The Meade Model of Preferential Trading: History, Analytics, and Policy Implications, w: Trading Blocs. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 42. Panagariya, A., 2000, Preferential Trade Liberalisation: The Traditional Theory and New Developments', Journal of Economic Literature, vol. 38, no. 2.
 43. Puga, D., Venables, A.J., 1995, Preferential Trading Arrangements and Industrial Location, Centre for Economic Performance, Discussion Paper, no. 267, October.
 44. Puga, D., Venables, A.J., 1998, Trading Arrangements and Industrial Development, The World Bank Economic Review, vol. 12, no. 2.
 45. Rodrik D., 2000, Development Strategies for the Next Century, Harvard University, February; http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/devstrat.PDF [dostęp: 20.02.2011].
 46. Robinson, S., Thierfelder, K., 2002, Trade Liberalisation and Regional Integration: The Search for Large Numbers, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 46, no. 4.
 47. Rynarzewski, T., 2005, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa.
 48. Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 49. Shiff, M., Winters, L.A., 1998, Dynamics and Politics in Regional Integration Arrangements: An Introduction, The World Bank Economic Review, vol. 12, no. 2.
 50. Velde, D.W. te, Bezemer, D., 2004, Regional Integration and Foreign Direct Investment in Developing Countries, http://www.odi.org.uk/resources/download/1301.pdf [dostęp: 20.02.2011].
 51. Viner, J., 1950, The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York.
 52. Winters, L.A., 1996, Regionalism versus Multilateralism, Policy Research Working Paper, no. 1687, World Bank, Washington, DC.
 53. World Bank, 1992, Regionalism in Trade is Back- and Here to Stay, World Bank Policy Research Bulletin, vol. 3, no. 3, May-June.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu