BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Dorota, Majka Agnieszka
Tytuł
Kształtowanie się dochodów indywidualnych gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce : z wykorzystaniem modeli regresji liniowej
The Level of Incomes of Individual Farms in the South-Eastern Poland : with the Usage of Linear Regression Models
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 56-66, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Regresja liniowa, Gospodarstwa rolne
Farm household income, Linear regression, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszary wiejskie stanowią 93,4% powierzchni Polski i zamieszkuje je ponad 38% ludności. W sektorze rolniczym zatrudnionych jest około 20% ogółu ludności czynnej zawodowo. Jak wynika z badań statystycznych, w wielu krajach UE wskaźnik ten nie przekracza 5%. Odsetek osób zawodowo czynnych w rolnictwie wyznacza rangę społecznych funkcji rolnictwa w gospodarce (źródło zatrudnienia i dochodów ludności), dlatego należy je uznać za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej w Polsce. Problematyka dochodów rolniczych jest przedmiotem zainteresowania polityki rolnej oraz badań naukowych. Ciągła zmiana czynników wpływających na poziom produkcji i ekonomikę gospodarstw powoduje konieczność systematycznego prowadzenia badań, zwłaszcza że zakres i skala oddziaływania tych czynników w warunkach rynkowych są znacznie większe. Szukanie możliwości zwiększania dochodu rolniczego w gospodarstwach rodzinnych powinno być poprzedzone analizą czynników różnicujących oraz oceną ich wpływu. Analizując sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolniczych, należy mieć również na uwadze fakt, że poziom dochodu rolniczego w gospodarstwach chłopskich cechuje się bardzo wysokim stopniem zróżnicowania, które ma swoje źródło w wielu czynnikach endo- i egzogenicznych. Poznanie czynników różnicujących dochód gospodarstw jest ważne i uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Uwzględniając powyższe, za cel niniejszego opracowania przyjęto analizę dochodów indywidualnych gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce. Dla zrealizowania tak sformułowanego celu wykorzystano liniowe modele regresji. (fragment tekstu)

The issue of incomes from agriculture is a subject of interest of rural policy and scientific research. Continuous change of factors influencing level of production and economics of farms create a necessity of systematic research, more particularly as the range and scale of these factors' impact in the market conditions is much bigger. In the paper there are presented results of research concerning factors differentiating farm households of the south-east of Poland taking into consideration level of farm family income. In the course of research there were used (inter alia) models of linear regression. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
  3. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Kołoszko-Chomentowska Z., Metody oceny czynników kształtujących dochody z działalności rolniczej, Roczniki Naukowe 2007, t. IX, z. I.
  5. Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka, WNT, Warszawa 2004.
  6. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  8. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980.
  9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft, Kraków 2007.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu