BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Dorota
Tytuł
Regionalizacja rynków energii
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 587, 318 s., rys., tab., bibliogr. s. 299-316
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Energia, Energia elektryczna, Regionalizacja, Rynek regionalny, Współpraca regionalna, Współpraca międzynarodowa, Przegląd literatury
Energy market, Energy, Electric power, Regionalization, Regional market, Regional cooperation, International cooperation, Literature review
Abstrakt
Scharakteryzowano rynek energii. Zaprezentowano współczesne procesy kształtowania regionów. Zanalizowano teoretyczne i praktyczne uwarunkowania i efekty międzynarodowej współpracy w ramach regionalnych rynków energii. Omówiono regionalizację europejskiego rynku energii. Wskazano przykłady kształtowania się różnych form regionalizacji we współczesnym świecie. Poruszono problem regionalizacji rynków energii w ujęciu wewnątrzkrajowym. Poddano analizie uwarunkowania wewnątrzkrajowej regionalizacji rynków energii, zwracając uwagę na otoczenie prawne, efektywność ekonomiczną, infrastrukturę techniczną i czynniki ekologiczne. Dokonano oceny potencjalnych konsekwencji regionalizacji rynków energii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus J., Aspekty energetyczne lokalizacji przemysłu w Polsce, "Zeszyty Naukowe UJ", seria "Prace Geograficzne", Kraków 1978.
 2. Baczwarow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 3. Bailey St. J., Public Sector Economies. Theory, Policy and Practice, New York 2002. Baker D., Szermierze wolności. Od Adama Smitha do Miltona Friedmana, ARCANA, Kraków 2003.
 4. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen&Unwin, London 1964.
 5. Balcewicz J., Multienergetyczny pociąg do wspólnej Europy. Chcą stać na wielu nogach..., "Energia Gigawat", listopad 2003.
 6. Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 7. Barczyński A., Matkowski A., Bezpieczeństwo energetyczne przesyłowego i dystrybucyjnego systemu gazowniczego w świetle dyrektyw europejskich i prawa energetycznego, http://gazoprojekt.pl/p/bezpieczenstwoenergetyczne2005.pdf.
 8. Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, SGH, Warszawa 2011.
 9. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, SGH, Warszawa 2010.
 10. Berezowski S., Metody badań w geografii ekonomicznej, WSiP, Warszawa 1980.
 11. Berezowski S., Regionalizacja gospodarcza w Polsce, PWE, Warszawa 1965.
 12. Berezowski S. (red.), Geografia ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa 1978.
 13. Bhagwati J., lmmiserizing Growth: A Geometrical Note, "Review of Economic Studies" 1958, vol. 25.
 14. Biała księga - Energia dla przyszłości. Odnawialne źródła energii, 26.11.1997, COM (97) 599 final.
 15. Biczel P., Paska J., Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako przykład wykorzystania w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej, "Elektroenergetyka" 2003, nr 4.
 16. Biofuels in the European Union: A vision for 2030 and beyond, Final report of the Biofuels Research Advisory Council European Communities, 2006.
 17. Bocian A.F. (red.), Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.
 18. Bogdanienko J., Gospodarka energetyczna wybranych krajów Europy Zachodniej, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 19. Borgosz-Koczwara M., ABS-klaster. Innowacyjny klaster dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska, "Energetyka" 2006, nr 12.
 20. Borowski P., Powałka M. (red.), Planowanie i zarządzanie w energetyce, SGGW, Warszawa 2009.
 21. Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 785, Wrocław 1998.
 22. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 23. Brol R. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 24. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 25. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 26. Chmielewski A., Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, MM, Warszawa 2009.
 27. Chochowski A., Krawiec F. (red.), Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa 2008.
 28. Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 29. Cholley A., La Geographie. Guide de Yetudiant, PUF, Paris 1951.
 30. Churski M., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 31. Ciepiela D., Czas na sprytne pomiary, "Wirtualny Nowy Przemysł", 12.11.2009.
 32. Ciepiela D., Energia elektryczna w Polsce jest droższa niż w Niemczech, "Wirtualny Nowy Przemysł", 27.08.2010.
 33. Ciepiela D., G. Verheugen: redukcja emisji C02 przez UE o 30 proc. mało prawdopodobna, "Wirtualny Nowy Przemysł", 30.12.2010.
 34. Ciepiela D., Jeden rynek energii to wyższe ceny, "Wirtualny Nowy Przemysł", 24.11.2006.
 35. Ciepiela D., Ministerstwo o kosztach budowy elektrowni jądrowej, "Wirtualny Nowy Przemysł", 3.11.2009.
 36. Ciszewski M.A., Nowe możliwości handlu gazem ziemnym w Europie, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2010, nr 1.
 37. Czarny B. Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
 38. Dobroczyńska A. (red.), Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, "Biblioteka Regulatora", Warszawa 2003.
 39. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Konkurencyjny rynek energii - czy i komu potrzebny7., w: M. Okólski (red.), Jaki model rynku energii7, "Biblioteka Regulatora", Warszawa 2002.
 40. Dobroczyńska A., Juchniewicz L" Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2001.
 41. Dobroczyńska A., Planowanie energetyczne w gminach, "Biuletyn URE" 2000, nr 5.
 42. Dobraczyński M., Międzynarodowe związki gospodarcze z polityką, Adam Marszałek, Toruń 2004.
 43. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 44. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 45. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001.
 46. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 47. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1995.
 48. Domański R. (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2003.
 49. Domański R. (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, KPZK PAN, Warszawa 2000.
 50. Drążek P., Uwarunkowania rozwoju rynków lokalnych, "Rynek Energii" 2010, nr 5.
 51. Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 52. Droga Polski do roku 2025 Założenia długookresowej strategii w świetle studiów Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, WDN, Warszawa 2005.
 53. Dudek B., Kulesa M., Łebek W., Szanse dla przedsiębiorstw multienergetycznych i infrastrukturalnych. Moda czy gospodarcza szansa?, "Nafta & Gaz Biznes" lipiec-sierpień 2004.
 54. Dunning J.H. (red.), Goverments, Globalization and International Business, Oxford University Press, Oxford 1997.
 55. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej (96/92/WE), DzU WE L 27/20, 30.01.1997.
 56. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 r. dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (98/30/WE), DzU WE L 204, 21.07.1998, z późn. zm.
 57. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (2001/77/WE), DzU L 283, 27.10.2001.
 58. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (2001/80/WE), DzU UE 309/1, 27.11.2001.
 59. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (2003/30/WE), DzU UE 123, 17.05.2003.
 60. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (2009/28/WE), DzU UE 140/16, 5.06.2009.
 61. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (2009/30/WE), DzU UE 140/88, 5.06.2009.
 62. Dyrektywa Rady z 29 czerwca 1990 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (90/377/EWG), DzU EU L 185, 17.07.1990.
 63. Dyrektywa Rady z 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej sieciami przesyłowymi (90/547 EWG), DzU WE L 313/33.
 64. Dyrektywa Rady z 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu sieciami przesyłowymi (91/296/ EWG), DzU WE L 147/37.
 65. Dyrektywa Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (2004/67/WE), DzU L 127, 29.4.2004.
 66. Energia, regiony, transport, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 67. Energy for Tomorrow's World - Acting Now, World Energy Council, London 2000.
 68. Energy in the 21 st Century - Todays Choices Detremine tommorow's Options, IIASA Options, 1998 http://www.iiasa.ac.at/Admin/INF/OPT/Winter98/energy21century.htm.
 69. Erdman G., Zweifel P., Energiedkonomie. Theorie und Anwendungen, Spinger, Berlin- Heidelberg 2008.
 70. Europejska polityka sąsiedztwa - strategia, Komunikat Komisji, Bruksela, 12.05.2004, COM (2004) 373 final.
 71. Fajferek A., Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa 1966.
 72. Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 73. Falk R.A., Mendlovitz S.H. (red.), Regional Politics and World Order, San Francisco 1973.
 74. Farell M., Hettne B., Langenhove L. van (red.), Global Politics of Regionalism. Theory and Practice, Pluto Press, London 2005.
 75. Feasibility Study: Synchronous Interconnection of the IPS/UPS with the UCTE, Summary of Investigations and Conclusions, December 2008.
 76. Fierla I. (red.), Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, SGH, Warszawa 2003.
 77. Friedman T.L., Hot Flat and Crowded, Farrar, Straus and Giroux, New York 2008.
 78. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 79. Gazowa ugoda nad Morzem Kaspijskim, "Gazeta Wyborcza", 9.03.2008.
 80. Gellings C.W., Chamberlin J.H., Demand-Side Managenet: Concept and Methods, The Fairmont Press, 1993.
 81. Generation surplus projections in Black Sea region and electricity market scenarios in the period 2009-2020, Black Sea Regional Transmission Planning Project, http://www.usea.org/programs/Blacksea/BSTPPMeetings.htm.
 82. Głębicka K, Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 83. Gorzelak G., Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1.
 84. Gorzelak G., Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_re-aIizacyjny_KPZK/Documents/99a05da07d9249eea0bd021f9d954432SzansepoIskichre-gionwwkonkurencyjnejotwartejgospod.pdf.
 85. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007-2008, GUS, Warszawa 2009.
 86. Goverde H.J.M., Innowacja regionalnego sprawowania władzy, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 1-2.
 87. Górska A., Wołoski P:, Flota za gaz - Ukraina wiąże się z Rosją, "Tydzień na Wschodzie", 28.04. 2010.
 88. Gronowicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Poznań 2008.
 89. Guide to Federal Regulation of Sales of Imported Electricity in Canada, Mexico, and The United States, A Publication of The North American Energy Working Group, January 2005.
 90. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 91. Handke K. (red.), Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993.
 92. Hartshorn R, The Nature of Geography, Association of American Geographers, Washington 1939.
 93. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, PTE, Warszawa 2001.
 94. Hettne B., Regionalism, Interregionalism and Wolrd Order. The European Challenge to Pax Americana, http://www.american.edu/academicdepts/ccs/workingpaperhettne.pdf.
 95. Hettne B., The New Regionalism Revisited, w: F. Soderbaum, T. Shaw (red.), Theories of New Regionalism, Palgrave Macmillan, London 2003.
 96. Hettne B., Soderbaum F., Theorising the Rise of Regionness, "New Political Economy" 2006, vol. 5, no. 3, "Politicon" 2006, vol. 33, no 1.
 97. Historia energetyki polskiej, WNT, Warszawa 1977.
 98. Hołdyńska M., Olkuski T, Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz źródła zaopatrzenia w uran, "Polityka Energetyczna" 2009, t. 12, nr 2.
 99. Hurrell A., Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics, "Review of International Studies" 1995, vol. 21, no. 4.
 100. Jaczewski M., Człowiek a energia, "Energetyka", kwiecień 2006.
 101. Jaczewski M., Strategia energetyczna Regionu Europy Wschodniej, "Polityka Energetyczna" 2005, t. 8, nr 2.
 102. Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 103. James T., Energy markets. Price Risk Management and Trading, John Wiley&Sons, Singapore 2008.
 104. Janiszewska Z., Seklecki P., Regionalne rynki gazu - nowe inicjatywy ERGEG, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2006, nr 4.
 105. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 106. Jasiński P., Światowe trendy w przemyśle energetycznym, w: Mechanizmy rynkowe w energetyce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, "Monografie" nr 8, Warszawa 1996.
 107. Jeżowski P., Teoretyczne podstawy gospodarki publicznej, SGH, Warszawa 1992.
 108. Jeżowski P., Wybrane zagadnienia techniki infrastruktury gospodarczej, SGPiS, Warszawa 1983.
 109. Jędrzejczyk-Kuliniak K., Kwieciński L., Michalski B., Stadtmüller B. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, Adam Marszałek, Toruń 2008.
 110. Jędrzejowski W., Status Morza Kaspijskiego, Portal Spraw Zagranicznych, 8.12.2010.
 111. Jurczyk M., Generacja rozproszona a rynek energii, "Rynek Energii" 2005, nr 3.
 112. Kaja J., Piech K. (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, SGH, Warszawa 2005.
 113. Kamińska K., Mrozowska S., Piwnicki G. (red.), Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 114. Karczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2010.
 115. Karpiński A. (red.), Europa w perspektywie 2050 roku, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007.
 116. Khatib H., Munasinghe M., Electricity, the Environment and Sustainable World Development, World Energy Council 15th Congress, Madrid 1992.
 117. Kiesling L.L., Deregulation, Innovation and Market Liberalization. Electricity regulation in a continually evolving environment, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2009.
 118. Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 119. Klasik A. (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 120. Klawe A.J., Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977.
 121. Kleer J., Europa XXI wieku między globalizacją a regionalizacją, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 1999.
 122. Kleer J., Globalizacja a państwa narodowe i usługi publiczne, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Warszawa 200
 123. Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2005.
 124. Kleer J., Karpiński A., Owsiak S., Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Warszawa 2005.
 125. Kleer J., Liberska B., Kukliński A., Stacewicz J., Kowalik T., Zacher L., Karpiński A., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski, Elipsa, Warszawa 1998.
 126. Kleer J., Mączyńska E., Wierzbicki A. (red.), Co ekonomiści myślę o przyszłości?, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 2009.
 127. Kleer J., Wierzbicki A.P., Galwas B., Kuźnicki L., Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz PAN "Polska 2000 Plus", Warszawa 2010.
 128. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie - plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, Bruksela, 17.11.2010, COM (2010) 677, wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:PL:PDF.
 129. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu i energii elektryczne, Bruksela, 11.03.2010, COM/2010/0084 końcowy http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0084:FIN:PL:HTML.
 130. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 131. Kopczyk J., Co dalej z energetykę?, "Energetyka" 2000, nr 6.
 132. Korab R., Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz możliwości ich zwiększenia, "Energia Elektryczna" 2009, nr 6.
 133. Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.
 134. Korenik S. (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 135. Kot M., Komisja Europejska: trzeba 200 mld EUR na sieci przesyłowe energii, PAP, informacje z dnia 17.11.2010.
 136. Kozak M., Pyszkowski A., Uwarunkowanie rozwoju regionalnego Polski - podstawowe dylematy polskiej polityki regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 137. Kozioł D., Multienergetyczne przedsiębiorstwo - teoria i polskie realia, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", listopad 2004.
 138. Kozłowski S., Wiek XXI - stulecie ekologii, "Biuletyn - Polska 2000 Plus" 2001, t. 2, nr 4.
 139. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13.07.2010.
 140. Krawiec F. (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.
 141. Kublik A., Polska może dostać gaz znad Morza Kaspijskiego, "Gazeta Wyborcza", 30.06.2008.
 142. Kuciński K, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 2002.
 143. Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 144. Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006.
 145. Kuciński K. (red.), Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 146. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 147. Kudłacz T., Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993.
 148. Kulesa M., Planowanie energetyczne w gminie. Generacja rozproszona, "Energetyka", styczeń 2003.
 149. Kwiatkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju firmy obrotu energią elektryczną, SGH, Warszawa 2006.
 150. Langenhove L. van, Torta I., Costea A.C., The Ascent of Regional Integration, UNU CRIS Occasional Papers 0-2006/5, http://www.cris.unu.edu/fileadmin/workingpapers/20060410162346.O-2006-5.pdf.
 151. Le Gales P., Lequense Ch. (red.), Regions in Europe, London-New York 1998.
 152. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa 2010.
 153. Linn J.F., Central Asia: long-term challenges and short term crises, International Water Power, 2009.
 154. Luchter J., Adamus J., Geografia energetyki Polski, PWE, Warszawa 1990.
 155. Lund H., Munster E., Integrated energy systems and local energy markets, "Energy Policy" 2006, no. 34.
 156. Luther M., Network Interconnection - Connecting East and West, PEI, October-November 2006.
 157. Lysen E.H., The Trias Energetica: Solar Energy Strategies for Developing Countries, Eurosun Conference, Freiburg 1996.
 158. Łoskot-Strachota A., Pełczyńska-Nałęcz K., Ekspansja Gazpromu w UE - kooperacja czy dominacja, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2008.
 159. Łoś-Nowak T., Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań 1999.
 160. Maciołek M., Region - problemy z delimitacją, nieporozumienia i zagrożenia, "Wspólnota" 1991, nr 36.
 161. Majka J., Czym jest lokalny rynek energii elektrycznej?, "Rynek Energii" 1998, nr 2.
 162. Makowski J. (red.), Geografia regionalna świata. Wielki regiony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 163. Makulska D., Instrumenty polityki regionalnej w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 164. Malendowski W., Mojsiewicz C., Stosunki międzynarodowe, Alfa2, Wrocław 2000.
 165. Malicki M. (red.), Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, Economicus, Szczecin 2008.
 166. Malko J., Generacja rozproszona - Wprowadzenie. Energetyka w procesie przemian. Zarządzanie ryzykiem nowych trendów, cykl seminariów naukowo-technicznych, Gliwice-Wrocław.
 167. Malko J., Od Portugalii po Kamczatkę. Perspektywa systemu elektroenergetycznego obejmującego 10 stref czasowych, "Energetyka", luty 2007.
 168. Malko J., Parczewski Z., Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej, PAN, Komitet Problemów Energetyki, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polity-ka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Malko_Parczewski.pdf.
 169. Malko J., Wilczyński A., Rynki energii - działania marketingowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
 170. Maila S.K., Towards a Regional Energy Market in South Asia, SACEPS, 2008. Mamy potencjał, ale jesteśmy w tyle, "Rzeczpospolita", 28.04.2010.
 171. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 172. Martinez D.M., Ebenhack B.N., Understanding the role of energy consumption in human development, "Energy Policy" 2008, vol. 36, no. 4.
 173. Mayorcw S.A., Makarkin P.F., Opadchiy F.Y., Characteristics of electricity market formation in Russia, CIGRE, Paris 2006.
 174. Mazurkiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Polski, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, nr 1.
 175. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 176. Michalski D., Europejski rynek praw do emisji dwutlenku węgla i jego wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 9.
 177. Michalski D., Krysta B., Lelątko P., Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2004.
 178. Mielczarski W. (red.), Rozwój systemów elektroenergetycznych: wybrane aspekty, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004.
 179. Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.
 180. Mikołajewicz Z. (red.), Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, Instytut Śląski, Opole 1997.
 181. Milewski R. (red.), Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1999.
 182. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 183. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 184. Misala J. (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 185. Mitchell C., The Political Economy of Sustainable Energy, Palgrave Macmillan, 2008.
 186. Morawski W. (red.), Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, Floks, Warszawa 1994.
 187. Motowidlak T., Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii elektrycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
 188. Motowidlak T., Podmiotowa struktura europejskiego rynku energii elektrycznej, "Polityka Energetyczna" 2008, t. 11, nr 1.
 189. Müller-Kraenner S., Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, Z Naszej Strony, Szczecin 2009.
 190. Muras Z., Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciepła - uwarunkowania prawne, "Elektroenergetyka" 2003, nr 6.
 191. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, wyd. 4, McGraw Hill, New York 1984.
 192. Niedziółka D" Energia odnawialna w strategii przedsiębiorstw, w: K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, SGH, Warszawa 2009.
 193. Niedziółka D., Handel energią a wzrost gospodarczy, w: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 194. Niedziółka D., Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego, w: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 195. Niedziółka D., Prospectsfor the energy market ofthe Western Bałkan, w: Challenges of Economie European Integration for Western Bałkan, Shkodra University, Shkodra 2011.
 196. Niedziółka D., Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 197. Niedziółka D., Surowce energetyczne rejonu Morza Kaspijskiego, w: A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, RYTM, Warszawa 2008.
 198. Niedziółka D., Zimnicki O., Polityka energetyczna Litwy, Łotwy i Estonii, w: J. Gołębiowski (red.), Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, WSCiL, Warszawa 2011.
 199. Niklewicz K., Chiny wyemitują o 40-45proc. mniej CO2 Uratują klimat? "Gazeta Wyborcza", 26.11.2009.
 200. North America - The Energy Picture, North American Energy Working Group, June 2002, http://www.eia.gov/emeu/northamerica/engindex.htm.
 201. North America - The Energy Picture II, North American Energy Working Group, Security and Prosperity Partnership Energy Picture Experts Group, January 2006, http://co2.egi.utah.edu/news/PDFs/NorthAmericaEnergyPicturell.pdf.
 202. North American Energy Efficiency Standards and Labeling, North American Energy Working Group, http://wwwl.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/pdfs/naewg_report.pdf.
 203. Nowak B., Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 204. Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2003.
 205. Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii?, "Biblioteka Regulatora", Warszawa 2002.
 206. Oniszk-Popławska A., Planowanie energetyczne - strategie i programy rozwoju wykorzystania OZE jako narzędzia tworzące warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, w: Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Warszawa 2003.
 207. Ott A.F., The Public Sector in the Global Economy, EE Publishing, Northampton 2002.
 208. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 209. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 210. Pakulska T, Poniatowska-Jaksch M., Energochłonność gospodarki, w: K. Kuciński (red.), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006.
 211. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, w: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 212. Paska J., Wytwarzanie energii elektrycznej, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.
 213. Pawlik M., Odtwarzanie mocy wytwórczych w energetyce Polski i Unii Europejskiej, "Wokół Energetyki" 2003, nr 6.
 214. Perło D., Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2004.
 215. Pietraszewski W., Podstawy rozwoju regionalnego, PK, Kraków 1994.
 216. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 217. Pietrzyk I., Zróżnicowania regionalne jako wyzwanie strategiczne polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa 1996.
 218. Piotrowski B., Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, UAM, Poznań 2006.
 219. Piszczatowska J., Energetyka zrewiduje plany inwestycyjne, "Parkiet", 26.03.2010.
 220. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025, PSE Operator SA, Konstancin-Jeziorna 2010.
 221. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, "Analizy i Studia" nr 2(20) Warszawa 2009.
 222. Polak K., Liderzy rynku zainwestują miliardy złotych w rozwój odnawialnych źródeł energii, "Dziennik Gazeta Prawna", 13.02.2010.
 223. Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10.11.2009.
 224. Popczyk ]., Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku (prosumenta) i pakietu energetyczno-klimatycznego, Fundacja Oak, Warszawa 2010.
 225. Popczyk J., Innowacyjność technologiczna - najbardziej pożądana droga rozwojowa w Polsce, w: Energetyka - polityka - ekonomia, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, "Zeszyty BRE Bank CASE" 2007, nr 91.
 226. Popczyk J. (red.), Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 227. Popczyk J. (red.), Określenie warunków powstawania i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw multiinfrastrukturalnych, zwłaszcza multienergetycznych, w gminach, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Warszawa, listopad 2000.
 228. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 229. Prawelska-Skrzypek G., Matykowski R., Współczesne oblicza regionalizmu: analiza przypadków w Polsce, "Regiony Polski" nr 2, Katowice 2001.
 230. Program działań wykonawczych na lata 2009-2012, Załącznik nr 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10.11.2009.
 231. Pyka J. (red.), Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 232. Pyka J. (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energii w Europie i Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 233. Ratajczyk M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999.
 234. Regional Energy Integration in Latin America and the Caribbean, World Energy Council, 2008.
 235. Rifkin J., The end of work, Putnam Publishing Group, 1995.
 236. Rifkin J., Howard T., Entropia, nowy światopogląd, Kos, Katowice 2008.
 237. Różewicz Z., Gminne przedsiębiorstwa wielobranżowe (energetyka, teleinformatyka, usługi komunalne) - nowa jakość i nowa szansa dla gmin, "Elektroenergetyka", październik 2001.
 238. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku, DzU 1999, nr 13, poz. 119.
 239. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią, DzU 2001, nr 66, poz. 717.
 240. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, DzU 2004, nr 267, poz. 2656.
 241. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, DzU 2004, nr 267, poz. 2657.
 242. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej, DzU 2005, nr 2, poz. 6.
 243. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej, DzU 2010, nr 72, poz. 461.
 244. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii, DzU 2010, nr 239, poz. 1596.
 245. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 stycznia 2004 r. w sprawie trybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące oraz akredytowane laboratoria badawcze, DzU 2004, nr 2, poz. 13.
 246. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, SEK (2007) 1179.
 247. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r., DzU 2004, nr 3, poz. 16.
 248. Różański E., Ułatwienia w realizacji inwestycji energetycznych, "Polska Energia" 2010, nr 4.
 249. Russett B.M., International regions and the International system, w: R.A. Falk, S.H. Mendlovitz (red.), Regional Politics and World Order, San Francisco 1973.
 250. Rychłowski B., Typy i rodzaje regionalizacji ekonomicznej, "Przegląd Geograficzny" 1965, t. 37.
 251. Rykiel Z., Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 252. Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red.), Regionalizm a globalizacja we współczesnym świecie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 253. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 254. SAPP Coordination Centre, Regional Power Sector Integration: Lessons from Global Case Studies and a Literaturę Review, 2010.
 255. Secomski K., Ekonomika regionalna, PWE, Warszawa 1982.
 256. Seklecki R, Regionalne inicjatywy gazowe-przegląd wybranych problemów, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2007, nr 5.
 257. Shrestha R.M., Opathella CH., Effect of Carbon Tax on Power Generation and Energy Security in Sri Lanka, "The online Journal on Power and Energy Engineering" 2009, vol. 1, no. 4.
 258. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
 259. Sobczak K., Regionalizm a przedsiębiorczość - implikacje europejskie, IFGN, Warszawa 1998.
 260. Soderbaum F., Shaw TM. (red.), Theories of New Regionalism, Palgrave Macmillan, London 2003.
 261. Soliński J., Światowe rezerwy surowców energetycznych, "Energetyka", luty 2008.
 262. South Asia Transmission Utility Regional Network (Saturn). Transmission Utilities Characteri-sation Report, Usaid South Asia Regional Initiative for Energy (Usaid Sari/Energy), United States Agency for International Development by PA Government Services Inc., 2009.
 263. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE - 2008, "Biuletyn URE", 4.05.2009, nr 3(65).
 264. Stefański M. (red.), Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 2009.
 265. Stern D.I., Energy and Economic Growth, Department of Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, New York 2003.
 266. Stigler G., The theory of economic regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1971, no. 2.
 267. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 268. Stopford M., Implications for National Governments, w: J.H. Dunning (red.) Goverments, Globalization and International Business, Oxford University Press, Oxford 1997.
 269. Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015, przyjęta przez Radę Ministrów 26.11.2006.
 270. Strojny J., Region - polityka regionalna, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2010.
 271. Strupczewski A., PolAtom, o koszcie budowy elektrowni jądrowej, "Wirtualny Nowy Przemysł", 9.02.2010.
 272. Strużycki. M., Gospodarka regionalna a małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Samorząd terytorialny a rozwój gospodarczy regionów w Polsce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003.
 273. Stryjakiewicz T., Czyż T. (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn nr 237 PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2008.
 274. Stryjecki M., Prognoza rozwoju rynku energetyki odnawialnej do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy roku 2030, "Elektroenergetyka" 2010, nr 1.
 275. Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 276. Swora M., Polska w procesie integracji europejskich rynków regionalnych, "Rynek Energii" 2010, nr 1.
 277. Swora M., Prezes URE, o połączeniach między systemowych i Strategii Energetycznej Unii Europejskie, Sopockie V Forum Energetyczne, 12.11.2010.
 278. Szczygieł L., Model rynku energii elektrycznej, w: M. Okólski (red.), Jaki model rynku energii?, "Biblioteka Regulatora", Warszawa 2002.
 279. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.
 280. Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 281. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH, Warszawa 2007.
 282. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 283. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 284. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
 285. Ślęża E., Odnawialne źródła energii mogą przyspieszać lokalny rozwój i zmniejszać bezrobocie, "Gazeta Prawna", 29.07.2009.
 286. Taccoen A., Giesbertz R., Special Report for Group C5 (Electricity Markets and Regulation), CIGRE, Paris 2006.
 287. Teichmann E. (red.), Nowe pogranicze Europy: Litwa, Łotwa, Estonia, PWE, Warszawa 2003.
 288. Teichmann E. (red.), Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności, SGH, Warszawa 2007.
 289. The Black Sea Regional Transmission Planning Project: Loadflow and Dynamic Modeling Report for 2015 & 2020, BSREC, 16.02.2010, http://www.usea.org/Programs/Blacksea/BSTP_Phase II_Report.pdf.
 290. The Potential of Regional Power Sector Integration South African Power Pool (SAPP) Transmission & Trading Case Study Submitted to ESMAP by: Economic Consulting Associates October 2009, http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/BN004-10_REISP-CD_ South African Power Pool-Transmission Trading.pdf.
 291. Tinker K.I., A Theory of the Region, "The East African Geographical Review", 11.07.1973.
 292. Topolski I., Dumała H., Dumała A. (red.), Regiony w stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 293. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 294. Ustawa z 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, DzU 1998, nr 32, poz. 176.
 295. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 1999, nr 15, poz. 139, z późn. zm.
 296. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, DzU 2003, nr 153, poz. 1504, nr 203, poz. 1966 oraz DzU 2004 nr 29, poz. 257, nr 34, poz. 293, nr 91, poz. 875, nr 96, poz. 959 i nr 173, poz. 1808.
 297. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 298. Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229.
 299. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717.
 300. Ustawa z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, DzU 2003, nr 199, poz. 1934, z późn. zm.
 301. Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, DzU 2004, nr 34, poz. 293.
 302. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, DzU 2005, nr 17, poz. 242, z późn. zm.
 303. Ustawa z 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy samorządzie gminnym, DzU 2005, nr 175, poz. 1457.
 304. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2009, nr 84, poz. 712, nr 157 poz. 1241.
 305. Whittlesey D., The regional concept and the regional method, w: P.E. James, C.F. Jones (red.), American Geography Inwentory and Prosped, Syracuse University Press, New York 1954.
 306. Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008.
 307. Wieloletni program promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych w transporcie na lata 2008-2014, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24 lipca 2007 r.
 308. Wierciak S., Szczecin wspomina wielki blackout, "Gazeta Wyborcza", 28.04.2009.
 309. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 310. Woźniak MG. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, "Ekonomia" 2006, nr 8.
 311. Wrzosek W, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
 312. Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 313. Zamasz K., Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce, PWE, Warszawa 2007.
 314. Zielona księga - Energia dla przyszłości. Odnawialne źródła energii, 20.11.1996, COM (96) 576 final.
 315. Zielona księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, 8.03.2006, SEK (2006) 317.
 316. Zielona księga - Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, 29.11.2000, COM (2000) 769 final.
 317. Zioło Z., Znaczenie koncepcji regionu dla budowy strategii rozwoju, w: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996.
 318. Zioło Z. (red.), Problemy przemian układów regionalnych, cz. 2, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1999.
 319. Zioło Z., Rachwała T. (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Uniwersytet Pedagogiczny, Warszawa-Kraków 2010.
 320. Zygielewicz A., Współpraca państw nordyckich, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2005.
 321. Żabiński P, Norwisz J. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, "Gospodarka Paliwami i Energią" 2000, nr 6.
 322. Żukrowska K., Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy, SGH, Warszawa 2008.
 323. http://www.biznes.gazetaprawna.pl
 324. http://www.bp.com
 325. http://www.cia.gov.com
 326. http://www.cire.pl
 327. http://www.economywatch.com
 328. http://www.eia.gov
 329. http://www.energia.eco.pl
 330. http://www.energy-regulators.eu
 331. http://www.iirsa.org
 332. http://www.pse-operator.pl
 333. http://www.renewableenergyworld.com
 334. http://www.undp.org
 335. http://www.ure.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu