BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, 492 s., rys., tab., bibliogr. s. 453-486
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe, Rozwój gospodarczy państwa, Przegląd literatury
World economy, Economic globalization, Economic integration, Economic crisis, Financial crisis, Foreign investment, Direct investments, International corporation, Economic development of the country, Literature review
Abstrakt
Zaprezentowano globalizację gospodarki światowej i nowy regionalizm. Przedstawiono międzynarodową integrację gospodarczą - jej ujęcia teoretyczne. Zanalizowano globalny kryzys finansowy i jego wpływ na rynek Unii Europejskiej i świata. Podjęto próbę zdefiniowania korporacji transnarodowych i scharakteryzowano największe korporacje świata. Przedstawiono informacje dotyczące napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Adamczyk M., Michalczyk W., Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 2. Anioł W., Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.
 3. Antkiewicz A., Rozwój transakcji sekurytyzacyjnych w USA i w Europie, w: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa, red. J. Schroeder, B. Stępień, Zeszyt Naukowy 125, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
 4. Balassa B., Teoria integracji ekonomicznej, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, pod red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 5. Balassa B., Kilamura H., Burestam S., Lindberg L.N., Prebisch R., Reynoso P.G., Tinbergen J., Triffm R., Wionczek M.S., Z problemów integracji gospodarczej. Ameryka Łacińska, PWN. Warszawa 1968.
 6. Balassa B., The Theory of Economic Integration, George Allen and Unwin, London 1962.
 7. Balcerowicz L., Globalizacja rynków, (w): Globalizacja I co dalej? Red. S. Amsterdamski, IFiS, PAN, Warszawa 2004.
 8. Barber B.J., Dżihad kontra McŚwiat, MUZA S.A., Warszawa 2004.
 9. Bartram S.M., Dufrey G., International Portfolio Investment. Theory, Evidence and Institutional Framework, Michigan 2001.
 10. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, red. W. Karaszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Toruń 2008.
 11. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, red. J. Mujżel, Z. Sadowski, W. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 12. Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1986.
 13. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006.
 14. Biznes Międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 15. Borio C, The financial turmoil of 2007 - a preliminary assessment and some Policy considerations, "BIS Working Papers" 2008, No 251, Bazylea.
 16. Borkowski R., Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 17. Borowiec J., Integracja monetarna, w: Integracja europejska, red. J. Borowiec, K. Wilk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2005.
 18. Borowiec J., Unia Ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Akademia Ekonomiczna, im. O. Langego, Wrocław 2001.
 19. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1997.
 20. Borowski J., Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do unii gospodarczej i walutowej, Departament Analiz i Badań Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001.
 21. Bożyk P., Integracja gospodarcza w Europie i świecie, w: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, red. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, PWE, Warszawa 2002.
 22. Bożyk P., Międzynarodowa integracja gospodarcza, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1997.
 23. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
 24. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 25. Bożyk P., Misala J., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWN, Warszawa 1999.
 26. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2008.
 27. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 28. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
 29. Budnikowski A., Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski i E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1996.
 30. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1996.
 31. Bukowski S.I., Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.
 32. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 33. Cantwell J., The Relationship Between International Trade and international Production, Surveys International Trade D. Grenway. L.A. Winters Ed. Blackwell, Cambridge Mass, 1993.
 34. Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa, PWN, Warszawa 1990.
 35. Cisz K., Niemieckie inwestycje bezpośrednie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Bil, B. Brocka-Palacz, M.A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 36. Commission of the European Communities, European Economy. One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs forming an economic and monetary union, October 1990, No 44.
 37. Cynarski W.J., Globalizacja a spotkanie kultur, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
 38. Cyrson E., Korporacje wielonarodowe, PWN, Warszawa 1981.
 39. Czech K., Koj K, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w procesie rozwoju regionalnego w odniesieniu do realizacji wspólnej polityki regionalnej Unii Europejskiej, w: Regionalizm i globalizm we współczesnej gospodarce światowej, red. naukowa T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 40. Czerwiec K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyły Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1990, nr 105.
 41. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Tarrant J.J., The global marketing imperative, NTC Business Books, Lincolnwood 1995.
 42. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2005.
 43. Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Wyd. Znak, Kraków 2007.
 44. De la Dehesa D., Winners and Losers In Globalization, Blackwell Publishing 2006.
 45. Die Währungsunion - Chance für Europa, Handbuch zur Europäischen Währungsunion, Friedrich Ebert-Stiftung, Bonn 1999.
 46. Dietl J., Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjności polskiego biznesu, w: Euromarketing. Koncepcje - strategie - metody, Materiały II Sympozjum Marketingu międzynarodowego, red. J.W. Wiktor, Kraków 1999.
 47. Dobraczyński M., Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych, Referaty Kongresowe Sesja V, Kongres Ekonomistów, PTE, Warszawa 2000.
 48. Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska (po Amsterdamie i Niceii), Temida 2, Białystok 2001.
 49. Dunning J.H., International Production and Multilateral Enterprise, George Allen & Unwin, London 1981.
 50. Dunning J.H., Multinational Enterprise and the Global Economy, Addison--Wesley, Wokingham 1993.
 51. Dynarski W.J., Globalizacja a spotkanie kultur, Uniwersytet Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 52. Dzwończyk J., Społeczeństwo informacyjne wobec wyzwań globalizacji, w: Globalizacja - integracja - transformacja: główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej ;Europy Środkowej i Wschodniej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Adam Marszałek, Toruń 2005.
 53. Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, PWE, Warszawa 2006.
 54. Europejski Bank Centralny, "Financial Stability Review Summary - December 2008", ECB, Frankfurt am Main 2008.
 55. Europejski Bank Centralny, Biuletyn Miesięczny - Marzec 2009, ECB, Frankfurt Am Main 2008.
 56. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 57. Fabiańska K, Rokita J., Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Petex, Katowice 1995.
 58. FehlerW., Społeczeństwo informacyjne jako składnik procesu globalizacji, w: Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji, red. J. Świniarski, J. Tymanowski, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 59. Filar D., Przedsiębiorstwa globalne i ich sojusze strategiczne na rynku europejskim, w: Polska-Unia Europejska, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Fundacja Rozwoju, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 60. Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna - synteza, Difin, Warszawa 2003.
 61. Frejtag-Mika E., Paradygmat "Nowej gospodarki" jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki krajowej, w: Teoria i praktyka w ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa, 2005.
 62. Friedman T.L., Lexus i drzewo oliwne: zrozumieć globalizacji. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 63. Furmańska-Oćwieja M., Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 64. Gawlikowska-Hueckel B.K., Zielińska-Glębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004.
 65. Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1986.
 66. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku, Warszawa, marzec 2008.
 67. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 68. Globalization. The Oxford Companion to Politics of the World, ed. K. Joel, Oxford University Press, Oxford 2001.
 69. Gołębiowski J., Globalizacja i dylematy globalnego rządzenia, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 70. Gołębiowski J.W., Global Governance. Koncepcje, doświadczenia, perspektywy, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 71. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa 2009.
 72. Górniewicz G., Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
 73. Gradziuk A., Koczor M., Unia Europejska a kryzys na amerykańskim rynku finansowym, Biuletyn nr 45 (513) z 25 września 2008 r., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Branta, Bydgoszcz 2002.
 74. Grochulski A., Korporacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 1973.
 75. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarys teorii i polityki handlowej, Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 2001.
 76. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006.
 77. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Adam Marszałek, Toruń 1998.
 78. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Adam Marszałek, Toruń 2000.
 79. Hayek F.A., The fatal conceit: the errors of socialism, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 80. Helios J., Jedlicka W., Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 81. Heller J., Integracja Polski z Unią Europejską Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2003.
 82. Helpman E., Krugman P., Trade Policy and Market Structure, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 83. Hirst P.O., Thomson G.F., Globalization in Question, The International Economy and the Possibilities for Governance, Cambridge 1999.
 84. Huntington S.P., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.
 85. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.
 86. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy ład świata, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2003.
 87. IMF, World Economic and Financial Surveys, Washington October 2008.
 88. IMF, World Economic Outlook April 2007: Spillovers and Cycles In the Global Economy, Washington D.C. 2007.
 89. Indeks Percepcji Korupcji 2008, Transparency International Polska 2008.
 90. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa, 2004.
 91. Integracja europejska, red. J. Woś, Wyższa Szkoła Bankowa WSB, Poznań 2003.
 92. Integracja europejska. Wybrane problemy, red. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 93. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe - inżynieria finansowa, Warszawa 1997.
 94. Jajuga K, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
 95. Jantoń-Drozdowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boniu et aequi, Poznań 2004.
 96. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 97. Jasiński L.J., Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Politechnika Warszawska, Warszawa 2007.
 98. Jovanovic M.N., The Economics of International Integration, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2006.
 99. Kandefer K., Internet a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rola MSP w rozwoju regionalnym, red. J. Chojka, WSE, Warszawa 2002.
 100. KameckiZ., Pojęcie i typy integracji gospodarczej, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 101. Kania M., Wpływ niemieckich inwestycji bezpośrednich na stan środowiska naturalnego w województwie opolskim, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, red. J. Mujżel, Z. Sadowski, W. Mączyńska, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 102. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 103. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagraniczne w Polsce w latach 1990-1999, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 104. Kawecka-Wyrzykowska E., Narodowe regulacje na rynku wewnętrznym UE: nowe bariery we współpracy, w: Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 105. Kearney A.T., FDI Confidence Index, Global Business Policy Council, 2007.
 106. Kenney M., Goe W.R., The Globalization of the Venture Capital Industry, Marzec 2007.
 107. Kenney M., Hemming M., Goe W.R., The Globalization of the Venture Capital Industry, marzec 2007.
 108. Keys B., Mukherjec T., Seru A., Vig K., Securitization and Screening: Evidence From Subprime Mortgage Backed Securities, mimeo 2008.
 109. Kirschen E.S., Economic Policy and Integration, W: Iniegration européenne et realilc économique, Bruges 1984.
 110. Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 1994.
 111. Kleer J., Globalizacja: zjawisko ogólne czy specyficzne, Zeszyty Naukowe,Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 112. Kleer J., Czy Niemcy są zdolne do zmiany modelu?, w: Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 113. Kleer J., Globalizacja gospodarki a integracja regionalna, w: J. Kleeer i in., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Konsekwencje dla świata i Polski. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
 114. Kłosiński K.A., Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych, KUL, Lublin 2006.
 115. Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 116. Kłosowska B., Dyngus M., Patyka J., Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2006.
 117. Koćwin J., Obszary oddziaływania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski w latach 1989-1998, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 118. Kołodko G.W., Wędrujący świat, wydawnictwo Prószyński i S-ka S.A., Warszawa 2008.
 119. Kołodko G.W., The World Economy, Great Post - Communist Change, Nova Science Publishers, Ine, New York 2006.
 120. Kołodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów postsocjalistycznych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 121. Kołodko G.W., Moja globalizacja: czyli dookoła świata z powrotem, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 122. Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, red. Z. Dach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2004.
 123. Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Żorska, Difin, Warszawa 2002.
 124. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Kraków 1999.
 125. Kozłowska M., Międzynarodowe przepływy kapitału- próba systematyzacji, motywy, skutki, w: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce, red. U. Zagóra-Jonszta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 126. Kozłowska M., Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 127. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa 1999.
 128. Kramer J., Podmioty rynku dóbr konsumpcyjnych, w: Zachowania podmiotów rynkowych, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1999.
 129. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. 2, PWN, Warszawa 2007.
 130. Krugman P., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Addison-Wesley, New York 2000.
 131. Kuciński K., Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
 132. Lattes E., Tysiące miliardów dolarów, Warszawa 1973.
 133. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: J. Kleeer i in., Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.
 134. Lipsey R.G., Teoria unii celnych: przesunięcie handlu i dobrobytu, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 135. Lis S., Miklaszewski S., Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, PAN Oddział w Krakowie, "Secesja", Kraków 1993.
 136. Ładyka S., Pół wieku Unii Europejskiej i jej nowe wyzwania, w: Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 137. Ładyka S., Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza znakami czasu we współczesnej rzeczywistości światowej, w: Unia Europejska wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 138. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001.
 139. Ławniczak R., Strefy wolnego handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1974.
 140. Łuczak M., Proces globalizacji i jego wpływ na przemiany w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe WSE w Warszawie, nr 4, Warszawa 2002.
 141. Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 142. Makać A., Współczesna gospodarka światowa. Jej istota i struktura, w: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 143. Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne, w: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001.
 144. Makać A., Istota i formy międzynarodowej integracji gospodarczej, w: Współczesna gospodarka światową, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 145. Makać A., Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, w: Współczesna gospodarka światowa, pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 146. Makać A., Gospodarka światowa jej istota i struktura, w: Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk 1994.
 147. Makać A., Oziewicz E., Istota procesu globalizacji w gospodarce światowej. Problemy globalne współczesnego świata, w: Globalizacja w gospodarce światowej, red. T. Czuba, M. Skurzyński, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 2000.
 148. Malik K, Ekonomiczne uwarunkowania ekorozwoju w Polsce, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń własnościowych w gospodarce kraju i regionu, red. M. Ciepaj, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999.
 149. Małyszko M., Perspektywy napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do krajów rozwiniętych i rozwijających się w kontekście historycznym, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji we współczesnej gospodarce światowej, T. 1, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 150. Marchal A., L'integration territoriale, Rececil Sirey. Paris 1965.
 151. Marchal A., L'Europe Solidaire, Cujas. Paris 1964.
 152. Marciniak S., Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2001.
 153. Markowitz H.M., Portfolio selection - efficient diversification of investments, Jale University Press, New Haven 1959.
 154. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 155. Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007.
 156. Mayall J., Globalization and the future of nationalism, The future in the past. Yatsugatake 1993.
 157. Mazurek-Łopacińska K, Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, w: Marketing - przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, T. I. Materiały kongresowe. Jelenia Góra, 24-27 września 2000 r., red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 158. Medea J.E., The Theory of Customs Union, Amsterdam 1955.
 159. Michalak W., The political economy of trading blocs, w: Continental trading blocs. The growth of regionalism in the world economy, eds. R. Gibb, W. Michalak, J. Wiley and Sons, Chichester 1994.
 160. Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa 2003.
 161. Michałków I., Globalizacja a gospodarcze perspektywy rozwojowe Polski i świata, w: Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, red. W. Kowalczewski, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000.
 162. Michałowski T., Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, w: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 163. Michałowski T., Ziółkowski K., Wskaźnik HDI jako miernik rozwoju socjoekonomicznego kraju, w: Proces globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 164. Midera A., Koncepcje międzynarodowej integracji gospodarczej - próba klasyfikacji, w: Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, pod red. W. Dębski, W. Włodarczyk-Guzek, Acta Universitatis Lodziensis, Filia Oeconomica 180, Lodź 2004.
 165. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, red. M. Piklikiewicz, Difin, Warszawa 2001.
 166. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzvkowska, PWE, Warszawa 1998.
 167. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2009.
 168. Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja (tendencje i doświadczenia), red. L. Olszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 169. Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2009.
 170. Miklaszewski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2003.
 171. Miklaszewski S., Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1991.
 172. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2003.
 173. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 174. Misala J., Unia Ekonomiczna, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 175. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2003.
 176. Misala J., Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego, w: Współczesny kryzys gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Mijała, CeDeWu, Warszawa 2001.
 177. Misala J., Zaangażowanie kapitału zagranicznego w gospodarkę polską w okresie 1976-1995, w: Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 178. Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 179. Miszkin F.S., Inflation Targeting for Emerging - Market Countries, "American Economic Review" 2000, No 2.
 180. Misztal P., Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjność międzynarodowej gospodarek, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. M. Noga, M. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 181. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 182. Morawski W., Globalizacja jako wyzwanie teoretyczne, w: Polskie przemiany, SSiJS, Warszawa 2002.
 183. Narodowy Bank Polski, Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych - I kwartał 2009, Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa 2009.
 184. National perspektives on the new regionalism in the north, eds. B. Hettne, A. Inotei, O. Sunkel, McMillan, Bassingstoke 2000.
 185. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku: przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 186. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, Warszawa, grudzień 2005.
 187. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku, Warszawa, styczeń 2008.
 188. Noga M. Szkice z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2009.
 189. Noga M., Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 190. Noga M., Społeczeństwo - Gospodarka - Środowisko, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1996.
 191. Nowak A.Z., Out of crisis - but how? Post Crisis Scenarios of economic Growth, "Yearbook of Polish European Studies" 2009, No 12.
 192. Nowak A.Z., Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej, w: Integracja europejska. Wybrane problemy, red. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 193. Nowak A.Z., Dolar czy euro pieniądzem przyszłości? (część 1), "Studia Europejskie" 2001, nr 1.
 194. Nowak A.Z., Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie, Instytut Zachodni, Poznań 1972.
 195. Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2004.
 196. Obstfeld M., Taylor A.M., Globalization and capital markets, Working Paper 8846, Cambridge, March 2002.
 197. Odrobina A., Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji, w: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, Difin 2009.
 198. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paris 1996.
 199. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, OECD, Paris 2003.
 200. Oręziak L., System rezerwy federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, Bankowość centralna od A do Z, "Bank i Kredyt" 2006, nr 9.
 201. Orłowski M., Integracja gospodarcza w kapitalizmie, Warszawa 1958.
 202. Osadnik M., Instytucjonalizacja działania w procesach globalizacji - wprowadzenie do problematyki badawczej, w: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 203. Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 204. Oziewicz E., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 205. Panfil M., Globalizacja inwestycji venture capital, w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Difin, Warszawa 2009.
 206. Paterek W., Zagrożenia dla procesów globalizacyjnych, w: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 207. Pawłowicz L., Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych-lekcja dla Polski, Gdańsk 2008.
 208. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difn, Warszawa 2003.
 209. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 210. Pietrzak E., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (EUGiW), w: Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 211. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską w: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, red. S. Lis, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2000.
 212. Pluciński E.M., Świat, Europa, Polska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
 213. Pluciński E.M., Integracja europejska: teoria i praktyka w kontekście racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005.
 214. Pluciński E.M., Ekonomika gospodarki otwartej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
 215. Płóciennik S., Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN (1949-2000), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 216. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Opinia inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, Warszawa, grudzień 2005.
 217. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2005.
 218. Polska w Europie XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2002.
 219. Popowicz K, Dynamika integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2004.
 220. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 221. Potoczek P., Sekurytyzacja, w: Inwestycje finansowe, red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, CeDeWu.PL, Warszawa 2009.
 222. Problemy a kontrowersje wokół globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 223. Problemy globalne współczesnego świata, red. S.M. Grochalski, Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
 224. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001.
 225. Proniewski M., Niedźwiecki A., Integracja gospodarcza w zarysie, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2003.
 226. Pruski J., Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych, w: Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 96, CASE, Warszawa 2008.
 227. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE. Warszawa 2006.
 228. Rangan S., Siedem mitów na temat strategii globalnej, w: Financial Times, Zarządzanie strategiczne, KE Liber 2004.
 229. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski, NBP, Warszawa 2004.
 230. Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa 2005.
 231. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 232. Robinson R., International Management, New York 1967.
 233. Rodriguez-Pose A., The European Union Economy, Society and Polity, Oxford University Press, Oxford 2002.
 234. Roepke W., International Order and Economic Integration, Dordecht 1959.
 235. Rosati D., Europejski model społeczny: doświadczenia i kierunki zmian, w: Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 236. Rosińska M., Globalizacja korporacyjna - poszukiwanie zjawiska, w: Proces globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 237. Rosołek D., Uwarunkowania prawne inwestowania zagranicznego w Polsce, w: Kapitał zagraniczny w Polsce. Wyzwania i szanse, red. I. Michałków, WSE, Warszawa 2004.
 238. Rutkowski J., Światowe strumienie kapitałowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992.
 239. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 240. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 241. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 242. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teorie wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006.
 243. Rynek pieniężny i kapitałowy, red. I. Pyka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 244. Sadowski Z., Eseje o gospodarce, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 245. Sadurski W., Minority Protection in Central Europe and the Enlargement of the EU, in: Poland in the European Union: First Experiences, ed. by D. Milczarek, O. Barburska, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2008.
 246. Saryusz-Wolski J., Międzynarodowa integracja gospodarcza w globalnej perspektywie interpretacyjnej, w: Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej, T. 1, red. A. Marszałek, J. Saryusz-Wolski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986.
 247. Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
 248. Schroeder J., Stępień B., Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, WAE, Poznań 2007.
 249. Sharpe W.F., Investments, Prentice Hall, New York 1978.
 250. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1999.
 251. Sitek E., Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000.
 252. Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, Monografie, nr 46, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.
 253. Siwiński W., Globalizacja gospodarki, w: Wiek wielkich przemian, red. M. Dobraczyński, A. Jasińska, Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2001.
 254. Siwiński W., Kapitalizm wielonarodowy Przesłanki i bariery integracji gospodarcze, PWN, Warszawa 1976.
 255. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 256. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1971.
 257. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1991.
 258. Soros G., On globalization, New York 2005.
 259. Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu - zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, Warszawskie, Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 1999.
 260. Sporek T., Polityka ochrony środowiska w Niemczech - realia a ekonomiczny sukces, w: Pozycja gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej - pięć lat po rozszerzeniu UE, red. J. Olszyński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 261. Sporek T., Chińsko-hindusko współpraca gospodarcza na przełomie XX i XXI wieku, w: Integracja Azji Wschodniej: Mit czy rzeczywistość?, red. B. Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67, Wrocław 2009.
 262. Sporek T., Człowiek w dobie kryzysu globalizacji, w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
 263. Sporek T., Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej, w: Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego, red. P. Bożyk, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009.
 264. Sporek T., Macroeconomic dimension of innovations - Seleted instrument of stimulating innovative activity and transfer of technology, in: Global Challenges and Policie of the European Union - Conséquences for the "New Member States", ed. M. Piotrowska and L. Kurowski, Research Paper of Wrocław 2009.
 265. Sporek T., Perspektywy wprowadzenia przez Polskę wspólnej waluty euro, w: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 266. Sporek T., Polityka regionalna i innowacyjna wobec MSP a strategia rozwoju województwa śląskiego, w: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, red. St. Lis, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4, Kraków 2009.
 267. Sporek T., Stosunek głównych religii w globalizacji świata i ich wizje przyszłościowe, "Studia Europejskie" 2009, nr 2.
 268. Sporek T., Transnational corporation (TNCs) and inviromnent - nagging questions, in: The Economie Dimensions of Global and Regional Govemance, ed. W. Niemiec, J. Benczes, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 269. Sporek T., Uczestnictwo Polski w procesach regionalizacji i globalizacji, w: Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 270. Sporek T., Handel międzynarodowy główną siłą motoryczną gospodarki niemieckiej, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 271. Sporek T., Społeczne problemy współczesnego świata - dylematy ochrony środowiska, w: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich-Skulska, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 272. Sporek T., Wpływ niemieckiego przywództwa w Radzie Unii Europejskiej na sytuację jednoczącej się Europy, w: Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 273. Sporek T., Klastry, parki narodowe, inkubatory przedsiębiorczości i centra doskonałości formami współczesnej polityki innowacyjnej w regionie, w: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 274. Sporek T., Społeczeństwo informacyjne głównym motorem procesu globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 275. Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2007.
 276. Sporek T., Rozwój i znaczenie światowego handlu elektronicznego na przełomie wieków, w: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Wawrzyniec, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 277. Sporek T., Globalizacja a regionalizacja - wzajemne relacje, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 278. Sporek T., Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, w: Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 279. Sporek T., Konkurencyjność wybranych gospodarek UE wobec USA i Japonii według wybranych wskaźników innowacyjności, w: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, CeDeWu.PL, Warszawa 2006.
 280. Sporek T., Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 281. Sporek T., Venture capital formą finansowania niemieckich przedsiębiorstw innowacyjnych, w: Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 282. Sporek T., Globalization - a challenge for Poland, in: Europe and Complex Security Issues, ed. by K. Żukrowska, Instytut Wiedzy, Warsaw 2005.
 283. Sporek T., Kasperska-Sporek T., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w warunkach konkurencji globalnej i współczesnej globalizacji, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 284. Sporek T., Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej, w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki światowej, red. E. Najlepszy, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 285. Sporek T., Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 286. Sporek T., The Prospect and role of Katowice Special Economic Zone in Poland. The EU Government Point of View for SEZ, Yearbook of Polish, "European Studies", Warsaw University Centre for Europe 2004, Vol. 8.
 287. Sporek T., Globalizacja i regionalizacja szansą rozwoju cywilizacyjnego, w: Procesy integracyjne w gospodarce światowej, red. J. Bilski, A. Midera, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 288. Sporek T., Globalizacja jako uwarunkowanie działalności podmiotów ponadnarodowych, w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. U. Janeczek, Katowice 2001.
 289. Sporek T., Korporacja ponadnarodowa formą przedsiębiorczości XXI wieku, w: Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacje, red. L. Olszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
 290. Sporek T., Centrum i peryferie gospodarki światowej. Integracja regionalna jako forma kompromisu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 138. Katowice 1998.
 291. Sporek T., Niemcy w procesach ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 292. Sporek T., Sterowanie handlem międzynarodowym, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1998.
 293. Sporek T., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie główna strategią korporacji transnarodowych, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1998.
 294. Sporek T., Dylematy międzynarodowej integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995.
 295. Sporek T., Integracja regionalna jako forma kompromisu centrum i peryferii gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 138. Katowice 1995.
 296. Sporek T., Międzynarodowa integracja gospodarcza, Stapis, Katowice 1995.
 297. Sporek T., Korporacje międzynarodowe, w: Przemiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie państwowo-monopolistycznym, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1985.
 298. Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa 2007.
 299. Stawicka M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 300. Stent A.E., Wzajemny stosunek suwerenności i integracji, w: Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne, red. W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski, CEUW, Warszawa 1999.
 301. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007.
 302. Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 303. Stonehouse G, Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, FELBERG SJA, Warszawa 2001.
 304. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red, E. Haliżak, R. Kuźniar, WUW, Warszawa 2006.
 305. Streeten P., Economic Integration. Aspects and Problems, A.W. Sijthoff, Leiden 1961.
 306. Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, red. A. Marszałek, Łódź 2000.
 307. Surdykowski S., Kryzysy finansowe w XX w. i ich wpływ na systemowe regulacje jakości i informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych, Difin, Warszawa 2009.
 308. Symonides J., Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, BRANTA, Bydgoszcz 2003.
 309. Szeląg T., Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, w: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 310. Szpak J., Historia gospodarcza, PWE, Warszawa 2003.
 311. Szymaniak A., Kapitał zagraniczny w Polsce - uwarunkowania napływu i działalności, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 312. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji - wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 313. Szymański W., Uwarunkowania makroekonomiczne a orientacja eksportowa przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, red. K. Kuciński, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, T. LXXVII, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 314. Szymura-Tyc M., Podstawy wyboru strategii konkurencji przedsiębiorstw zagranicznych na rynku polskim, w: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody J- dylematy, red. L. Żabiński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1995.
 315. Tarkowska E., Globalizacja i ubóstwo, w: Globalizacja i co dalej?, red. S. Amsterdamski, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 316. Temple M., Regional Economics, New York 1994.
 317. Tendera-Właszczuk H., Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, ŚWSZ, Katowice 2006.
 318. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu - jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 319. Tinbergen J., International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam 1954.
 320. Transformacja. Integracja. Globalizacja, red. S. Miklaszewski, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 321. Tsing A., Conclusion: The global Situation, in: Antropology of Globalization, ed. J.X. India, R. Rosaldo, Oxford 2002.
 322. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 323. Umiński S., Transfer technologii przez inwersorów zagranicznych, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 324. UNCTAD, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, Warszawa 2002.
 325. UNCTAD, World Investment Report 2002; Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York and Geneva 2002.
 326. UNCTAD, World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, New York-Genewa 2004.
 327. UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, New York and Geneva 2007.
 328. UNDP, Human Development Report 2004: Cultural liberty In today's diverse World, New York 2004.
 329. United Nations Department of Economic and Social Affair, Massie globally coordinated fiscal stimulus is needed: going from the drawing bard to Swift action, UN-DESA Policy Brie No 11, January 2009.
 330. United Nations, World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva 2003.
 331. Vaubel R., Monetary Integration Theory, Longman, London 1998.
 332. Vernon R., In the Hurricanne's Eye: The Troubled Prospects of Multinational Enterprises, Cambridge, Mass 1998.
 333. Viner J., Ekonomika unii celnych, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 334. Walkowski M., Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
 335. Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.
 336. Wallerstein J., The Decline of American Power, New York, London 2003.
 337. Webster F., Teories of the Information Society, Routledge, London 1995.
 338. Węgrzycki J. ks., Kryzys europejskiej tożsamości politycznej w świetle amerykańskiej tożsamości narodowej, w: "Inny" człowiek w "innym" społeczeństwie, red. ks. P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 339. Whit C, Fan M., Risik and Foreign Direct Investment, Polgrave Mac Milian, New York 2006.
 340. Wielecki K, Globalization and Free Market from the Perspective of European Sociology, European Studiem, Warsaw University Centre for Europe 2004, nr 8.
 341. Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2003.
 342. Wiktor J.W., Rynek Unii Europejskiej - Koncepcja i zasady funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 343. Wilk K., Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne, w: Integracja europejska, red. J. Borowiec, K. Wilk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2005.
 344. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996.
 345. Witkowska J., Motywacje inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 346. Wojtowicz K., Suwerenność iv procesie integracji europejskiej, w: Spór o suwerenność, red. W. Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 347. Wojtyna A., Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2008.
 348. Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001.
 349. World Economic Forum, "The Future of the Global Financial System", http://www.wetbrum.org/en/initiatives/Sceiiarios;'NewFinancialArchitectur e/indcx.htm
 350. World Investment Report 1991: The Triad in foreign direct investment, UNCTC, United Nations, New York 1991.
 351. World Investment Report 1994.
 352. World Investment Report 2000.
 353. World Investment Report 2001.
 354. World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva, 2001.
 355. World Investment Report 2002.
 356. World Investment Report 2003.
 357. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, New York and Geneva 2004.
 358. World Investment Report 2005.
 359. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2005.
 360. World Investment Report 2008. Transnational Corporation and the Infrastructure Challenge, United Nations, New York and Geneva 2008.
 361. World Investment Report. UNTCAD. New York-Geneva 2003.
 362. Woyke W., Handwoerterbuch internationale Politik, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn 2000.
 363. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencję polskiej gospodarki, red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa 2008.
 364. Współczesna gospodarka światowa, red. A.BB. Kisiel-Łowczyc, Uniwersyte Gdański, Gdańsk 1999.
 365. Wybrane problemy procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 366. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 367. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, Warszawa 1996.
 368. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji red. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa 2006.
 369. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, Warszawa, grudzień 2005.
 370. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, Warszawa, grudzień 2008.
 371. Zalewska A., Maksimowicz A., Polska - dogodne miejsce dla inwestycji zagranicznych, w: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, red. J. Borowski, D. Perło, Fundacja Promocji i Rozwoju Podlasia, Białystok 2005.
 372. Zawojska A., Unia Europejska. Unia gospodarcza i walutowa, SGGW, Warszawa 2000.
 373. Zielińska-Glębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.
 374. Żorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 375. Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1998.
 376. Żabińska T., Żabiński L., Globalizacja rynków i jej uwarunkowania, w: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków, red. K. Jędralska, L. Żabiński, PTE, Katowice 1998.
 377. Żelazny R., Rola programu "eEuropa+" w procesie tworzenie gospodarek opartych na wiedzy w krajach kandydujących do Unii Europejskiej", w: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 378. Żelazny R., Nowa ekonomia a globalizacja, w: Problemy i kontrowersje wokół globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 379. 20 pytań do Paula De Grauwe, "Forbes" 2009, nr 1.
 380. 500 miejsc pracy od 3M, "Gazeta Wyborcza" z 19.12.2005 r.
 381. AFP,A.H.B. Nors Hydro zapowiada zwolnienia, "Rzeczpospolita" z 10.05.2004 r.
 382. AFP,P.R .Partnerstwo Ericsson-Cisco, "Rzeczpospolita" z 29.04.2004 r.
 383. Alexander J.M., Decancq K., Measuring Human Development, "Frontline" 2005, Vol.22, Issue 4.
 384. Altman R.C., The Great Cash 2008. A Geopolitical Setback for the West, "Foreign Affairs", 2009, No 1.
 385. Aron A., Problems of European Integration, "Lloyds Bank" Review 1953, No 28.
 386. Baj L., Koniec recesji w Europie, "Gazeta Wyborcza" z 14-15.11.2009 r.
 387. Bartosik K., Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwania strategii globalnych, "Ekonomista" 1996, nr 2.
 388. Błaszczyk M., Miejsce Unii Europejskiej w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 1.
 389. Bogactwo migruje, "Rzeczpospolita" z 18.09.2009 r.
 390. Bosacki M., O naturze świata, "Manager Magazyn" 2007, nr 17.
 391. Brzeziński Z., Świat się budzi, "Gazeta Wyborcza" z 6-7.10.2007 r.
 392. Brzeziński Z., Z Niemcami do Europy, "Gazeta Wyborcza" z 02.10.2007 r.
 393. Budnikowski A., Pojęcie problemów globalnych, "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 2.
 394. Chiński PKB jest już większy od niemieckiego, "Rzeczpospolita" z 15.01.2009 r.
 395. Co ze strefą euro, "Rzeczpospolita" z 4.12.2009 r.
 396. Coatest J.F., Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, "Transformacje" 1996, nr 1-2.
 397. Coraz więcej centrów kompetencyjnych. Czy nasz kraj ma szansę stać się centrum usług BPO?, "Rynki Zagraniczne" 2005, nr 81.
 398. Czarnocki B., Ani "globalna" ani "wioska", "Przegląd Zachodni" 2002, nr 2.
 399. Dionne E.J., Wyzwoliciel czy dyktator?, "Newsweek" 2001, nr 16-17.
 400. Dunning J.H., The global economy, domestic governance strategies and transnational corporations: interations and policy implications, "Transnational Corporations" 1992, No 3.
 401. eEurope - an Information Society For All, Comunication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lizbon, 23-24.03.2000, s. 2, http://www.eeuropestandards.org/Docs/eeurope_initiative.pdf, 8.11.2006.
 402. Eichengreen B., The Dollar Dilemma, The Worlds Top Currency Faces Competition, IMF Occasional paper, No 168, 1998.
 403. El-Agra Ali M., The European Union. Economics and Policies, Prentice Hall Europe.
 404. European Commission, Fin-Fokus, DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Biuletyn o usługach finansowych, nr 5, czerwiec 2008.
 405. European economic integration, pod red. F. McDonald, Dearden Stephen, Longman, London 1994.
 406. Falksota R., AHL A.E., Jung A., Globalisierung, Die Wut der Armen, "Der Spiegel" 2008, Nr 16.
 407. Florida R.I., Kenney M., Venture Capital, High Technology and Regional Development, Regional Studies 22, 1988.
 408. Frankel JA., Rose A.K., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, NBER Working Paper No 5700, 1996.
 409. George S., Czyja Europa? Nasza Europa, "Le Monde diplomatique", listopad 2007.
 410. Glapiak E., Niemcy ogłaszają: kryzys minął, "Rzeczpospolita" z 25.11.2009 r.
 411. Global Development Finance, Analysis and Summary Tables 2000, The World Bank, Washington DC, 20730 Vol. 1, May 2000.
 412. Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 413. Globalny fajrant, "Gazeta Wyborcza" z 29-30.12.2001 r.
 414. Golub P.S., USA w obliczu traumatycznego schyłku imperium, "La Monde diplomatique" 2007, listopad.
 415. Gonzales-Paramo J., Financial market failures and public policies - a central banker's perspective on the global financial crisis, BIS Review 13/2009.
 416. Gorynia M., Owczarek A., Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 417. Goshev P., Brief overview of the financial crisis and its impact, BIS Review 18/2009.
 418. Grodkowska G., Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Ekonomista" 2001, nr 6.
 419. Grzechy globalizacji, "Gazeta Wyborcza" z 11-12.07.2009 r.
 420. Gwiazda A., Kontrowersje wokół globalizacji, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 7/8.
 421. Handel światowy po nowemu, "Financial Times" 2009, 25 September.
 422. Hart S.L., Milstein M.B., Global sustainability and the creative destruction of industries. "Sloan Management Review" 1999, Fall.
 423. Hirshleifer J., Investment Décision under Uncertainty: Choice - Theoretic Approaches, "The Quarterly Journal of Economies" 1965, Vol. LXXIX, No 4.
 424. Inwestorzy zamiast Polski wybiorą Rumunię?, "Gazeta Wyborcza" z 21.03.2008 r.
 425. Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym, Gazeta Bankowa" z 16.09.2008 r.
 426. Kamecki Z., Pojęcie i typy integracji, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 427. Kisiel-Łowczyc A.B., Poprawka do teorii integracji, "Sprawy Międzynarodowe" 1996, nr 3-4.
 428. Koczor M., Plan koordynacji działań UE na rzecz naprawy gospodarki, Biuletyn, nr 62 (530) - 17 grudnia 2008, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 429. Koczor M., Walka z kryzysem gospodarczym w Unii Europejskiej - wyniki nieformalnego szczytu z 1 marca 2009 r., Biuletyn, nr 13 (545) - 4 marca 2009, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 430. Kołodko G.W., Między Paryżem a Pittsburgiem, "Rzeczpospolita" z 25.09.2009 r.
 431. Kornacka D., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 10.
 432. Kozieł H., Boćkowski J., Unia Europejska wyszła z kryzysu. Na kredyt, "Rzeczpospolita" z 14-15.09.2009 r.
 433. Krakowski J., Inwestycje zagraniczne w Polsce, Unia Europejska, "Przegląd Prawno - Gospodarczy" 2001.
 434. Krakowski J., Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 4.
 435. Krugman P., Increasing Returns and Econimic, "Geography Journal of Political Economy" 1991, Vol. 99, No 3.
 436. Kryzys przydusi inwestycje, "Gazeta Wyborcza" z 24.09.2008 r.
 437. Kubin T., Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębianie integracji politycznej państw Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2006, nr 1.
 438. Kuźniar R., Globalizacja - sprostać wyzwaniu, Półrocznik "Ad meritum" Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, nr 6/1998.
 439. Labuda G, Zagadnienia suwerenności Polski wczesnofeudalnej, "Kwartalnik Historyczny" 1960, nr 4.
 440. Levinson M., The Rise and Fali of Globalization, "Foreign Affairs" 2008, No 6.
 441. Levy D., International production and sourcing: trends and issues, "STI Review" 1993, No 1-2.
 442. Liberska B., Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm. "Ekonomista" 2001, nr 6.
 443. Liberska B., Nowe wyzwania integracyjne, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 444. Lompart A., Globalizacja kulturowo-gospodarcza. Szanse i zagrożenia dla Polski. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 3.
 445. Lorenz D., Régionalisation versus Regionalism - Problems of Change in the World Economy, "Intereconomics" 1991, No 1.
 446. Lubowski A., Z damą pik w rękawie, "Polityka" z 27.02.2010 r.
 447. Ładyka S., Pojęcie i zakres współczesnej integracji gospodarczej, "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 3.
 448. Łojewska A., Jak mierzyć jakość życia, "Rzeczpospolita" z 9.09.2009 r.
 449. Łojewski A., Równy głos nadzorców w Unii, "Rzeczpospolita" z 24.09.2009 r.
 450. Marketing w globalnej wiosce, "Stosunki Międzynarodowe" 2009, nr 4.
 451. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 452. Miller K.L., Globalna Blaga, "Newsweek Polska" 2002, nr 51-52.
 453. Motto A., A. Subramanian, From Doha to the Next Breton Woods, "Foreign Affairs" 2009, No 1.
 454. Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review" 1961, Vol. 51, Issue 4.
 455. Nowak Z., Międzynarodowa integracja gospodarcza, "Przegląd Zachodni" 1971, nr 2.
 456. Nowy lider G-20, "Rzeczpospolita" z 26-27.09.2009 r.
 457. Ocena MFW. Chiny i USA napędzają światową gospodarkę - optymizm z zastrzeżeniami, "Rzeczpospolita" z 26.04.2004 r.
 458. Olechowski J., Miliardy na lokatach czekają na wydanie, "Dziennik Gazeta Prawna" z 21.07.2010 r.
 459. Orth M., In der Globalne Liga, "Deutschalnd" 2007, nr 4.
 460. Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development transnational Corporation" 1992, Vol. 1.
 461. Pawłowicz L., By wyjść z kryzysu musza się zmienić banki centralne, "Rzeczpospolita" z 25.09.2009 r.
 462. Pawłowicz L., By wyjść z kryzysu musza się zmienić banki centralne, "Rzeczpospolita" z 25.09.2009 r.
 463. Pietrasieński P., Globalizacja a zagrożenia dla rozwoju gospodarki światowej - cz. 1, "Marketing i Rynek" 2001, nr 1.
 464. Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 2.
 465. Polska gorsza od Rwandy, "Rzeczpospolita" z 9.09.2009 r.
 466. Polska: droga przez mękę dla ludzi biznesu, "Rzeczpospolita" z 10.09.2008 r.
 467. Rewizorski M., Kraje rozwinięte i rozwijające się, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2008, nr 1.
 468. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 469. Ruffin R.J., David Ricardo's Discovery of Comparative Advantage, "History of Political Economy" 2002, Vol. 34, Issue 4.
 470. Samuelson R.J., Słabsi za burtę, "Newsweek" z 5.07.2009 r.
 471. Sawczuk J., The Relations between Germany and Poland - under the sign of distrust and inration, "The International Affairs Review" 2007, No 1,2.
 472. Smoczyński W., Kruche ożywienie, "Polityka" z 7.06.2008 r.
 473. Smoczyński W., Świat na bańce, "Polityka" z 7.06.2008 r.
 474. Spekulacja i turbokapitalizm, "Manager Magazyn" 2006, nr 4.
 475. Sporek T., Stosunek głównych religii w globalizacji świata i ich wizje przyszłościowe, "Studia Europejskie" 2009, nr 2.
 476. Sporek T., Współpraca gospodarcza Polska-Wschód w perspektywie integracji z Unią Europejską "Studia Europejskie" 2003, nr 3.
 477. Stiglitz J., Wątpliwe lekarstwo na kryzys, "Dziennik" z 4-5.10.2008 r.
 478. Stiglitz J.E., Czy kapitalizm może być moralny, "Gazeta Wyborcza" z 26.11.2005 r.
 479. Sylwetka Huntingtona, "Dziennik" z 29.12.2008 r.
 480. Synowiec E., Metody, typy oraz formy międzynarodowej integracji gospodarczej, "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 10.
 481. Synowiec E., Międzynarodowa integracja ekonomiczna - próby zdefiniowania, "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 482. Synowiec E., Teoria integracji gospodarczej: potencjalne efekty na rynku towarowym, "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 2.
 483. Szaleństwo czyli metoda tarczy, "Le Monde Diplomatique" 2007, lipiec.
 484. Świat gra w zielone, "Newsweek" z 7.12.2008 r.
 485. Tak dużo traci Europa, "Gazeta Wyborcza" z 23.04.2009 r.
 486. Tetangco A., Antecedents of the global financial crisis a multi-factorial phenomenon, "BIS Review" 13/2009. The future of globalization, "The Economist" 2006, 29 August.
 487. Thornhill J., Capitalist crisis becomes thriving business, "Financial Times" z 9.01.2009 r.
 488. Walewska D., Władza nad światem w rękach G20, "Rzeczpospolita" z 26--27.09.2009 r.
 489. Walewska D., Światowe pieniądze pod francuskim nadzorem, "Rzeczpospolita" z 5.10.2007 r.
 490. Walewska D., Spec od kryzysów, "Rzeczpospolita" z 23.10.2008 r.
 491. Walka z bankowymi premiami, "Rzeczpospolita" z 28.09.2009 r.
 492. Wielcy rozegrali Europą "Gazeta Wyborcza" z 21-22.11.2009 r.
 493. Wielecki K., Społeczny i kulturowy kontekst kryzysu gospodarczego w literaturze naukowej. Przyczynek do dyskusji, "Studia Europejskie" 2009, nr 1.
 494. Wielki comeback, "Manager Magazin" 2007, nr 8.
 495. Wielki zakręt, "Newsweek" z 25.11.2007 r.
 496. Wierzbicki A.P., Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 12.
 497. Witkowska J., Motywy inwestowania firm europejskich w Polsce. Rola procesów inwestycyjnych, "Studia Europejskie" 1999, nr 1.
 498. Wojciechowski J.A., Polska w Unii Europejskiej - utrata suwerenności? "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 4.
 499. Wolf M., Will the Nation-State Survive the Globalisation? "Foreign Affairs" 2001, Vol. 80, Issue 1.
 500. Woźniak A., Ubywa inwestycji zagranicznych, "Rzeczpospolita" z 14--16.08.2009 r.
 501. Zielińska-Glębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" 1999, nr 3.
 502. Żakowski J., Zakony kapitalizmu, "Polityka" z 23.05.2009 r.
 503. Dz.U. 1933,nr24,poz. 202.
 504. Dz.U. 1976, nr 11,poz. 63.
 505. Dz.U. 1976, nr 19,poz. 123.
 506. Dz.U. 1986, nr 17, poz. 88, ze zm.
 507. Dz.U. 1988, nr 41, poz. 325, ze zm.
 508. Dz.U. 1989, nr 27, poz. 148, ze zm.
 509. Dz.U. 1991, m 60, poz. 253.
 510. Dz.U. 1996, nr 45, poz. 198.
 511. Dz.U. 2001, nr 16, poz. 16.
 512. Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363.
 513. Dz.U. 2003, m 159, poz. 1537.
 514. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 515. M.P. 1976, nr 25, poz. 110.
 516. M.P. 1979, m 4, poz. 96.
 517. Blanchard O., The crisis Basic mechanisms and appropriate Policies, MIT Department of Economics Working Paper No 06-04, http://ssrn.com/abs-tract= 1324280
 518. Brunsden J., G20 backs extra funding for IMF, http://www.european- voice.com/article/2009/03/g20-backs-extra-funding-for-imf/64300.aspx
 519. Deloitte, Globar Economic Outlook - 1st Quarter 2009, http://www.de- loitte.com/dtt/article/0,1002,cid%253D241892,00.html
 520. Economist Intelligence Unit, http://www.eiu.com/ (30.10.2008).
 521. EPolska, Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2001, http://www.bip.gov.pl//_pliki/epolska.pdf (15.11.2006).
 522. ePolska. Plan działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001-2006, http://www.bip.gov.pl_pliki/epolska.pdf (8.11.2006).
 523. Ernst&Young, Zawirowania na światowych rynkach finansowych, www.ey.com/Global/assets.nsf/Poland/Turbulence_global_markets.pdf
 524. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BJ-09-003 /EN/KS-B J-09-003-EN.PDF
 525. Eurostat, Newsrelease - 17.02.2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 526. Flanders S., Will the G20 expand the role of the IMF, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7922089.stm
 527. Gazeta.pl - Gospodarka. Z Polski i eurolandu napływają fatalne dane, http://gospodarka.gazeta.p1/gospodarka/l,93545,6114932,Z_Polski_i_euro-landu_naplywaja_fatalne_dane.html
 528. Globalizacja na rozstajach dróg, Treść prezentacji Diany Farrell (MGI) na szczycie Davos 2003 r., Mc Kinsey Globar Institute, www.mckinsey.pl (marzec 2003).
 529. Globalizacja na rozstajach dróg, Treść prezentacji Diany Farrell (MGI) na szczycie w Davos 2003 r., McKinsey Globar Institute, www.mckinsey.pl (marzec 2003).
 530. Globar Economy, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.globaleconomny.pl
 531. Goodhart Ch., Financial Crisis and the Future of the Financial System, http://www.case-research.eu/strona-ID-publikacje,publikacja_id-24235450,nlang-19.html
 532. Gostomski E., Życie na krawędzi, czyli rynek hipoteczny w USA, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zycie-na-krawedzi-czyli-rynek-hipo-teczny-w-USA-1693616.html
 533. http://manager.money.pl/private-banking/inwestycje/artykul/rok;2009;na;rynkach;wedlug;grupy;noble;bank,191 ,0,433087.html http://www.euro.pap.pl
 534. http://www.oecd.org/faq/0,3433 ,en_2649_201185_42061569_1_1_1_1,00.html
 535. http://www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?option=com_content&task=view& id=732&Itemid=12
 536. http://www.wprost.pl/ar/157470/Gospodarka-krajowa-OECD-skurczy-sie-o-43-proc/
 537. Kolka M., Ważne informacje gospodarcze z Europy na 13 tydzień 2009 roku, http://economy.pl/content/view/2983/43/
 538. Kolka M., Ważne informacje gospodarcze z Europy na 14 tydzień 2009 roku, http://globaleconomy.pl/content/view/2990/43/
 539. Komisja Europejska, "Komunikat Komisji do Rady Europejskiej - Europejski plan naprawy gospodarczej", http:.//www.europarl.europal.europa.eu/meet-docs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0800_/com_com(2008)0 800_pl.pdf
 540. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Global Financial Stability Report October 2008, http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/
 541. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Globar Stability Report-April 2007, http://www.imf.org/ExternaEPubs/FT/GFSR/2007/01/pdf/text.pdf
 542. ONZ, lista członków ONZ, www.un.org/members/list.shtml (15.02.2007).
 543. Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/ (15.03.2009).
 544. Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/ (20.03.2009).
 545. PAP, Grupa Larosiere'a zaproponuje reformę unijnego finansów, http://www.rp.pl/artykul/85110,268377_Grupa_Larosiere_a_zaproponuje_reforme_unijnego_nadzoru_fmansow.html
 546. Parker R., Przegląd rynków globalnych według Roberta Parkera, http://pl.csam.com/pl/documents/mu_200903_Parker_pl_pol.pdf
 547. Pilarska Cz., Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, http://mi-kro.univ.szczecin.pEbp/pdf/4/8.pdf (12.02.2009).
 548. Polska rajem dla inwestorów? Bariery inwestycyjne w Polsce oraz propozycje rozwiązań ukierunkowanych na ich usuwanie, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, listopad 2003, http://www.nb-portal.pl/Iibrary/pub_auto_B_0003/KAT_B2308.PDF (12.11.2008).
 549. Pytlarczyk E., Mazurek M., Konsumpcja nie nakręci koniunktury, http://www.parkiet.com/artykul/777070.html?
 550. Raport Bangemanna, Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej, 1994 http://republika.pl/cyberbadacz/raport_bange-manna.html#.top (8.11.2006).
 551. Rond-Triedrez L, Recession In the EU-27: output measures, Statistics In fokus 17/2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-01-017/EN/KS-SF-09-017-EN.pdf
 552. Saxo Bank, Prognoza 2009 - Turbo-gloom and Anno Horribilis, http://pl.saxo-bank.com/PL/_pdf/Oulook09.pdf
 553. Sikorska E., Wiatrak P., Wybrane kryzysy finansowe końca XXI wieku, a obecny kryzys finansowe na świecie, http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedraekonomii/
 554. Szabłowska E., Sekurytyzacja a rozprzestrzenianie się kryzysu kredytów su-bprime, www.ae.katowice.pEimages/user/File/katedra.../E.Szablowska_Se-kurytyzacja_a_rozprzestrzenianie_sie_kryzysu_kredytow_subprime.pdf
 555. Szkudlarek P., Sektor bankowy i branża deweloperska w Polsce w kontekście kryzysu subprime w dobie globalizacji rynków finansowych, http://www .ae.katowice.pl
 556. The IMD World Competitiveness Center, IMD World Competitiveness Yearbook 2008, s. 602, http://www.imd.ch/ (9.02.009).
 557. United Nations Conference on Trade and Development, Assessing the impact of the current financial and economic crisis on global FDI flows, http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20091_en.pdf
 558. Waszczuk B., Następstwa kryzysu - Jakich regulacji oczekuje rynek?, http://blog.parkiet.com/aci/2009/02/17/nastepstwa-kryzysu-jakich-regulacji-oczekuje-rynek/
 559. Whalen R., The Subprime Crisis-Causis-Cause, Effect and Consequences, Networks Financial Institute, http://ssrn.com/abstract=1113888
 560. Willard A., G20 backs extra IMF funds but sum unclear, http://www.re-uters.com/article/gc08/idUSTRE52DlT520090314
 561. World Development Report 2004, Raport Światowego Banku 2004, www.worldbank.org
 562. Wróbel Ł., Adamiec A., Waszczyk B., Błachut M., Homiński P., Szweda E., Ostrowski M., Rok 2009 na rynkach finansowych, http://www.swiat-bankowy.pl/rok-2009-na-rynkach-finansowych/
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu