BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu ma poziom charakterystyk innowacyjności (w zakresie INPUT)
Dynamic Classification of EU Regions With Regard to Innovation Characteristics Level (Regarding INPUT)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 4(16), 2011, nr 211, s. 97-118, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Region, Badanie input-output (IO)
Innovative character, Region, Input-Output study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę przemian europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu NUTS 2 ze względu na innowacyjność typu Input ilustrowaną trzema cechami: udziałem ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitałem ludzkim w nauce i technologii (HRST) w aktywnych zawodowo, udziałem pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie w latach 1999-2008. Do analizy przemian w europejskiej przestrzeni regionalnej wykorzystano metody klasyfikacji, które pozwoliły ustalić kierunki zmian zachodzące w regionach w zakresie innowacyjności. Podstawą oceny były wyniki klasyfikacji w dwóch badanych momentach w obszarze czterech klas regionów wyodrębniających regiony o określonym poziomie rozwoju cech ilustrujących innowacyjność typu Input.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to evaluate transformations characteristic for the European regional space at NUTS 2 level, with regard to Input type innovation, illustrated by means of three characteristics: share of population aged 25-64 participating in long life learning in the region, human resources in science and technology (HRST) as percentage of professionally active population and share of working university graduates in the total number of workforce in the region. The study covered 265 regions at NUTS 2 level in the period of 1999- 2008. In order to analyze transformations characteristic for the European regional space classification methods were applied which allowed for defining directions of changes occurring in the regions with regard to innovation. Classification results constituted the basis for evaluating two studied moments in the area of four classes of regions and distinguishing the regions characterized by the specific development level of attributes illustrating Input type innovation. The analysis covered global regional space of the European Union countries and additionally distinguished the regions of the old EU-15, as well as the regions of 2004 and 2007 accession, and also capital regions of these groups of countries. Particular attention was also paid to presenting the place of Polish regions in the European regional space with regard to Input type innovation. The conducted research facilitated a conclusion that the European regional space in the period of 10 years went through visible changes which, in many cases, resulted in favourable and successful structural transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arundel A., Hollanders H., Global Innovation Scoreboard (GIS) Report, MERIT - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2006.
 2. European Innovation Scoreboard 2005, Comparative Analysis of Innovation Performance. European Trend Chart on Innovation, European Commission.
 3. First Steps in Measuring Regional Innovation. Baseline Sector Analysis and the Innovation Dashboard, West Midlands Regional Observatory, Brimingham 2010.
 4. Hollanders H., European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2006.
 5. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Pro Inno Europe InnoMetrics, Luxembourg 2009.
 6. Hollanders H., Trend Chart Methodology Report, Searching the Forest for the Trees: "Missing" Indicators of Innovation, MERIT - Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, European Trend Chart on Innovation, 2006b.
 7. Innovate America, National Innovation Initiative Summit and Report, Council Competitiveness, 2005.
 8. Innovation: Transforming the Way Business Creates, by the Economist Intelligence Unit, May 2007.
 9. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1998.
 10. Markowska M., Strahl D., Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. SKAD, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, Taksonomia 10, AE, Wrocław 2003.
 11. Nauka i technika w Polsce 2008 roku, GUS, Warszawa 2010.
 12. Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Unit for Statistics Nuts 2006/EU-27, Series: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg 2007.
 13. Rozporządzenie z dnia 26 maja 2003 r. (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), DzU L 154 z 21.6.2003; zmienione przez Rozporządzenie z dnia 26 października 2005 r. (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU L 309 z 25.11.2005.
 14. Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] Zastosowania metod ilościowych, J. Dziechciarz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, Ekonometria 10, AE, Wrocław 2002.
 15. Tri-Cities Innovation and Technology Index 2004, Pacific Northwest National Laboratory, Washington 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu