BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schmidt Stefan, Steczkowski Jan (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania. Cz. 1
Fluctuations in Pig Production and its Regulation. Part 1
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1975, vol. 17, s. 3-27, bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Wahania koniunkturalne, Planowanie gospodarcze, Wahania cykliczne
Animal production, Business fluctuations, Economic planning, Cyclical fluctuations
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Autorzy stawiają sobie za cel zbadanie: 1. Jak kształtują się w naszym kraju wahania cykliczne trzody chlewnej na tle tendencji rozwojowej? 2. Jakie czynniki i ich wzajemne relacje w istotny sposób wpływają na analizowane zjawisko? 3. W jakim stopniu planowane formy organizacji rynku zdołały ograniczyć tzw. "cykle świńskie" i wpłynąć na zmianę tendencji rozwojowej. Część pierwszą poświęcono zagadnieniom ogólnym z uwzględnieniem problematyki teoretycznej i metodologicznej. Omówiono charakterystyczne cechy organizacji trzody chlewnej oraz problem wahań cyklicznych w warunkach planowania gospodarczego

The authors attempt to answer the following questions: 1. What is the pattern of cyclical fluctuations in pig breeding in Poland? 2. What factors and their interrelations affect the analysed phenomena? 3. To what extent has the planned market pattern limited the so-called "pig cycles"? The authors' deliberations can be divided into two parts. .The first part is devoted to general problems including both theoretical and methodological aspects. In particular, the character of the pig breeding and cyclical fluctuations in the conditions of planned economy have been discussed. Much attention has been paid to the "Cobweb Model" and the discussion going on among agricultural economists of Western Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Aleksandrowicz, Możemy produkować więcej wieprzowiny, "Poli¬tyka" 1937, nr 32
 2. O. Bammel, Regionale Wettbewerbsbedingungen der Schweinehaltung in der Bundesrepublik Deutschland, "Agrarwirtschaft" 1965, z. 19
 3. G. BIohm, Allgemeine landwirtschaftliche Betriebslehre, Stuttgart 1959
 4. G. Blohm, Angewandte landwirtschaftliche Betriebslehre, Stuttgard 1965
 5. G. Blohm, H. Schmidt, Landwirtschaftliche Betriebswirtschaft, Stuttgart 1970
 6. E. Böckenhoff, Vorausschau auj den Schweinenmarkt, "Agrarwirtschaft", roczniki od 1952 roku
 7. E. Böekenhoff, L. Kohler, M. Raupp, F. Uhlman, Short-Term Forecasting of Livestock Numbers and Livestock Production in the Federal Repu¬blic of Germany, Denmark, the Netherlands and the United Kingdom, Stuttgart 1970
 8. T. Cedro, Specjalizacja, ale w jakim kierunku?, "Przegląd Hodowlany", 1972, nr 7
 9. L. D. Mc Clements, Note on the Harmonic Motion and the Cobweb The¬orem, "Journal of Farm Economics" 1970, vol. 21
 10. S. Dyka, Gospodarka mięsna w Polsce, Warszawa 1989
 11. S. Dyka, Proste formy kooperacji w produkcji zwierzęcej, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1972, nr 3
 12. M. Ezekiel, The Cobweb Theorem, "Quarterly Journal of Economics" 1938, vol. 52
 13. M. Ezekiel, The Cobweb Theorem, Readings in Business Cycle Theory, Philadelphia-Toronto 1951
 14. Z. Gługiewicz, Rejony podaży kontraktowanej trzody chlewnej w woj. poznańskim, "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1960, z. 2
 15. M. Góralczyk, "Tendencje specjalizacji gospodarstw indywidualnych w produkcji trzody chlewnej" (maszynopis pracy znajduje się w Instytucie Ślą¬skim, w Opolu)
 16. K. Gutwiński, Tucz przemysłowy trzody chlewnej, "Wieś Współczesna" 1988, nr 11
 17. W. Herer, Planowanie na lata nieurodzaju, "Życie Gospodarcze", 1973, nr 10
 18. S. Jaworski, Koszty produkcji prosiąt, "Gospodarka Mięsna" 1968, nr 8 - 9
 19. M. Jerzak, "Zagadnienie cyklicznych wahań produkcji i podaży trzody chlewnej" (referat powielony, Instytut Nauk Ekonomiczno-Rolniczych, Aka¬demia Rolnicza w Poznaniu, 1973)
 20. W. Kamiński, Problemy przestrzenne rynku rolnego i gospodarki żywie¬niowej, Warszawa 1969
 21. W. Köhne, Regionale Wettbewerbsbedingungen der Mastschweinehaltung in der Bundesrepublik Deutschland, "Agrarwirtschaft" 1966, z. 6
 22. M. Köhne, Tendenzen und Interpendenzen im Angebot tierischer Erzeugnisse [w:] Entwicklungstendenzen in der Produktion und Absatz tierischer Erzeugni¬sse. Schriften der Gewisola, Bd. 7, München-Basel-Wien 1970
 23. O. Lange, Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1958
 24. A. B. Larson, The Hog Cycle as Harmonic Motion, "Journal of Farm Eco¬nomics" 1964, vol. 46
 25. J. Łoś, Rozmieszczenie produkcji żywca i mięsa według mikrorejonów, "Prze¬gląd Hodowlany" 1969, nr 4
 26. J. Małkowski, Regionalne zróżnicowanie hodowli trzody chlewnej, "Wieś Współczesna" 1968, nr 5
 27. J. Małkowski, Aktualne zagadnienia produkcji mięsa, "Wieś Współcze¬sna" 1971, nr 2
 28. J. Małkowski, Efektywność regulowania produkcji i podaży żywca wieprzowego, Warszawa 1981
 29. M. Nerlove, Adaptive Expectation and Cobweb Phenomenon, "Quaterly Journal of Economics" 1988, vol. 72
 30. Notatka dotycząca, zmian w liczbie pogłowia bydła i trzody chlewnej w gospo¬darstwach indywidualnych wg grup obszarowych, GUS, Dep. Statystyki Rol¬nictwa i Leśnictwa, Warszawa, wrzesień 1973
 31. Notatka dotycząca wyników badania skali produkcji zwierzęcej w gospodar¬stwach indywidualnych, GUS, Dep. Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa, Warsza¬wa, sierpień 1973
 32. R. Plate, Vorausschau auf den Schweinemarket im Kommenden Winter, "Neue Mitteilungen für die Landwirtschaft" 1950, z. 45
 33. R. Plate, Angebotschwankungen bei Agrarprodukten. Ursachen und Gegenmittel [w:] Landwirtschaftlich Marktforschung in Deutschland, München-Basel-Wien, 1967
 34. R. Plate, J. Werner, Zyklische Angebotschwankungen und Marktform. (Kritische Stellungnahme zur Beitrag von Dr G. Schmitt), "Agrarwirtschaft" 1967", z. 2
 35. R. Plate, Agrarmarktpolitik. Bd. I: Grundlagen, München-Basel-Wien 1968
 36. R. Plate, Agrarmarktpolitik. Bd. II: Die Agrarmärkte Deutschlands und der EWG, München-Basel-Wien 1970
 37. Rocznik Statystyczny 1973, GUS, Warszawa 1974
 38. S. Schmidt, S. Mandecki, Produkcja trzody w świetle badań koniun¬ktur rolnych, Kraków 1933
 39. S. Schmidt, Wnioski ze spisów trzody, "Rolnictwo" 1934, t. IV, z. 4
 40. S. Schmidt, Rola rezerw paszowych w planowaniu gospodarki zwierzęcej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1957, z. 4
 41. S. Schmidt, J. Steczkowski, Produkcja żywca i mięsa wieprzowego w świetle statystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1960, z. 4
 42. S. Schmidt, Struktura spożycia a rozwój produkcji rolnej, Folia Oeconomica Cracoviensia, T. XIII: 1973
 43. G. Schmitt, Zyklische Angebotsschwankungen und Marktform, "Agrarwirt¬schaft" 1966, z. 6
 44. G. Schmitt, Zyklische Angebotsschwankungen und Marktform. Eine Replik, "Agrarwirtschaft" 1967, z. 3
 45. A. Schuster, The Periodogramme and its Optical Analogy, Proceedings of the Royal Society of London, vol. 77 (A): 1906
 46. J. V. Schrader, Zyklische Veränderungen des Bestandes an tröchtigen Sauen im regionalen Vergleich, "Agrarwirtschaft" 1972, z. 49
 47. K. Smoleński, Możliwości wzrostu tuczu trzody chlewnej w gospodar¬stwach indywidualnych, "Wieś Współczesna" 1972, nr 2
 48. K. Sobczak, Opłacalność i dochodowość produkcji tuczu. "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1969, nr 3
 49. W. Szelczak, Czy nierytmiczność ubojów jest nieunikniona?, "Gospodarka Mięsna" 1972, nr 3 - 4
 50. F. Tomczak, Rolnictwo Polski Ludowej. Wyd. II, Warszawa 1972
 51. R. Urban, Przestrzenny rozwój rynku mięsnego, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1970, nr 1
 52. R. Urban, Przestrzenne problemy rynku mięsnego, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr 4
 53. F. V. Waugh, Cobweb Models, "Journal of Farm Economice" 1964, vol. 46
 54. E. Wagemann, Economic Rhytm, New York 1930
 55. E. Welker, Schweinhaltung im interregional Wettbewerb [w:] Entwicklungstendenzen in der Produktion und im Absatz tierischer Erzeugnisse. Schriften der Gewisola, Bd 7, München-Basel-Wien 1970
 56. W. Winkler, Podstawowe zagadnienia ekonometrii, Warszawa 1957
 57. E. Wöhlken, Analyse der zyklischen Veränderungen des Bestands an trächtigen Sauen, "Agrarwirtschaft" 1967, z. 8
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu