BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna
Tytuł
Evolution of Organisational Culture of Polish Companies in the Context of Their Competitiveness - Results of Empirical Research
Ewolucja kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności - rezultaty badań
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 4, s. 119-134, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Organisational culture, Enterprise competitiveness, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie licznych badań scharakteryzowano kulturę organizacyjną polskich przedsiębiorstw.

The intensified integration of the world economy increases the significance of enterprises' ability to compete on the global scale. Competitiveness is determined by a number of factors, including: highly qualified personnel and access to capital, information and high technologies. Nevertheless, it is the way people cooperate to use those resources, their values, beliefs and attitudes that are the main determinants of an enterprise's competitiveness. It makes up the organisational culture. Various authors exploring this issue indicate that organisational culture affects economic growth and competitiveness although it is difficult to estimate that impact against other factors and attempt to isolate its individual effects. It results mainly from the fact that cultural issues are hardly quantifiable or even identifiable, as they are a part of a wide psychological, political and geographical framework. In the world, the issues related to organisational culture have been widely discusses for many years. In Poland, their significance was noticed in the late 1980s. Ever since, the organisational culture of Polish enterprises has been evolving, increasing their competitiveness. The paper characterises organisational culture in Polish enterprises basing on the results of research carried out by a number of authors and presents its evolution since the transition as related to the competitiveness of the companies. The main research method is a deductive analysis of "management through organisational culture" concepts presented widely in the domestic and foreign literature on the subject. The results of research carried out by the author herself as well as results obtained by other authors will be a reference for verification of the hypotheses and basis for conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1986), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 2. Czerska M. (2004), Zgodność rzeczywistej kultury w organizacjach gospodarczych z wymogami strategii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, No. 1054, Wrocław.
 3. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa.
 4. Forsythe L. (2005), Using an organisational culture analysis to design interventions for change, AORN Journal, June v 81.
 5. Fryzeł B. (2004), Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Dom Organizatora", Toruń.
 6. Gadomska K. (2003), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, doctoral thesis, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków.
 7. Glińska-Neweś A. (2000), Proces zmiany kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej, doctoral thesis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 8. Harrison L.E., Huntington S.P. Redakcja (2003), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Kamiński R. (2002), Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, doctoral thesis, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 10. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Krystowski K. (2003), Działalność obecnego rządu na rzecz usprawnienia działalności gospodarczej w Polsce i poprawy konkurencyjności polskich produktów, In: Konkurencyjność polskiej gospodarki, przedsiębiorstw oraz produktów przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ocena i wnioski. Materiały konferencyjne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://iphiz.com.pl/?show=012.
 12. Lisman M. (2006), Problemy innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa.
 13. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Mikuła B., Nasierowski W. (1995), Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, "Humanizacja Pracy" No. 4.
 15. Mróz J. (2005), Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, doctoral thesis, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 16. OECD Statistics Browser, http://stats.oecd.org
 17. Olko S. (1999), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w procesie restrukturyzacji, doctoral thesis, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie, Warszawa.
 18. Pierzchawka S. (2004), Wpływ kierownika na kształtowanie kultury organizacyjnej, doctoral thesis, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Sikorski Cz. (1992), Między rynkiem a centralnym planowaniem. Polski kierownik - jaki jest? Jaki być powinien? EKORNO, Łódź.
 20. Sitko-Lutek A. (1997), Style uczenia się a przekształcanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, doctoral thesis, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 21. Smircich L. (1980), The Concept of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly.
 22. Stachowicz-Stanusch A. (2001), Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (2003), Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, http://parp.gov.pl/publikacja56.php.
 25. Szultka S., Tamowicz P. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://pfsl.pl/news.php?id=150.
 26. The World Competitiveness Report 1994 (1994), World Economic Forum, Lausanna, za: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce SOOIPP Raport- 2004, http://www.sooipp.org.pl/pliki/biblioteka/raport_caly.pdf.
 27. Wiernek B. (2000), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
 28. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Żyndul K., Pyliński G. (2004), Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, http://parp.gov.pl/gospodarkaUE.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu