BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
Tytuł
Koszty działalności ubezpieczeniowej w ujęciu księgowym, zarządczym i budżetach
Insurance Activity Costs - in Bookkeeping, Management Accounting and Budgeting
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Koszty w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza
Insurance activity, Insurance companies, Costs in companies, Financial accounting, Management accounting
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Koszty działalności ubezpieczeniowej są jedną z ważniejszych pozycji w strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń. Rozpatrując system rachunkowości jako kompleksową całość, na którą składa się rachunkowość finansowa z obligatoryjnymi zasadami grupowania i rozliczania kosztów, jak i rachunkowość zarządcza służąca procesowi decyzyjnemu, można próbować określić rolę jaką pełnią w tych systemach koszty działalności ubezpieczeniowej. Na koszty te składają się koszty akwizycji ( z podziałem na bezpośrednie i pośrednie) oraz koszty administracyjne. Istotna jest również relacja między rachunkowością finansową i zarządcza w zakresie generowania informacji o kosztach działalności ubezpieczeniowej. Można wyróżnić tutaj trzy możliwe podejścia
 1. niezależność obu systemów - na potrzeby rachunkowości zarządczej nie używa się pojęć kosztów akwizycji i administracyjnych, występują one jako część innych kosztów, pod inną nazwą,
 2. silna zależność - informacje dla rachunkowości zarządczej czerpie się z rachunkowości finansowej,
 3. pośrednia zależność - informacje o kosztach z księgowości, przekształca się i uzupełnia na potrzeby zarządcze.
W zależności od przyjętego wariantu należy dostosować również budżetowanie, odpowiednio umiejscawiając w nim koszty działalności ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)

Insurance activity costs are the one of the most important position in costs structure in insurance company. Considering accounting system as completed entirety, which includes financial accounting with required rules of costs classification and calculation and management accounting which are for helping to decisions making process, it could be determined the role of insurance activity costs in these systems. Insurance activity costs are divided into acquisition costs (direct and overhead) and administrative costs. Very important are relationships between financial accounting and management accounting in the range of generating Information about insurance activity costs. There could be used three possible ways of doing:
 1. there are no relations between these systems - in management accounting there are no positions as acquisition costs and administrative costs, these costs are a part of others, with different names
 2. there are strong relations between these systems - management accounting takes information from financial accounting
 3. there are medium relations between these system - information from bookkeeping are modified for management.
Budgeting process depends on the chosen way of doing too, so then insurance activity costs should be placed in the right position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielowiec-Lewczuk M., Budżetowanie kosztów jako instrument zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń, Prace Naukowe AE nr 1178, Wrocław 2007
 2. Henzel H., Paczuła Cz., Rachunkowość jednostek budżetowych, Difin, Warszawa 2001
 3. Nowak E., Nita B.(red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters kliwer, Kraków 2007
 4. Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2007
 6. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2007 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu