BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Waldemar (Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)
Tytuł
Prognozy dla rozwoju przyszłych BIZ w Polsce
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 307-315, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna, Analiza porównawcza
Direct investments, Foreign investment, Investing attractiveness, Comparative analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę określenia perspektyw dalszego rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wciąż wzrasta, a liczba spółek z udziałem zagranicznym powiększa się, pociągając za sobą wzrost wartości kategorii makroekonomicznych tj. zatrudnienie, przychody z całokształtu działalności i eksportu, majątek trwały i nakłady inwestycyjne. Napływ BIZ stanowi przedmiot zainteresowania określonych agend rządowych. Chodzi przede wszystkim o stworzenie sprzyjających warunków do zwiększonego napływu kapitałów obcych, ale przy tym o skuteczne ukierunkowanie aktywności inwestorów na przedsięwzięcia pożądane z punktu widzenia długookresowych celów ekonomicznych i społecznych Polski.(abstrakt oryginalny)

The following study constitutes a trial to determine the prospects of futher growth of foreign direct investment (FDI) in Poland. The role of foreign direct investment in Poland is continually expanding, and the number of companies with foreign shares is growing, bringing with it an increase in certain macroeconomic categories, e.g. employment, income from the entire scope of business activities and export, fixed assets and investment expenditure. The influx of FDI is becoming a topic of interest for certain government agendas. The most important objective is to crease favourable conditions to enable an increase in the inflow of foreign capital, but besides that, the effective channeling of the initiatives of investors towards enterprises which are imperative from the point of view of Poland's long-term economic and social goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Annex table A. 1.11 The world's top 100 non-financial TNC's, ranked by foreign assets, 2004, (WIR 2006).
 2. Annex table A. 1.12 The world's top 100 non-financial TNC's, ranked by foreign assets, 2004, (WIR 2006).
 3. Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2007, Badanie Ernst & Young, 2007.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. W. Karaszewski, UMK Toruń 2005.
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2005 roku, oprac. W. Stempkowicz, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006.
 6. Buckley P.J., Foreign Direct Investment by Small and Medium Sized Enterprises: The Theoretical Backgroung, "Small Business Economics" 1989, No 1, reprint [w:] SMEs in the Age of Globalization, ed. D.B. Audretsch, An Elgar Reference Collection, Cheltenham-Northampton 2003.
 7. Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studies" No 1.
 8. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2006, Chapter 2.
 9. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń 2004.
 10. PAIilZ. Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa 2006.
 11. Polak W., Ryzyko inwestycyjne. Przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizxon-Górecka, TNOIK, Bydgoszcz 2001.
 12. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2007.
 13. Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Warszawa 2007.
 14. Wieczorek P., Kapitał zagraniczny w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 9.
 15. Zimny Z., Światowy Raport Inwestycyjny 2006: BIZ krajów rozwijających się i transformacji: implikacje dla rozwoju, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu