BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawilińska Bernadetta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 8, 210 s., rys., tab., załączniki, bibliogr. s. 203-210
Słowa kluczowe
Turystyka, Parki krajobrazowe, Ekorozwój, Przegląd literatury, Rozprawa doktorska
Tourism, Landscape parks, Eco-development, Literature review, Doctoral dissertation
Abstrakt
Głównym celem pracy jest rozpoznanie oraz ocena możliwości zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała m.in.: dokonania inwentaryzacji i oceny walorów przyrodniczych oraz kulturowych parków, określenia stanu użytkowania turystycznego parków i stopnia rozwoju funkcji turystycznej, oceny potencjału społeczno-ekonomicznego badanych terenów, oceny nastawienia władz lokalnych i mieszkańców do istnienia parków krajobrazowych oraz do rozwoju turystyki, rozpoznania i oceny działań z zakresu turystyki podejmowanych przez władze lokalne i przez dyrekcje parków krajobrazowych, a także określenia kierunków rozwoju turystyki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Badaniami objęto trzynaście parków krajobrazowych położonych na obszarze polskiej części Karpat, których łączna powierzchnia wynosi 4544,99 km2. W niniejszym opracowaniu park krajobrazowy traktowany jest jako system powiązany z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co uwzględniono w badaniach zagadnień kulturowych i społeczno-gospodarczych. Omawiając walory kulturowe, obszar badań poszerzono o miejscowości sąsiadujące z terenami parków. Analizując zagospodarowanie turystyczne, brano pod uwagę stopień wyposażenia terenów parków w infrastrukturę turystyczną, a także posiadane przez parki zaplecze. W zakresie podstawowej formy zagospodarowania turystycznego, jaką jest baza noclegowa, badaniami objęto tereny parków oraz miejscowości i gmin związanych administracyjnie z parkami. Zagadnienia dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej analizowano w odniesieniu do gmin (wzięto pod uwagę 88 jednostek gminnych o łącznej powierzchni 9790,91 km2). Badania prowadzone były w latach 2003-2006. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry. Towards Environmentally Sustainable Developement [1997], WTO, WTTC, Earth Council, London.
 2. Balon J. i in. [1995], Regionalizacja fizycznogeograficzna polskich Karpat [w:] Karpaty polskie, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 3. Baranowska-Janota M. [1973], Ocena środowiska geograficznego dla turystyki zimowej w Polsce [w:] Główne problemy rozwoju turystyki zimowej w Polsce, Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Pracownię Krakowską Zakładu Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT 18 i 19 kwietnia 1972 r. w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 4. Baranowska-Janota M. [1986], Turystyka w parkach krajobrazowych - Formy korzystania, "Człowiek i Środowisko", nr 10/3.
 5. Baranowska-Janota M. [1987], Poglądy i programy dotyczące gospodarowania ziemią w parkach krajobrazowych, "Człowiek i Środowisko", nr 1/2.
 6. Baranowska-Janota M. [1988], Zasady i modele zagospodarowania rekreacyjnego parków krajobrazowych [w:] Problemy tworzenia i zagospodarowania obszarów chronionych w Polsce środkowowschodniej i na Ukrainie, materiały z konferencji naukowej, Zamość 11-12 września 1988.
 7. Baranowska-Janota M. [1993], Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 8. Baranowska-Janota M. [2001], Relacje planu ochrony parku krajobrazowego z planem miejscowym. Problemy turystyki [w:] Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza, red. L. Ryszkowski, S. Błazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań.
 9. Baranowska-Janota M. [2002], Turystyka w zapisie ustaleń planu ochrony parku krajobrazowego [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych, red. J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
 10. Baranowska-Janota M., Korzeniak G. [1991], Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków.
 11. Baranowska-Janota M., Ptaszycka-Jackowska D. [1986], Zasady korzystania przez turystykę z górskich przyrodniczych obszarów chronionych [w:] Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, AWF, Warszawa.
 12. Blarney R.K. [2001], Principles of Ecotourism [w:] The Encyclopedia of Ecotourism, red. D.B. Weaver, George Mason University, USA.
 13. Błażejczyk K. [1983], Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski, Dokumentacja geograficzna, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, z. 3
 14. Bogdanowski J. [1976], Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum - PAN, Kraków.
 15. Bogdanowski J. [1978], Kształtowanie i ochrona krajobrazu w aspekcie rekreacji [w:] Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce, Zeszyt Naukowy nr 16, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.
 16. Boo E. [1990], Ecotourism: the Potentials and Pitfalls, World Wildlife Fund, Washington, USA.
 17. Brzeźniak E., Czemerda A. [1989], Klimatyczne uwarunkowania optymalnego gospodarowania w Żywieckim Parku Krajobrazowym [w:] Zagrożenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego - sposoby przeciwdziałania, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Radę Społeczno-Naukową i Zarząd ŻPK, w Żywcu, 6-7.12.1988 r., Zarząd ŻPK, Kraków.
 18. Butler R. [1993], Tourism - An Evolutionary Perspective [w:] Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing, red. J. Nelson, R. Butler, G. Wall, University of Waterloo Press, Waterloo.
 19. Butler R. [1998], Sustainable Tourism: Looking Backwards in Order to Progress? [in:] Sustainable Tourism: A Geographical Perspective, red. M. Hall, A. Lew, Longman, London.
 20. Butler R. [2005], Problemy miejsc recepcji turystycznej ze zrównoważonym rozwojem, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 21. Cater E. [1993], Ecotourism in the Third World: Problems for Sustainable Tourism Development, Tourism Management, vol. 14, no. 2.
 22. Ceballos-Lascurain H. [1996], Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IV World Congress on National Parks and Protected Areas, IUCN Protected Areas Programme, Gland.
 23. Chmielewski T.J. [1990], Parki krajobrazowe w Polsce. Metody delimitacji i zasady zagospodarowania przestrzennego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa.
 24. Chmielewski T.J., Warszewski J. [1990], Parki krajobrazowe w Polsce. Analiza, ocena i systematyzacja zbioru, "Człowiek i Środowisko", nr 1.
 25. Chrzanowski T., Kornecki M. [1982], Sztuka Ziemi Krakowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 26. Dębski L.A. [1975], Górskie osadnictwo wczasowe, Instytut Turystyki, Warszawa.
 27. Dynowska I. [1995], Wody [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 28. Eagles P., McCool S. [2002], Tourism in National Parks and Protected areas. Planning and Management, IUCN.
 29. Ecotourism: a Sustainable Opinion? [1994], red. E. Cater, G. Lowman, J. Wiley & Sons, New York.
 30. Eidsvik H. [1996], Ethically, Environmentally and Economically Sustainable Tourism, UNESCO, World Heritage Center.
 31. Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji [1986], red. M. Białecka, B. Zaufał, Polski Klub Ekologiczny, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 32. Epler-Wood M. [2002], Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability, UNEP, TIES, Paris.
 33. Fischbach J. [1989], Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 5.
 34. Garrod B., Fyall A., 1998, Beyond the Rhetoric of Sustainable Tourism, Tourism Management, vol. 19, no. 3.
 35. Gołembski G., Nawrot L. [2002], Rozwój turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych - nowe trendy w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 36. Hall C.M. [1998], Historical Antecedents of Sustainable Development and Ecotourism: New Labels on Old Bottles? [w:| Sustainable Tourism: A Geographical Perspective, red. M. Hall, A. Lew, Longman, London.
 37. Honey M. [1999a], Ecotourism and Sustainable Development, Earthscan, London.
 38. Honey M. [1999b], Treading Lightly? Ecotourism s Impact on the Environment, Environment, vol. 41.
 39. Hornung M. [1986], Główne problemy przestrzenne budownictwa letniskowego na terenach górskich województwa bielskiego [w:] Zagospodarowanie ziem górskich województwa bielskiego, red. S. Sacha, Zeszyty Naukowe AWF, nr 37, Kraków.
 40. Hunter C. [1997], Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm, Annals of Tourism Research, vol. 24, no. 4.
 41. Hunter C., Green H. [1995], Tourism and the Environment a Sustainable Relationship? Routledge, London.
 42. Inskeep E. [1987], Environmental Planning for Tourism, Annals of Tourism Research, 14.
 43. Iwicki S. [1998], Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy nr 87, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 44. Jackowski A. [1989], History of Tourism in Polish Carpathians [w:] Karpacka Konferencja Turystyczna, red. J. Warszyńska, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 80.
 45. Jackowski A. [1995], Ośrodki kultu religijnego [w:] Karpaty polskie, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 46. Jagusiewicz A. [1972], Sieć parków krajobrazowych na obszarach Nizin Środkowopolskich [w:] Środowisko naturalne wobec uprzemysłowienia i urbanizacji. Kraj. Niż Polski, Instytut Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa.
 47. Jagusiewicz A. [1979], System parków krajobrazowych w Polsce, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa-Łódź.
 48. Janicki J. [2005], Monografia przyrodniczo-historyczna parku krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Przemyśl.
 49. Jermaczek A. [1993], Są turyści, Turyści i "Turyści" - nauczmy się ich rozróżniać, "Przegląd Przyrodniczy", nr 4.
 50. Jędrzejczyk I. [1995], Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk Sp. z o.o., Katowice.
 51. Kamocki J. [1984], Z etnografii Karpat polskich, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków.
 52. Kistowski M. [2003], Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 53. Kistowski M. [2004], Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 54. Kistowski M., Staszek W. [1999], Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Gdańsk.
 55. Klementowski K. (1995), Możliwości uprawiania turystyki kajakowej w Polsce, Problemy Turystyki, vol. XVIII.
 56. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET- Polska [1995], red. A. Liro, Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
 57. Kondracki J. [2001], Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 58. Kozłowski S. [1973], Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje, Ochrona Przyrody nr 38, Zakład Ochrony Przyrody PAN.
 59. Kozłowski S. [1980], Ochrona krajobrazu, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 60. Krygowski W. [1973], Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Sport i Turystyka, Warszawa.
 61. Kurek W. [2003], Turystyka zrównoważona - turystyka przyszłości [w:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, red. J. Biliński, D. Sawaryn, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 62. Kurek W. [2004a], Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków.
 63. Kurek W. [2004b], Turystyka na obszarach górskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju [w:] Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, red. J. Wyrzykowski, AWF, Wrocław.
 64. Kurzyński J., Mielnicka B. [2002a], Funkcja turystyczna parków krajobrazowych [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, red. J. Partyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
 65. Kurzyński J., Mielnicka B. [2002b], Parki krajobrazowe alternatywą dla turystyki w parkach narodowych (na przykładzie polskich Karpat) [w:] Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, red. J. Partyka, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
 66. Leszczycki S. [1939], Rozwój ruchu uzdrowiskowego w Polsce, "Turyzm Polski", R. II, nr 9.
 67. Lewandowski H. [2000], Wpływ samorządu terytorialnego na poziom usług gastronomicznych decydujących o atrakcyjności regionu [w:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.
 68. Liszewski S. [1995], Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", t. 5, z. 2.
 69. Liu Z. [2003], Sustainable Tourism Development: A Critique, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 11, no. 6.
 70. Lakomiec J., Zimniewicz K. [2008], Finansowe ograniczenia funkcjonowania parków krajobrazowych [w:[ Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, Warszawa.
 71. Łojewski S. [1995], Ekonomia środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 72. Matuszczyk A. [2006], Turystyczne szlaki narciarskie w PTTK. Raport z 24.01.2006 r., Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (Maszynopis).
 73. Marszałek E. [1999], Projekt zagospodarowania turystycznego południowo-wschodniej części Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krościenko Wyżne (maszynopis w zbiorach ZKPK w Krośnie).
 74. Mazurski K., Szewczyk D. [2003], Turystyka "miękka" w rejonie jeleniogórskim [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, t. VII, red. J. Wyrzykowski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław.
 75. Merski J. [2002], Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 76. Michalak J. [1997], Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice, Roksana, Krosno.
 77. Michniewscy M. i A., Duda M. [2003], Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków.
 78. Michniewscy M. i A., Duda M., Wypych S. [2003], Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków.
 79. Mika M. [1997], Drugie domy w Beskidzie Śląskim, Turyzm, t. 7, z. 1.
 80. Mika M. [2002], Rozwój zagospodarowania turystycznego i jego wpływ na przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, praca doktorska wykonana w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 81. Mizgajski A. [2003], Problemy finansowania ochrony przyrody w Polsce [w:] Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, red. A. Mizgajski, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 82. Mróz E [2006], Geneza i typologia sanktuariów pańskich w Polsce, praca doktorska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 83. Nadwodzka Z. [1939], Ruch letniskowy w województwie lwowskim, "Turyzm Polski", nr 5, R. II.
 84. Novák Z. [1963], Ideowe i realizacyjne założenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego, "Architektura", nr 8.
 85. Obrębska-Starklowa B. i in. [1995], Klimat |w:| Karpaty polskie, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 86. Orams M. [1995], Towards a More Desirable Form of Ecotourism, Tourism Management, vol. 16, no. 1.
 87. Page S.J., Dowling R.K. [2002], Ecotourism, Pearson Education Limited, Harlow.
 88. Parki dla życia. Program działań na rzecz terenów chronionych w Europie. Streszczenie, 1994, PKE, MOSZNiL, Warszawa.
 89. Parteka T. [1997], Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 90. Pawlaczyk P. [1993], Turystyka na obszarach chronionych. Jak przekazywać turyście wiedzę przyrodniczą, "Przegląd Przyrodniczy", t. 4.
 91. Philips A. [2002], Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected Landscapes/Seascapes, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge UK.
 92. Pisarski Z., Rakowski G. [1996], Kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 9.
 93. Protected Areas and Tourism. The European Charter, 2002, eds. T. Wilken, R. Denman, EUROPARC Federation, Hamburg.
 94. Ptaszycka-Jackovvska D. [2000], Współpraca parków krajobrazowych z samorządami lokalnymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, nr 6(8).
 95. Ptaszycka-Jackowska D. [2002], Problemy ochrony środowiska na polsko-słowackich obszarach przygranicznych [w:] Przemiany środowiska geograficznego Polski a jego funkcjonowanie, red. K. German, J. Balon, IGiGP UJ, Kraków.
 96. Ptaszycka-Jackowska D., Baranovvska-Janota M. [1987], Definicje, cele i funkcje przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", z. 2.
 97. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. [1996], Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 98. Radecki W. [2001], Problemy zarządzania parkami krajobrazowymi - obowiązki i uprawnienia finansowe [w:] Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza, red. L. Ryszkowski, S. Błazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań.
 99. Radecki W. [2002], Aktualne problemy prawne parków krajobrazowych [w:] Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 100. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku [2007], Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków.
 101. Raszeja E. [2000], Problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu w zagospodarowaniu przestrzennym parków krajobrazowych, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 6 (8).
 102. Rąkowski G. [1995], Turystyka w parkach krajobrazowych [w:] Aktywizacja samorządu lokalnego na rzecz ochrony przyrody i turystyki na terenach parków krajobrazowych, Materiały z konferencji szkoleniowej, 1995, Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Wojewoda Przemyski, Przemyśl - Krasiczyn (maszynopis w zbiorach ZPK w Przemyślu).
 103. Reśko D. [2000], Wody mineralne i surowce balneologiczne [w:] Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, red. J. Staszkiewicz, Popradzki Park Krajobrazowy, Stary Sącz.
 104. Richards G. [1996], Sustainable Tourism Management Education: Educational, Environmental and Industry Perspectives [w:] Sustainable Tourism Management: Principle and Practice, red. B. Bramwell, Tilburg University Press, Netherlands.
 105. Rogalewski 0. [1977], Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 106. Ross S., Wall G. [1999], Ecotourism: Towards Congruence between Theory and Practice, "Tourism Management", no. 20.
 107. Ryszkowski L. [2001], Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a parki krajobrazowe [w:] Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza, red. L. Ryszkowski, S. Błazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań.
 108. Sacha S. [1986], Baza noclegowa górskich terenów województwa bielskiego [w:] Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego, red. S. Sacha, Zeszyty Naukowe AWF, nr 37.
 109. Sikora J. [2000], Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.
 110. Sołjan I. [2002], Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 111. Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001 roku [2002], Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów.
 112. Stan środowiska w województwie śląskim w 2003 roku [2004], Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice.
 113. Starkel L. [1972], Charakterystyka rzeźby polskich Karpat i jej znaczenie dla gospodarki ludzkiej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 10.
 114. Strzembicki L. [2000], Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach przygranicznych, materiały z konferencji pt.: "Możliwości i problemy rozwoju terenów przygranicznych poprzez turystykę", Instytut Turystyki w Krakowie, Zakopane.
 115. Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management [2002], red. A. Philips, World Commision on Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland.
 116. Sustainable Tourism? European Experiences [1996], red. K. Priestley, J.A. Edwards, H. Coccosis, CAB International, Wallingford.
 117. Szczęsny T. [1982], Ochrona przyrody i krajobrazu, PWN, Warszawa.
 118. Szewczyk M. [2000], Zbiorowiska nieleśne [w:] Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego, red. J. Staszkiewicz, Popradzki Park Krajobrazowy, Stary Sącz.
 119. Tobolski K. [2001], Ocena konfliktów w funkcjonowaniu wybranych parków krajobrazowych [w:] Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza, red. L. Ryszkowski, S. Błazy, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań.
 120. Typologia wiejskich obszarów problemowych [1999], red. A. Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 121. Uliszak R. [2001], Problemy przestrzennego i strukturalnego rozwoju rolnictwa Polski Południowej w świetle doświadczeń krajów Europy Zachodniej, praca doktorska, Instytut Geografii AP w Krakowie.
 122. Wall G. [1993], Ecological Reserves and Protected Areas: the Challenge of Ecotourism, National Association of Mexican Universities, Inter-American Organization for Higher Education, Toluca.
 123. Warszyńska J. [1971], Waloryzacja miejscowości powiatu żywieckiego z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, Folia Geographica, series Geographica-Oeconomica, vol. IV, PAN, Komisja Nauk Geograficznych, PWN, Kraków.
 124. Warszyńska J. [1972a], Ocena środowiska naturalnego powiatu żywieckiego pod względem sezonowości i form ruchu turystycznego, "Czasopismo Geograficzne" 43,2.
 125. Warszyńska J. [1972 b], Ocena walorów turystycznych miejscowości położonych w dorzeczu Białej Dunajcowej, Folia Geographica, series Geographica-Oeconomica, vol. V, PAN, Komisja Nauk Geograficznych, PWN, Warszawa-Kraków.
 126. Warszyńska J. [1974], Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, nr 350, Prace Geograficzne, z. 36.
 127. Warszyńska J. [1981a], Atrakcyjność turystyczna środowiska naturalnego miejscowości województwa bielskiego, Studia nad Ekonomiką Regionu, z. 11.
 128. Warszyńska J. [1981b], Walory turystyczne miejscowości położonych w otoczeniu sztucznych zbiorników wodnych rożnowskiego i czchowskiego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 21.
 129. Warszyńska J. [1985], Funkcja turystyczna Karpat polskich, Folia Geograhica, ser. Geographica-Oeconomica, vol. XVIII, PAN, Komisja Nauk Geograficznych, PWN.
 130. Warszyńska J., Jackowski A. [1978], Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 131. Warszyńska J., Koliba A., Środoń E. [1980], Model atrakcyjności turystycznej obszarów Makroregionu Południowo-Wschodniego. Program Rządowy nr 7 Związki między planowanym rozwojem systemu wodno-gospodarczego Makroregionu Południowo-Wschodniego, a formowaniem układów rekreacyjnych oraz rozwojem bazy turystycznej, Instytut Geografii UJ, Zakład Geografii Turyzmu, Kraków (maszynopis).
 132. Węcławik S. [1991], Wody mineralne i swoiste [w:] Dorzecze górnej Wisły, red. I. Dynowska, M. Maciejewski. cz. 1, PWN, Warszwa-Kraków.
 133. Wheeller B. [1991], Tourism's Troubled Times: Responsible Tourism is not the Answer, Tourism Management, vol. 12, no. 2.
 134. Wheeller B. [1993], Sustaining the Ego, "Journal of Sustainable Tourism", no. 1.
 135. Wyrzykowski J. [1986], Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 136. Zabłocki G. [2002], Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 137. Zaręba D. [2000], Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa.
 138. Zarzycki K. [1999], 25 lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego (1973-1998) - trudne początki, Roczniki Bieszczadzkie, T. 7.
 139. Zątek W. [1996], Ekoturystyka - jak rozumieć i definiować to pojecie |w:] Rola turystyki w edukacji przyrodniczej społeczeństwa, red. J. Bogucki, W. Zątek, Materiały konferencyjne, II krajowa konferencja z cyklu "Ochrona przyrody a turystyka", Poznań- Puszczykowo.
 140. Zimniewicz K. [2005], Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu