BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Równość i korzyść : Amartyi Kumar Sena : koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 11, 170 s., bibliogr. s. 163-170
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, Sprawiedliwość społeczna, Sprawiedliwość dystrybutywna, Ocena dorobku naukowego, Przegląd literatury, Rozprawa doktorska
Justice, Social justice, Distributive justice, Scholarly achievements estimating, Literature review, Doctoral dissertation
Sen Amartya Kumar
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi próbę systematycznego i krytycznego spojrzenia na dorobek A. Sena dotyczący koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej. Zawiera ona zarówno analizy negatywnej części jego koncepcji sprawiedliwości, czyli poglądów, które krytykuje on i odrzuca w istniejących teoriach sprawiedliwości, jak również pozytywnej części jego koncepcji, czyli tego, co proponuje w miejsce odrzuconych przez siebie elementów innych teorii. W pierwszej kolejności poddano analizie głoszone przez niego przekonanie, że każda teoria sprawiedliwości dystrybutywnej, która może zyskać akceptację społeczną, musi postulować jakiś rodzaj równości. Następnie podjęliśmy się obrony tezy, że koncepcja sprawiedliwego podziału dóbr A. Sena jest najlepszą spośród egalitarnych teorii sprawiedliwości dystrybutywnej. Podstawą prowadzonych analiz są zarówno publikacje A. Sena, między innymi pozycje książkowe: Nierówności. Dalsze rozważania, Rozwój i wolność, Commodities and Capabilities, artykuły: Equality of What?, Justice: Means versus Freedoms, jak i teksty komentatorów i krytyków A. Sena, jak: Teoria sprawiedliwości oraz Reply to Sen J. Rawlsa, Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality R. Dworkina, Distributive Justice and Basic Capability Equality R.J. Arnesona i Equality of What? On Welfare, Resources and Capabilities Geralda A. Cohena. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości [w:] idem, Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa 1985.
 2. Anderson E.S., What Is the Point of Equality, "Ethics" 1999, vol. 109, nr 2.
 3. Arneson R., Distributive Justice and Basic Capability Equality. "Good enough" Is Not Good Enough [w:] Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. A. Kaufman, Routledge, New York-London 2006.
 4. Arneson R., Equality and Equal Opportunity for Welfare, "Philosophical Studies" 1989, vol. 56, nr 1.
 5. Arneson R.J., Liberalism, Distributive Subjectivism, and Equal Opportunity for Welfare, "Philosophy and Public Affairs" 1990, vol. 19, nr 2.
 6. Arneson R.J., Lockean Self ownership: Towards a Demolition, "Political Studies" 1991, vol. 39, iss. 1.
 7. Arneson R.J., Równość [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, Ph. Pettit, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 8. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007.
 9. Aydinonat N.E., The Invisible Hand in Economics, Routledge, London-New York 2008.
 10. Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, Warszawa 1958.
 11. Berlin I., Cztery eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, Biblioteka "Krytyki", Warszawa 1994.
 12. Bojer H., Distributional Justice. Theory and Measurement, Routledge, London-New York 2003.
 13. Brandt R., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, tłum. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1996.
 14. Brighouse H., Sprawiedliwość, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2007.
 15. Broome J., Ethics out of Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 16. Broome J., Utility, "Economics and Philosophy" 1991, vol. 7, nr 1.
 17. Broome J., Weighing Goods, Blackwell, Oxford 1991.
 18. Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. A. Kaufman, Routledge, New York- London 2006.
 19. Carter I., The Concept of Freedom in the Work of Amartya Sen: An Alternative Analysis Consistent with Freedom's Independent Value, "Notize di Politeia" 1996, nr 43/44.
 20. Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
 21. Clark D. A., Capability and Development: An Essay in Honour ofAmartya K. Sen, Faculty of Business & Management, Working Paper nr 39, 1999.
 22. Cohen G.A., Amartya Sen's Unequal World (Review of Inequality Reexamined), "New Left Review" 1994, nr 1/203.
 23. Cohen G.A., Equality of What? On Welfare, Resources and Capabilities [w:] The Quality of Life, ed. M.C. Nussbaum, A. Sen, Clarendon Press, Oxford 1993.
 24. Cohen G.A., On the Currency of Egalitarian Justice, "Ethics" 1989, vol. 99, nr 4.
 25. Consequentialism and Its Critics, ed. S. Scheffler, Oxford University Press, Oxford, New York 1998.
 26. Copleston F., Historia filozofii, t. 8, tłum. B. Chwedeńczuk, Pax, Warszawa 1989.
 27. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, red. S. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 28. Dowding K., Are Capabilities Capable of Doing the Job?, referat wygłoszony w ramach panelu "How Capable is the Capabilities Approach", American Political Science Association Annual Conference, 4 września 2005.
 29. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998.
 30. Dworkin R., Sovereign Virtue Revisited, "Ethics" 2002, vol. 113, nr 1.
 31. Dworkin R., Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 2000.
 32. Dworkin R., What Is Equality?, Part 1: Equality of Welfare, "Philosophy and Public Affairs" 1981, vol. 10, nr 3, przedruk jako rozdz. 1 [w:] idem, Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 2000.
 33. Dworkin R., What Is Equality?, Part 2: Equality of Resources, "Philosophy and Public Affairs" 1981, vol. 10, nr 3, przedruk jako rozdz. 2 [w:] idem, Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 2000.
 34. Elementy teorii wyboru społecznego, red. G. Lissowski, Scholar, Warszawa 2001.
 35. Foot Ph., Utilitarianism and Virtues, "Mind" 1985, vol. XCIV, nr 374, przedruk w: Consequentialism and Its Critics, ed. S. Scheffler, Oxford University Press, Oxford 1988.
 36. Frankfurt H., Equality as a Moral Ideal, "Ethics" 1987, vol. 98, nr 1.
 37. Griffin J., Well-being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance, Clarendon Press, Oxford 1986.
 38. Hare R.M., Ethical Theory and Utilitarianism [w:] Utilitarianism and Beyond, ed. A. Sen, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 39. Hare R.M., Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Aletheia, Warszawa 2001.
 40. Hare R.M., Sprawiedliwość i równość, "Etyka" 1977, nr 15.
 41. Harsanyi J.C., Utilities, Preferences, and Substantive Goods, "Social Choice and Welfare" 1997, vol. 14, nr 1.
 42. Harsanyi J.C., Utylitaryzm reguł, równość i sprawiedliwość [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, PWN, Warszawa 1999.
 43. Hausman D.M., Equality versus Priority: A Badly Misleading Distinction, University of Wisconsin, http://mora.rente.nhh.n0/projects/EqualityExchange/Portals/O/articIes/Hausmanl.pdf (data dostępu: styczeń 2006).
 44. Hayek F.A., Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, PWN, Warszawa 2006.
 45. Hellsten S., Distributive Justice, Theories of[w:] Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press, San Diego 1998.
 46. Herbut J., Osoba [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. idem, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 47. Herbut J., Prawo naturalne [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. idem, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
 48. Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1994.
 49. Hurley S.L., Justice, Luck, and Knowledge, Harvard University Press, Cambridge-London 2003.
 50. Hymas K., Debate: Nozick's Real Argument for the Minimal State, "The Journal of Political Philosophy" 2004, vol. 12, nr 3.
 51. Kane J., Basal Inequalities: Reply to Sen, "Political Theory" 1996, vol. 24, nr 3.
 52. Kane J., Justice, Impartiality, and Equality. Why the Concept of Justice Does Not Presume Equality?, "Political Theory" 1996, vol. 24, nr 3.
 53. Kaniowski A., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 54. Kant I., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, tłum. W. Galewicz, Antyk, Kęty 2005.
 55. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Antyk, Kęty 2001.
 56. Kaufman A., Introduction [w:] Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. idem, Routledge, New York-London 2006.
 57. Kaufman A., What Goods Do to (andfor) People. Duality and Ambiguity in Sen's Capabilities Approach? [w:] Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. idem, Routledge, New York-London 2006.
 58. Korsgaard Ch.M., G.A. Cohen: Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities. Amartya Sen: Capability and Well-being [w:] The Quality of Life, red. M.C. Nussbaum, A.K. Sen, Clarendon Press, Oxford 1993.
 59. Kotarbiński T., Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera, Akademia Umiejętności, Kraków 1915.
 60. Kuniński M., Koncepcja sprawiedliwości Friedricha A. von Hayeka, "Civitas. Studia z Filozofii Polityki", nr 4, Warszawa 2000.
 61. Kwarciński T., Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem, "Prakseologia" 2006, nr 146.
 62. Kwarciński T., Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości, "Roczniki Filozoficzne" 2006, t. LIV, nr 1.
 63. Kwarciński T., Racje na rzecz równości. Spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2007, t. X, nr 1.
 64. Kwarciński T., Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami, "Prakseologia" 2007, nr 147.
 65. Kymlicka W., Tradycja umowy społecznej, tłum. P. Łuków [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 66. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków 1998.
 67. Lal Basu R., Magnificent Man in Quest of Ethics [w:] Economics of Amartya Sen, ed. A.K. Sinha, R.K. Sen, Deep & Deep Publications, Rajouri Garden, New Delhi 2000.
 68. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski, wyd. 2, PWN, Warszawa 2005.
 69. Lippert-Rasmussen K., Justice and Bad Luck [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, first published 20 June 2005, http://plato.stanford.edu/entries/justice-bad-luck/.
 70. Lissowski G., Porównanie zasad sprawiedliwości dystrybutywnej, "Etyka" 1986, nr 22.
 71. Lissowski G., Zasady sprawiedliwego podziału dóbr, Scholar, Warszawa 2008.
 72. Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.
 73. Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, tłum. B. Gawęcki, PWN, Warszawa 1955.
 74. Maclntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. A. Chmielewski et al., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 75. Marks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 76. Matravers M., Responsibility, Luck, and the Equality of What?' Debate, "Political Studies" 2002, vol. 50, nr 3.
 77. McKerlie D., Equality, "Ethics" 1996, vol. 106, nr 2.
 78. Michałowski J., Od socjalizmu do rynku -przypadek Polski [w:] Od socjalizmu do gospodarki rynkowej, red. T. Gruszecki, Verba, Lublin 2000.
 79. Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka, PWN, Warszawa 1959.
 80. Montague Ph., Comparative and Non-comparative Justice, "Philosophical Quarterly" 1980, vol.30, nr 119.
 81. Moore G.E., Zasady etyki, tłum. C. Znamierowski, Altaya, Warszawa 2003.
 82. Nagel T., Equality and Partiality, Oxford University Press, New York-Oxford 1991.
 83. Nagel T., Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, Aletheia, Warszawa 1997.
 84. Nagel T., Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Aletheia, Warszawa 1997.
 85. Nozick R., Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
 86. Nozick R., Distributive Justice, "Philosophy and Public Affairs" 1973, vol. 3, nr 1.
 87. Nussbaum M.C., Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice, "Feminist Economics" 2003, 9(2-3), przedruk w: Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. A. Kaufman, Routledge, New York-London 2006.
 88. Nussbaum M.C., Kobiety i praca: perspektywa zdolności, tłum. A. Skucińska, "Znak" 2005, nr 4(599).
 89. Okun A., Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Brookings Institution, Washington, D.C. 1975.
 90. Parfit D., Equality or Priority [w:] Bioethics, ed. J. Harris, Oxford University Press, Oxford 2001.
 91. Parfit D., Tożsamość nie jest ważna [w:] Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.
 92. Pereira G., Means and Capabilities in the Discussion of Distributive Justice, "Ratio Juris" 2006, vol. 19, nr 1.
 93. Pettit Ph., Konsekwencjalizm [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 94. Pettit Ph., Symposium on Amartya Senś Philosophy: 1. Capability and Freedom: A Defence of Sen, "Economics and Philosophy" 2001, vol. 17, iss. 1.
 95. Porębski C., Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999.
 96. Pressman S., Summerfield G., The Economic Contributions of Amartya Sen, "Review of Political Economy" 2000, vol. 12, nr 1.
 97. Qizilbash M., Amartya Sen's Capability View: Insightful Sketch or Distorted Picture?, School of Economic and Social Studies, University of East Anglia, Norwich, nr 47TJ, December 2001.
 98. Rawls J., Classical Utilitarianism [w:] Consequentialism and Its Critics, ed. S. Scheffler, Oxford University Press, Oxford 1988.
 99. Rawls J., Justice as Fairness: Political Not Metaphysical, "Philosophy and Public Affairs" 1985, vol. 14, nr 3.
 100. Rawls J., Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1998.
 101. Rawls J., The Priority of Right and Ideas of the Good, "Philosophy and Public Affairs" 1988, vol. 17, nr 4.
 102. Rawls J., Reply to Sen, maszynopis powielany, Harvard University 1988.
 103. Rawls J., Social Unity and Primary Goods [w:] Utilitarianism and Beyond, ed. A. Sen, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 104. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.
 105. Rousseau J.J., Rozprawa o pochodzeniu oraz podstawach nierówności między ludźmi [w:] idem, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, PWN, Warszawa 1956.
 106. Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, PWN, Warszawa 1988.
 107. Sanyal T., Amartya Kumar Sen: An Economist, a Philosopher [w:] Economics of Amartya Sen, ed. A.K. Sinha, R.K. Sen, Deep & Deep Publications, Rajouri Garden, New Delhi 2000.
 108. Scanlon T.M., Preference and Urgency, "Journal of Philosophy" 1975, vol. 72, nr 19.
 109. Scanlon T.M., Rights, Goals, and Fairness [w:] Theories of Rights, ed. J. Waldron, Oxford 1984, przedruk w: Consequentialism and Its Critics, ed. S. Scheffler, Oxford University Press, Oxford-New York 1998, pierwodruk w: "Erkenntnis" 1977, vol. 2, nr 1.
 110. Scarre G., Utilitarianism, Routledge, London-New York 1996.
 111. Sen A., Capability and Well-being [w:] The Quality of Life, ed. M.C. Nussbaum, A. Sen, Clarendon Press, Oxford 1993.
 112. Sen A., Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam 2005.
 113. Sen A., Consequential Evaluation and Practical Reason, "The Journal of Philosophy" 2000, vol. XCVII, nr 9.
 114. Sen A., Czy pojęcie etyki biznesu ma sens ekonomiczny? [w:] Etyka w biznesie, red. P. Minus, wyd. 2, PWN, Warszawa 1998.
 115. Sen A., Dialogue Capabilities, Lists, and Public Reason: Continuing the Conversation, "Feminist Economics" 2004, 10(3).
 116. Sen A., Elements of a Theory of Human Rights, "Philosophy and Public Affairs" 2004, vol. 32, nr 4.
 117. Sen A., Equality of What? [w:] Tanner Lectures on Human Values, ed. S.M. McMurrin, University of Utah Press, Salt Lake City, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 118. Sen A., Evaluator Relativity and Consequential Evaluation, "Philosophy and Public Affairs" 1983, vol. 12, nr 2.
 119. Sen A., From Income Inequality to Economic Inequality, "Southern Economic Journal" 1997, nr 64(2).
 120. Sen A., The Idea of Justice, "Journal of Human Development" 2008, vol. 9, nr 3.
 121. Sen A., The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 2009.
 122. Sen A., Justice: Means versus Freedoms, "Philosophy and Public Affairs" 1990, vol. 19, nr 2.
 123. Sen A., Liberty and Social Choice, "The Journal of Philosophy" 1983, nr 80, przedruk w: idem, Rationality and Freedom, Harvard University Press, Harvard 2004.
 124. Sen A., Liberty as Control: An Appraisal, "Midwest Studies in Philosophy" 1982, vol. 7, iss. 1.
 125. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, Znak, Kraków 2000.
 126. Sen A., On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1999.
 127. Sen A., On the Status of Equality, "Political Theory" 1996, vol. 24, nr 3.
 128. Sen A., Opportunities and Freedom [w:] idem, Rationality and Freedom, Harvard University Press, Harvard 2004.
 129. Sen A., Positional Objectivity [w:] idem, Rationality and Freedom, Harvard University Press, Harvard 2004.
 130. Sen A., Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford 1982.
 131. Sen A., Racjonalność i wybór społeczny [w:] Elementy teorii wyboru społecznego, red. G. Lissowski, Scholar, Warszawa 2001.
 132. Sen A., Rights and Agency, "Philosophy and Public Affairs" 1982, vol. 11, nr 1.
 133. Sen A., Rights as Goals [w:] Equality and Discrimination: Essays in Freedom and Justice, ed. S. Guest, A. Milne, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1985.
 134. Sen A., Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 135. Sen A., The Standard of Living, Tanner Lectures with rejoinders by Bernard Williams and others ed. by G. Hawthorne, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 136. Sen A., Utilitarianism and Welfarism, "Journal of Philosophy" 1979, vol. 76, nr 9.
 137. Sen A., Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984, "Journal of Philosophy" 1985, vol. 82, nr 4.
 138. Sen A., Williams B., Introduction: Utilitarianism and Beyond [w:] Utilitarianism and Beyond, ed. A. Sen, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 139. Sidgwick H., The Methods of Ethics, Macmillan, London 1874.
 140. Singer P., Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 141. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska, PWN, Warszawa 1954.
 142. Smith A., Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, PWN, Warszawa 1989.
 143. Sosenko K., Węgrzecki A., Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka {aspekty filozoficzne) [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów 2003.
 144. Sugden R., Welfare, Resources, and Capabilities'. A Review of "Inequality Reexamined" by Amartya Sen, "Journal of Economic Literature" 1993, vol. 31, nr 4.
 145. Szostek A., Dwie uwagi o utylitaryzmie. Na marginesie współczesnej dyskusji w teologii, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 3-4, Lublin 1978.
 146. Szostek A., Natura, rozum, wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Fundacja Jana Pawła II, Rzym 1990.
 147. Szostek A., Wokół godności prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 148. Utilitarianism and Beyond, ed. A. Sen, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 149. Vallentyne P., Capability versus Opportunity for Well-being [w:] Capabilities Equality. Basic Issue and Problems, ed. A. Kaufman, Routledge, New York-London 2006.
 150. Vizard P., The Contributions of Professor Amartya Sen in the Field of Human Rights, Center for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, CASE paper 91, 2005.
 151. Waldron J., Prawa, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, Ph. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 152. Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 153. Weale A., Equality [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, t. 3, ed. E. Craig, Routledge, London-New York 1998.
 154. Williams A., Dworkin on Capability, "Ethics" 2002, October.
 155. Williams B., A Critique of Utilitarianism [w:] Utilitarianism: For and Against, ed. J.J.C. Smart, B. Williams, Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 156. Williams B., ,,Ile wolności powinna mieć wola?" i inne eseje z filozofii moralnej, tłum. T. Baszniak, M. Szczubiałka, T. Duliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 157. Williams B., Punkt widzenia wszechświata: Sidgwick i ambicje etyki, tłum. M. Szczubiałka [w:] idem, ,,Ile wolności powinna mieć wola?" i inne eseje z filozofii moralnej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 158. Williams B., The Idea of Equality [w:] idem, Problems of the Self, Cambridge University Press, Cambridge 1973, przedruk w: Equality Selected Readings, ed. L. Pojman, R. Westmoreland, Oxford University Press, Oxford 1997.
 159. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.
 160. Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Instytut Wydawniczy Daimonion Lublin 1992.
 161. Ziembiński Z., Związek między sprawiedliwością a równością, "Etyka" 1981, nr 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu