BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 13, 196 s., rys., tab., bibliogr. s. 185-194
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Budżet UE, Procedura budżetowa, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Rozprawa doktorska
Economic and political integration of Europe, Economic and Monetary Union (EMU), EU budget, Budgetary procedure, Budget revenue, Budget expenditures, Doctoral dissertation
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W rozprawie została przeanalizowana zdolność Unii Europejskiej do zarządzania swoimi środkami, strategia walki z nadużyciami finansowymi oraz wpływ utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, jak również największego w historii UE rozszerzenia, które miało miejsce w roku 2004, na budżet unijny. Przedmiotem rozważań są również zmiany w polityce budżetowej państw członkowskich spowodowane koniecznością wpłat do wspólnego budżetu UE. Uzasadnieniem tych zmian jest z jednej strony konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu wpłat do budżetu wspólnotowego, a z drugiej strony obowiązek spełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht, aby stworzyć warunki dla pełnoprawnego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Celem ogólnym rozprawy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miała instytucja budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej. I dalej - jakie wynikają wnioski na przyszłość dla rozszerzonej Unii Europejskiej, w tym dla Polski. W konsekwencji główny nurt rozważań jest związany z rozpoznaniem czynników tkwiących w budżecie UE, które mogą zadecydować o postępie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Publikacje zwarte i artykuły
 2. Ackrill R., The European Union Budget, the Importance of the Balance Budget Rule and the Future of the Rule under Economic and Monetary Union, Centre for European Economic Studies, University of Leicester, Leicester 1998.
 3. Agenda 1999, "The Economist" 1998, vol. 349.
 4. Allain E., Le budget communautaire [w:] Finanses publiques, red. A. Laferrère, La Documentation Française, Paris 2000.
 5. Balassa B., The Theory of Economic Integration, George Allen & Unwin, London 1962.
 6. Baldwin R., Francois J., Portes R., The Costs and Benefits of Eastern Enlargement: The Impact on the EU and Central Europe, "Economic Policy" 1997, nr 24.
 7. Barbier-Gauchard A., Les questions budgétaires dans l'Union européenne: enjeux et perspectives du fédéralisme budgétaire, Laboratoire d'Economie d'Orléan, Document de Recherche nr 2005-07.
 8. Barcz J., Integracja europejska - suwerenność - tożsamość, "Przegląd Zachodni" 2001, nr 3.
 9. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992.
 10. Begg I., The 2008/9 EU Budget Review, "EU-Consent EU-Budget Working Paper" 2007, nr 3.
 11. Bouvier M., Esclassan M.-Ch., Lassale J.-P., Finances publiques, LGDJ, coll. Manuel, Paris 2006.
 12. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 13. Brehon N.-J., Le budget de l'Europe, L.G.D.J, Paris 1997.
 14. Le budget aujourd'hui. Finances publiques et économie de marché dans des sociétés d'abondance (The budget today. Public finance and the market economy in affluent societies), red. R. Regul, Collège d'Europe (College of Europe), DT TEMPEL, Tempelhof, Bruges 1968.
 15. Chevauchez B., Construction européenne et finances publiques nationales, vv: Innovations, créations et transformations en finances publiques, red. M. Bouvier, L.G.D.J., Paris 2006.
 16. Ciepielewska M., Komisja Europejska określa prawne podstawy realizacji Agendy 2000, "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 17. Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 18. Cukrowski J., Financing Budget Deficit by Central Bank Seigniorage in Selected Transitional Economies: A Comparative Study, CASE-CEU Working Papers Series nr 37, Warsaw 2001.
 19. Cukrowski J., From Transition to European Monetary Integration: Revenues from Seigniorage in Poland, CASE-CEU Working Papers Series nr 41, Warsaw 2002.
 20. Czarczyńska, K. Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 21. Czernielewska-Rutkowska M., Działalność pożyczkowa Wspólnot Europejskich, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 4.
 22. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 23. Czykier-Wierzba D., Reforma polityki regionalnej w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 [w:] Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 24. Dinan D., Ever Closer Union? An Introduction to the European Community, Macmillan Press, London 1994.
 25. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 26. Dullien S., Schwarzer D., Integration the macro-economic dimension into the EU budget: reasons, instruments and the question of democratic legitimacy, "EU-Consent EU-Budget Working Paper" 2007, nr 4.
 27. Durousset M., Les politiques communautaires, Ellipses, Paris 1992.
 28. Encyclopedia of the European Union, red. D. Dinan, Macmillan Reference, London 1998.
 29. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 30. Encyklopedia Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, WSiP, Warszawa 2004.
 31. Enderlein H., Lindner J., Calvo-Gonzalez O., Ritter R., The EU Budget. How Much Scope for Institutional Reform?, "Occasional Paper Series of European Central Bank" 2005, nr 27.
 32. Hammond G., Hagen J. von, Regional Insurance against Asymmetric Shocks: On Empirical Study for the European Community, CEPR Discussion Paper 1995, nr 1170.
 33. Jouen M., Rubio E., The EU Budget: What for?, Synthesis Paper, Seminar 19th April 2007, Brussels, "Notre Europe" 2007.
 34. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 35. Granrut C., Les enjeux financiers de l'élargissement de l'Union européenne, w: Innovations, créations et transformations en finances publiques, red. M. Bouvier, L.G.D.J., Paris 2006.
 36. Guziejewska B., Zakres i funkcje budżetu Unii Europejskiej [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, t. 2, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 37. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE. Warszawa 2004.
 38. Jankowska A. Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 39. Jasiński L.J., Czy Unia Europejska będzie światową potęgą?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 5.
 40. Jastrzębska D., Zakres i sposoby finansowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej, red. K. Znaniecka, t. 2, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 41. Kawecka-Wyrzykowska E., Historia i rozwój integracji europejskiej, Warszawa 2002, http://www.lukie.gov.pl.
 42. Kawecka-Wyrzykowska E., Problemy związane z oceną pozycji netto Polski wobec budżetu WE, "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 7/8.
 43. Kawecka-Wyrzykowska E., Propozycje reformy wspólnotowego budżetu, "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 7/8.
 44. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 45. Komar A., Gospodarka budżetowa Wspólnot Europejskich, PWE, Warszawa-Poznań 1981.
 46. Kwasowski M., Rokicki B., Ryba J., Wtorek J., Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006.
 47. Laffan B., The Finances of the European Union, St. Martin's Press, New York 1997.
 48. Larousse - Encyklopedia powszechna, Muza, Warszawa 2003.
 49. Le Cacheux J., Funding the EU Budget with a Genuine Own Resource: The Case for a European Tax, "Notre Europe. Studies" 2007, nr 57.
 50. Le Cacheux J., Le budget européen: le poison du juste retour, "Notce Europe. Etudes et Recherches" 2005, nr 41.
 51. Lechantre M., Schajer D., Le budget de l'Union européenne. Réflexe Europe, La Documentation Française, Paris 2003.
 52. Lefebvre M., Le budget européen 2007-2013: une négociation d'étape, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2006, nr 500.
 53. L.indberg L.N., The Political Dynamics of European Economic Integration, Oxford University Press, London 1963.
 54. Machlup F., Integracja gospodarcza, narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 55. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, red. R. Allen, D. Tommasi, "OECD Governance" 2001, nr 6.
 56. Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 57. McDougall D., Economic and monetary union and the European Community budget [w:] Economic and Monetary Union in Europe. Theory, evidence and practice, M. Bairn- bridge, P. Whyman, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton Massachusetts, USA, 2003.
 58. Mélitz J., Vori S., National Insurance against Unevenly Disturbed Shocks in a European Monetary Union, "Recherches Economiques de Louvain" 1993, nr 59.
 59. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 60. Montagnon A., L'accord sur le cadre financier 2007-2013, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2006, nr 500.
 61. Moreau Defarges P., L'Union européenne, jusqu'où?, "Le Français dans le Monde" 2003, nr 326.
 62. Mrak M., Rant V., Financial Perspective 2007-2013 Domination of National Interests, "EU-Consent EU-Budget Working Paper" 2007, nr 1.
 63. Musgrave R. A., Musgrave PB., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1984.
 64. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, t. 6.
 65. Oates W.E., Fiscal Federalism and European Union: Some Reflections, Societa italiana di economia pubblica, Pavia 2002.
 66. The Operational Priorities of the European Investment Bank, http://www.europa.eu (czerwiec 2007 i 2009).
 67. Oręziak L., Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, SGH, Warszawa 1991.
 68. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 69. Oręziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro (cz. 1 i 2), "Bank i Kredyt" 2002, nr 6 i 7.
 70. Osmańczyk E.J., Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Routledge, New York-London 2003, Third Edition, vol. 1.
 71. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 72. Pacheco L.M., Fiscal Federalism, EMU and Shock Absorption Mechanisms: A Guide to the Literature, "European Integration Online Papers (Elop)" 2000, vol. 4, nr 4.
 73. Paluszak G., Euro jako szansa czy zagrożenie europejskiej unii walutowej, federalizmu fiskalnego i unii politycznej?, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 2.
 74. Pelkmans J., Market Integration in the European Community, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1984.
 75. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 76. Pinder J., European Community, The Building of a Union, Oxford University Press, Oxford-New York 1991.
 77. Policy-Making in the European Union, red. H. Wallace, W. Wallace, Oxford University Press, New York 2000.
 78. Politiques publiques européennes, red. J.-P. Faugère, S. FerrandJNagel, M.-A. Barthe, F. Rochelandet, F. Legros, Economica, Paris 2002.
 79. Pomoc publiczna dla rolnictwa we Francji, red. J. Łopato, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 1995.
 80. Potteau A., Recherches sur l'autonomie financière de l'Union européenne, Dalloz, la Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Paris 2004.
 81. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", Warszawa 2006.
 82. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 83. Przewodnik 2004 dla nowych członków Komisji Kontroli Budżetowej, Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 84. Quel budget européen à l'horizon 2013? Moyens et politiques d'une Union élargie, red. M. Lefebvre, Ifri, Paris 2004.
 85. Rostovvski J., The Approach to EU and EMU Membership: the Implications for Macroeconomic Policy in Applicant Countries, Center for Social and Economic Affairs, Central European University, Working Papers Series, Warsaw 1999.
 86. Ruchet J.-J., Le budżet européen: quels moyens pour quels objectifs? [w:] Questions d'Europe. Le débat économique et politique, red. D. Schlacther, Ellipses, Paris 1998.
 87. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 88. Saarilahti I., Balsellstraver M., Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Le budget général pour 2004 - le début d'une nouvelle ère, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2006, nr 495.
 89. Saarilahti I., Balsellstraver M., Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Le budget général pour 2006 - la dernière année de "l'Agenda" 2000, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2006, nr 501.
 90. Saarilahti I., Ghignone R, Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Cinquième partie: le budget général pour 2008 - une année de révision du cadre financier pour 2007-2013, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2008, nr 521.
 91. Sannwald R., Stohler J., Economic Integration Theoretical Assumptions and Consequences of European Unification, Greenwood Press, New York 1969.
 92. Spahn P.B., The Community Budget for an Economic and Monetary Union, Macmillan Press, London 1993.
 93. Steckel-Montes M.-Ch., L'essentiel des finances publiques communautaires, Gualino éditeur, Paris 2005.
 94. Strassel C., L'Union Européenne et les finances publiques nationales [w:] Finanses publiques, red. A. Laferrère, La Documentation Française, Paris 2000.
 95. Strasser D., Actualités des finances de la Communauté européenne, "Revue Française de Finances Publiques" 2004, Numéro spécial, Vingt ans de finances publiques: 1983-2003, L.G.D.J, Paris 2004.
 96. Strasser D" Les Finances de l'Europe, Collection "Europe", Editions LABOR, Bruxelles 1980.
 97. Szeląg K., Federalizm fiskalny a Unia Gospodarcza i Walutowa (I i II), "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 11 i 12.
 98. Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam-Brussels 1964.
 99. Tomczyńska M., European Union Financial Transfers to Applicant Countries, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
 100. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 101. Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny, red. E. Stadtmüller, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003.
 102. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 103. Vignes D., La politique agricole commune, une nouvelle jeunesse?, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 2007, nr 511.
 104. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice 2002.
 105. What Kind of European Budget for 2013? Means and Policies of an Enlarged Union, red. M. Lefebvre, Ifri, Paris 2005.
 106. Dokumenty i przepisy prawne
 107. Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union, COM (97) 2000, t. 1 i 2, "Bulletin of the European Union", Supplement 5/97.
 108. An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, red. A. Sapir, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 109. Amended proposal for a Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) on the Financial Regulation to the general budget of the European Communities, COM (2001) 691 final/2.
 110. Budget de l'UE 2007. Rapport financier, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2008.
 111. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007,2007/143/EC, Euratom, Dz.Urz. 2007, L 077.
 112. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007. Dane, Komisja Europejska 2007.
 113. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2009. Dane, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009.
 114. Building Our Common Future, Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 10.02.2004, COM (2004) 101 final, Brussels 2004.
 115. Calculation and financing of the definitive amount of the "correction of budgetary imbalances in favour of the United Kingdom for the year 2001" (2001 UK correction), Working document of the services of the Commission, 10.05.2005.
 116. Commission Regulation (EC, Euratom) No 1248/2006 of 7 August 2006 amending Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ 2006, L 227).
 117. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée, Bruxelles, le 20 novembre 2007, COM(2007) 722 final.
 118. Conclusions de la présidence, Conseil européen (Bruxelles, 11-13.02.1988), SN/461/1/88, Bruxelles, Conseil des Communautés européennes, février 1988.
 119. Council Decision of 29 September 2000 on the system of the European Communities' own resources (2000/597/EC, Euratom).
 120. Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003, restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ 2003, L 283).
 121. Council Regulation No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (EC, Euratom) (OJ 2002, L 248).
 122. Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community (OJ 1996, L 310).
 123. Council Regulation (EC) No 2040/2000 of 26 September 2000 on budgetary discipline (OJ 2000, L 244).
 124. Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund (OJ 2002, L 311).
 125. Council Regulation (EC, Euratom) No 2728/94 of 31 October 1994 establishing a Guarantee Fund for external actions (OJ 1994, L 293).
 126. Council Regulation (EC, Euratom) No 1149/1999 of 25 May 1999 amending Regulation (EC, Euratom) No 2728/94 establishing a Guarantee Fund for external actions (OJ 1999, L 139).
 127. Council Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 of 13 December 2006 amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ 2006, L 390).
 128. Décision (70/243/CECA, CEE, Euratom) du Conseil du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (JOCE 1970, L 94).
 129. Décision No 3541/73/CECA de la Commission du 19 décembre 1973 relative à la definition de l'unité de compte utilisée dans les décisions, recommendations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier (JO 1973, L 361).
 130. Décision No 3542/73/CECA de la Commission du 19 décembre 1973 relative aux taux de conversion des monnaies en unité de compte utilisée dans certains domaines du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier (JO 1973, L 361).
 131. Decision of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003 on the revision of the financial perspective (OJ 2003, L 147).
 132. Decyzja Komisji (2006/596/WE) z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013, Dz.Urz. L 243 z 2006 r.
 133. Decyzja Rady (88/376/CEE, Euratom) z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich, Dz.Urz. L 185 z 1988 r.
 134. Decyzja Rady (2006/144/WE) z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (Dz.Urz. L 55 z 2006 r.).
 135. Decyzja Rady (2007/436/WE, Euratom) z 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, Dz.Urz. L 163 z 2007 r.
 136. Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires conformément aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'UE, Bruxelles, le 21.09.2000,10646/00, ADD 2.
 137. Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni ("la correction britannique") conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes, Bruxelles, le 20.3.2006, 2006/039, COM (2006) 99 final.
 138. European Union Public Finance, Office for Officiai Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 139. Europarl: Reform of the own - resources system and net positions in the UE Budget, 2003, http:/www.europarl.eu.int/workingpapers/budg/100/chap2_en.htm.
 140. Le financement de l'Union européenne, rapport de la Commission sur le fonctionnement du système des ressources propres, Commission européenne, Direction générale XIX, Bruxelles 1998.
 141. Les finances publiques de l'Union européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2002.
 142. Les finances publiques de l'Union européenne, Quatrième édition, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2009.
 143. Financial Perspective 2007-2013, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 14.07.2004, COM (2004) 487 final, Brussels 2004.
 144. Financial Report 2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 145. Financial Report 2005 of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 146. Financial Report 2006. EU budget 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 147. Financing the European Union, Commission report on the operation of the own resources system, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, COM (2004) 505 final, vol. 1 i 2.
 148. First Report on Allegations Regarding Fraud, Mismanagement and Nepotism in the European Commission, Committee of Independent Experts, 15 March 1999.
 149. Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, Communication from the Commission, Brussels 2007.
 150. Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure (OJ 1999, C 172).
 151. Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (OJ 2006, C 139).
 152. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (WE, Euratom), COM (2006) 99 wersja ostateczna - 2006/0039 (CNS), Dz.Urz. UE C 309 z 2006 r.
 153. Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Parlament Europejski, Dz.Urz. 2009, L 69.
 154. La politique de cohésion 2007-2013. Commentaires et textes officiels, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2007.
 155. Proposal for renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, Commission Working Document, 14.07.2004, COM (2004) 498 final, Brussels 2004.
 156. Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes, Bruxelles, le 20.03.2006,2006/039, COM (2006) 99 final.
 157. Proposition de Règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires conformément aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil relative au système des resources propres des Communautés européennes, Bruxelles, COM (2004) 501 final, le 14.07.2004,2004/0171.
 158. Rapport financier 2005, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2006.
 159. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009, Komunikat Komisji, Bruksela, 12 września 2007, SEC (2007) 1188 wersja ostateczna.
 160. Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 1989, L 155).
 161. Règlement (CE, Euratom) No 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130).
 162. Règlement (CE, Euratom) No 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO 2003, L 181).
 163. Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2004, L 352).
 164. Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European groupings of territorial cooperation (EGTC) (OJ 2006, L 210).
 165. Repartition des dépenses de l'UEpar Etat membre en 2005, Commission Européenne, Bruxelles 2006.
 166. Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration, Commission of the European Communities, Brussels 1977.
 167. Report to the Council and Parliament on the financing of the Community budget, COM(87) 101 final, Brussels, Commission of the European Communities, 28.02.1987.
 168. Revised Proposal for Renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and of improvement of the budgetary procedure, Commission Working Document, COM (2006) 36 final.
 169. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej (2006/2205/INI).
 170. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz.Urz. L 209 z 2005 r.
 171. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.Urz. L 277 z 2005 r.
 172. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. L 210 z 2006 r.
 173. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94, Dz.Urz. L 210 z 2006 r.
 174. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Dz.Urz. L 223 z 2006 r.
 175. Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnià 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.Urz. L 406 z 2006 r.
 176. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot.
 177. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot.
 178. Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa, Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2007.
 179. Simplification de la politique agricole commune, Plan d'Action, Document de travail, DG Agriculture et Développement Rural, Commission des Communautés Européennes, octobre 2006.
 180. Sprawozdanie w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej, 2006/2205(INI), Parlament Europejski, 13.03.2007.
 181. Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności, czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności, Komunikat Komisji, 12.6.2006, KOM(2006) 281 wersja ostateczna, Bruksela 2006.
 182. Traktat z 8 kwietnia 1965 r. ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat o Fuzji), Dz.Urz. 152 z 13 lipca 1967.
 183. Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 325 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki Traktatu z Nicei).
 184. Traktat o Unii Europejskiej z 13 grudnia 2007 r. (2008/C 115/01).
 185. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony) z 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2008/C 115/01.
 186. Traktat z 16 grudnia 2004 r. ustanawiający Konstytucję dla Europy (Dz.Urz. 2004, C 310).
 187. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Bruksela, 3 grudnia 2007 r., CIG 14/07.
 188. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. C 325 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki Traktatu z Nicei).
 189. Trzecie sprawozdanie okresowe na temat spójności. W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia i spójności, Komunikat Komisji, 17.5.2005, KOM(2005) 192 wersja ostateczna, Bruksela 2005.
 190. Working Document nr 2 on the European Communities Own Resources, Sprawozdanie w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej, 2006/2205(INI), Parlament Europejski, 13.03.2007.
 191. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem, 2.02.2005, COM (2005) 24 końcowy, Bruksela 2005.
 192. Wybrane informacje na temat budżetu zadaniowego w Królestwie Niderlandów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2006, http://www.budzetzadaniowy.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu