BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pozyskiwanie kapitału przez banki
Capital Raising by Banks
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 9-33, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Kapitał, Banki, Źródła finansowania
Capital, Banks, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor bankowy - obok rynku kapitałowego - jest głównym dostawcą kapitału dla podmiotów gospodarczych, warunkującym ich funkcjonowanie, a tym samym możliwość rozwoju gospodarki. Jednak wzrost zapotrzebowania na kredyty bankowe w połączeniu z dynamicznym rozwojem instrumentów finansowych i zmniejszeniem podaży depozytów spowodował, że banki doświadczają trudności w pozyskiwaniu źródeł finansowania akcji kredytowej (oraz innych obszarów swej działalności). Modyfikacji podlega tradycyjny model bankowości, opierający się na transferze środków między deponentami i kredytobiorcami - banki są zmuszone do poszukiwania także innych źródeł kapitału, umożliwiających zapewnienie adekwatności bilansowej. Dodatkowym utrudnieniem podczas podejmowania decyzji kapitałowych są regulacje nadzorcze, ustanawiające określone wymogi odnośnie do funduszy własnych, a także normy płynności. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instrumentów finansowania działalności banków oraz wskazanie kryteriów ich doboru. Na tym tle zaprezentowane zostaną również nowe regulacje ostrożnościowe, wpływające na decyzje w omawianym obszarze. (fragment tekstu)

The paper presents the issue of bank's capital. It presents the instruments of financing the assets - the theory is illustrated with the empirical data for the Polish banking sector. The concept of Assets, Liabilities and Capital Management in banks is pointed out, stressing the general goals in matching assets and liabilities/capital structure. The main criteria of choosing the optimal financial instruments set and structure are discussed. The influence of Basel III on capital raising possibilities is also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya V. V., Is the International Convergence of Capital Adequacy Regulation Desirable?, London Business School, March 2002.
 2. Angelini P., Clerc L., Cúrdia V., Gambacorta L., Geral A., Locarn A., Motto R., Roeger W., Van den Heuve S., BASEL III: Long-term impact on economic performance and fluctuations, "BIS Working Papers" 2011, No. 338, February.
 3. BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Comprehensive Version, BIS Press Release, Basel, June 2006.
 4. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.
 5. Buser S. A., Chen A. H., Kane E. J., Federal Deposit Insurance, Regulatory Policy, and Optimal Bank Capital, "Journal of Finance" 1981, Vol. 36, No. 1.
 6. Capiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 7. Cebenoyan A. S., Strahan P. E., Risk management, capital structure and lending at banks, "Journal of Banking & Finance" 2004, Vol. 28, Iss. 1.
 8. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Financial Structure and Bank Profitability, "The Word Bank Policy Research Working Paper" 2430, August 2000.
 9. Fonseca A. R., González F, How bank capital buffers vary across countries: The influence of cost of deposits, market power and bank regulation, "Journal of Banking & Finance" 2010, Vol. 34, Iss. 4.
 10. Froot K. A., Stein J. C, Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions: an integrated approach, "Journal of Financial Economics" 1998, Vol. 47, Iss. 1.
 11. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002. s. 52-53
 12. Gropp R., Heider F, The determinants of bank capital structure, "ECB Working Paper Series" 2009,No. 1096, September.
 13. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
 14. Jabłczyński M., Early estimates of Basel III impact, Deutsche Bank Global Market Research, London 21.01.2010
 15. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 16. Jokipii T., Milne A., Bank capital buffer and risk adjustment decisions, "Journal of Financial Stability" 2010 [w druku].
 17. Jokipii T., Milne A., The cyclical behaviour of European bank capital buffers, "Journal of Banking & Finance" 2008, Vol. 32, Iss. 8.
 18. Kane E. J., Competitive Financial Reregulation: an International Perspective, [w:] R. Portes, A. K. Swoboda, Threats to International Stability, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 117.
 19. Kapitał finansowy banków, red. I. Pyka, PWE, Warszawa 2008.
 20. Kozioł Ch., Lawrens J., What makes a bank risky? Insights from the optimal capital structure Of banks, "Journal of Banking & Finance" 2009, Vol. 33, Iss. 5.
 21. Kretzschmar G., McNeil A. J., Kirchner A., Integrated models of capital adequacy - Why banks are undercapitalized, "Journal of Banking & Finance" 2010 [w druku].
 22. MAG, Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements. Final Report, BIS, Basel, December 2010.
 23. Marcinkowska M., Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, red. P. Karpuś, J. Węcławski, "Annales UMCS" 2010, Sectio H, t.XLIV, z.2.
 24. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa W polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
 25. Memmel Ch., Raupach P., How do banks adjust their capital ratios?, "Journal of Financial Intermediation" 2009, Vol. 19, Iss. 4.
 26. Mille M. H., Do the M& M Propositions Apply to Banks, "Journal of Banking and Finance" 1995, Vol. 19, Iss. 3-4.
 27. Mora N., Logan A., Shocks to bank capital: evidence from UK banks at home and away, "Bank Of England Working Paper" 2010, No. 387, March.
 28. Sinkey J. F, Jr., Commercial Bank Management, 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
 29. Stolz S., Wedow M., Banks' regulatory capital buffer and the business cycle: Evidence for Germany, "Journal of Financial Stability" 2009 [w druku].
 30. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. nr 83, poz. 420, z późniejszymi zm.
 31. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665, z późniejszymi zm., art. 5
 32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Dz. U. 2003, nr 99, poz. 91.
 33. Wersty B., Podstawy analizy zarządzania kapitałem w organizacjach gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/772
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu