BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dostępność kredytu konsumenckiego w warunkach globalizacji gospodarki : społeczny kontekst przemian
Accessibility of Consumer Credit in Global Economy : the Social Context of Changes
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 61-72, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Kredyt konsumencki, Globalizacja gospodarki, Ochrona konsumenta, Usługi bankowe
Consumer loan, Economic globalization, Consumer protection, Banking services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja społecznego kontekstu przemian wynikających z procesów globalizacji. Na tym tle pojawia się wiele pytań, których rozstrzygnięcie może mieć istotny wpływ na losy uczestników rynku - konsumentów. Istotny problem, poruszany w tej pracy, dotyczy integracji w dziedzinie ochrony konsumentów na rynku usług bankowych. Struktura będzie obejmować istotę globalizacji, dostępność i wykorzystanie kredytu konsumenckiego, a także ujednolicenie regulacji związanych z kredytem konsumenckim, oddziaływujących na tę możliwość pozyskiwania kapitału. Globalizacja stała się popularnym pojęciem odnoszącym się do działalności: gospodarczej, politycznej, społecznej, czy kulturowej, zatem proponuje się wiele definicji, zróżnicowanych ze względu na jej aspekty, obszary i cechy. W rozważaniach prowadzonych w tym opracowaniu zajmiemy się ekonomicznymi aspektami globalizacji i podejmiemy próbę określenia jej konsekwencji w postaci ujednolicania dostępności do kredytu konsumenckiego. (fragment tekstu)

The aim of this work is to present social changes resulted from processes of globalization. The vital issue in the work involves integration in the field of consumer protection on the bank service's market. Hence, we will present not only the essence of globalization, availability and using of consumer credit but also unified regulations connected with consumer credit. Globalisation became the most popular notion relating to politic, social and cultural economic activity. In this work we are dealing with economic aspects of globalisation, which, as a process, is present on financial markets. The economic analysis of the new directive about consumer credit leads to a conclusion that predicted profits will be smaller than loses. There are two main aims of the directive which are not going to be realised: consumer protection and creating unified common market consumer finance UE. Keeping in mind that a development means: transforming a society, improving the Poor's quality of lives, equipping everyone with a chance to gain an achievement, we can realise that earning this success is possible thanks to responsible lending and responsible borrowing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, red. G. Rytelewska, PWE, Warszawa 2005.
 2. "Biuletyn Informacyjny NBP" 2010, nr 10.
 3. Bobowska A., Mosiołek M., Kredyt konsumencki będzie wyższy, ale droższy, "Dziennik Gazeta Prawna", 5.01.2010.
 4. Bywalec C, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
 5. Czechowska I. D., Bezpieczeństwo klienta w procesach integracji sektora bankowego z ubezpieczeniowym, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie umów o kredyt konsumencki.
 7. Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 8. Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa 2004.
 9. Globalization brings both Promise and challenges to countries on path to development, "IMF Survey" (International Monetary Fund), Supplemet, wrzesień 2002.
 10. GoldFinance. Polacy żyją na kredyt, www.finanse.egospodarka.pl [dostęp 1.03.2011].
 11. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006.
 12. Kodeks cywilny z dnia 27.07.2006, Dz. U. nr 141, poz. 1176
 13. Kott G., Popiołek W., Nowy kredyt konsumencki niezgodny z unijnym prawem, "Dziennik Gazeta Prawna", 1.12.2010.
 14. Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 15. Muller A., Globalizacja - mit czy rzeczywistość?, [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa 2004.
 16. Penczar M., Ochrona konsumenta na integrujących się rynkach finansowych, "Bank i Kredyt" 2007, vol. 7.
 17. Projekt ustawy o kredycie konsumenckim, 15.10. 2010.
 18. Stiglitz J., Globalizacja, PWN, Warszawa 2007.
 19. Swoboda U. C, Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
 20. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłona socjalną, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 21. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. nr 100, poz. 1081.
 22. Uzasadnienie do projektu ustawy o kredycie konsumenckim, UOKiK, Warszawa, 15.10.2010.
 23. www.diagnozacom. 1.03.2011.
 24. www.goldfinance.pl/slownik-terminow-finansowych 2011.03.01.
 25. Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbeunn, PWN, Warszawa 2001.
 26. Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/774
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu