BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena stanu sanitarno-higienicznego w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego województwa pomorskiego : studium przypadku
The Evaluation of the Condition of Sanitary and Hygienic Situation of Institutional Food Service Units Type Closed in Pomorskie Voivodeship : Case Study
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 235-247, tabl., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Żywienie zbiorowe, Prawo WE, Studium przypadku
Health and safety at work, Collective feeding, European Community law, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono stan sytuacji sanitarno-higienicznej w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego województwa pomorskiego na przykładzie jednego z gdyńskich przedszkoli. Podkreślono również rolę organów nadzoru zewnętrznego w dostosowaniu placówek do wymagań bezpieczeństwa żywności i żywienia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the condition of the sanitary and hygienic situation of institutional food service units type closed in Pomorskie Voivodeship on the example of one of the nursery school in Gdynia. The significance of food safety control authorities in the accommodation of the requirements of food and nutrition safety by institutional food service units is underlined in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nadzór nad żywnością i żywieniem w 2004 roku, http://www.wsse.gda.pl (10.02.2010).
 2. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa pomorskiego w 2006 roku, http://www.wsse.gda.pl, (10.02.2010).
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, Dz. U. 2002 nr 75 póz. 690.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. 2003, nr 169, póz. 1650.
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie książki kontroli sanitarnej, Dz. U. 1985 nr 56, póz. 289.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, Dz. U. Nr 25, póz. 191.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wykazu prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, Dz. U. Nr 133, póz. 939.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. 2007, Nr 61, póz. 417.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego, Dz.U. 2007 Nr 80, póz. 545.
 10. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 lutego 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
 12. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące pro duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 13. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 14. Stan sanitarny województwa pomorskiego. Raport 2005, http://www.wsse.gda.pl (10.02.2010).
 15. Stan sanitarny województwa pomorskiego Raport 2007, http://www.wsse.gda.pl, (10.02.2010).
 16. Stan sanitarny województwa pomorskiego Raport 2008, http://www.wsse.gda.pl (10.02.2010).
 17. Turlejska H.(2003) Przewodnik wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach zbiorowego żywienia, FAPA, Warszawa.
 18. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171 póz. 1225 z 27.09.2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu