BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dłużne papiery wartościowe alternatywnym źródłem finansowania działalności bankowej
Bank Debt Securities as an Alternative Source of Financing Bank's Activities
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 85-100, tab., wykr., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Banki, Instrumenty dłużne, Papiery dłużne, Kapitał bankowy
Banks, Debt instrument, Debt securities, Bank capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki finansowania działalności polskiego sektora bankowego powodującej konieczność podjęcia przez banki działań zmierzających do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. W tym kontekście opisane zostaną w artykule dłużne papiery wartościowe. (fragment tekstu)

The paper presents the specificity of financing banking activity. Changes in the market resulted in the fact that banks should look for as an alternative source of financing their assets. These alternative instruments might be issued in the form of bonds, bank securities and mortgage bonds. The further part of the article features an analysis of short and long- term debt instrument and shows that the scope of financing of banks in Poland by debt securities is underdeveloped in comparison with UE countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRE Bank Hipoteczny SA, http://www.rhb.com.pl/listy-zastawne/nasze-emisje/publiczne- listy-za-stawne.
 2. Covered bonds in the EU financial system, ECB, December 2008, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ cover-bondsintheeufinancialsystem200812en_en.pdf.
 3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007.
 4. European Covered Bond Factbook, European Covered Bond Council, 2009, http://www. housingfinance.org/-uploads/Publicationsmanager/ECBC%20Fact%20Book%202008.pdf.
 5. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009.
 6. Informacja prasowa - emisja pierwszej transzy euroobligacji PKO Banku Polskiego zakończona sukcesem, http://www.pkobp.pl/index.php/id=aktualo/akt_id=9183/source=aktualm/section=ri.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
 8. Kapitał finansowy banków, red. I. Pyka, PWE, Warszawa 2008.
 9. Komunikat Urzędu KNF z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie polityki dywidendowej banków, UKNF, Warszawa, 30 czerwca 2009 r.
 10. List zastawny - nowy instrument na polskim rynku kapitałowym, BRE Bank Hipoteczny, http://www. gpwcata-lyst.pl/pub/files/Listy_zastawne.pdf.
 11. Marcinkowska M., Ewolucja norm adekwatności kapitałowej banków, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t. 1: Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 12. Mikulska A., Listy zastawne, [w:] Instrumenty dłużne w gospodarce, red. I. D. Czechowska, CeDeWu, Warszawa 2010.
 13. Monitoring banków 2005-2008, GUS, Warszawa 2008.
 14. Olszak M., Powiernik w banku hipotecznym, "Materiały i Studia" 2002, z. 146.
 15. Pastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 16. Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 17. Podstawowe statystyki GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/informacje_gieldowe/statystyki/Gpwspl.html.
 18. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 19. Possible further changes to Capital Requirements Directive, Commission Services Staff Working Document, http://ec.europa.eu/internal market/consultations/docs/2010/crd4/consultation paper en.pdf.
 20. Raport o stabilności systemu finansowego lipiec 2010, NBP, Warszawa 2010.
 21. Raport o sytuacji banków w 2007 r., UKNF, Warszawa 2008.
 22. Raport o sytuacji banków w 2009 r., UKNF, Warszawa 2010.
 23. Reksa Ł., Bariery rozwoju banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002, nr 10.
 24. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa, listopad 2008.
 25. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa, listopad 2009.
 26. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., NBP, Warszawa, listopad 2010.
 27. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, PWN, Warszawa 2008.
 28. Stan emisji polskich listów zastawnych na koniec 2009 roku, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, http://www.ehipoteka.pl/corporate_site/content/view/full/1302.
 29. Uchwala nr 5/2002 KNB z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, Dz. U. NBP, nr 15, poz. 45.
 30. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, tekst jednolity, Dz. U. 2003, nr 99, poz.91.
 31. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. nr 140, poz. 938, z późniejszymi zmianami.
 32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665, z późniejszymi zmianami.
 33. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. nr 83, poz. 420, z późniejszymi zmianami.
 34. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami.
 35. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późniejszymi zmianami.
 36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. nr 184, poz. 1539.
 37. Współczesna bankowość, red. M Zaleska, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/779
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu