BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Letkowski Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
Funding of Renewable Energy Sources in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 101-116, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Koszty inwestycyjne, Odnawialne źródła energii, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Rozwój regionalny
Investment costs, Renewable energy sources, Financing of the environmental protection, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Największe kontrowersje dotyczące możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce są związane z efektywnością finansową. Koszty inwestycyjne i potencjalne zyski dla poszczególnych źródeł energii odnawialnej są już dość dobrze określone. Decyzje inwestycyjne, z punktu widzenia wytwórcy energii odnawialnej, są jednak mocno determinowane możliwościami pozyskania źródeł finansowania i ich kosztami (wpływ ryzyka postrzeganego w sektorze), które znacząco obniżają płynność i trwałość finansową potencjalnych inwestycji. W takiej sytuacji rynkowej zasadne jest określenie potencjalnych źródeł energii odnawialnej, potencjalnych kosztów i korzyści oraz dostępności finansowania źródeł energii odnawialnej w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania energii odnawialnej w Polsce. (fragment tekstu)

Since technology, profitability and risk is known, identification of renewable energy funding sources is the most important task to assure market growth. The branch appears risky, so lack of capital supply is observed, eventually the cost consists of risk premium so being high. Moreover, special purpose partnerships, that are interested in conducting business in the market, are continuously facing funding gap. Although, the market has potential to gain high rate of revenue, private individuals avoid renewable energy investments. Thus, there is a need of public financial support to develop the market and encourage private investors. The article outlines renewable energy sources, both public and private. The existing funding components were described and some developments were indicated, that may in the future lead to funding model structure providing with sufficient capital sources and growth of investments scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE.
 2. http://www.bgk.com.pl.
 3. http://www.bosbank.pl.
 4. http://www.eib.org.
 5. http://www.eog.gov.pl.
 6. http://www.kfk.org.pl.
 7. http://www.programszwajcarski.gov.pl.
 8. Krajowy Fundusz Kapitałowy, Finansowanie funduszy V/C, sierpień 2008
 9. Krajowy Fundusz Kapitałowy, Środki UE dla rynku kapitałowego, kwiecień 2008.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2000-2013, Szczegółowy opis priorytetów, wersja 3.5, luty 2011.
 12. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, cz. 1: Dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji, http://www.nfosigw.gov.pl, luty 2011.
 13. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, cz. 2: Wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), http://www.nfosigw.gov.pl, luty 2011.
 14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, cz. 3: Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, http:// www.nfosigw.gov.pl, luty 2011
 15. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy -Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, http://www.nfosigw.gov.pl, luty 2011.
 16. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program priorytetowy - System zielonych inwestycji, cz. 2: Biogazownie rolnicze, http://www.nfosigw.gov.pl, luty 2011
 17. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2005, nr 62, poz. 552. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz. U. nr 239.
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii, Dz. U. nr 21.
 19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE, z dnia 1 stycznia 2011 r.
 20. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2010, nr 21, poz. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/778
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu