BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietlińska Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przeciwdziałanie bezrobociu formą inwestycji w kapitał ludzki
Unemployment Counteractions as Form of Human Capital Investment
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 145-158, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Przeciwdziałanie bezrobociu, Inwestowanie w kapitał ludzki, Przedsiębiorczość społeczna
Combat unemployment, Investments in human capital, Social entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost bezrobocia jest uwarunkowany wieloma czynnikami, takimi jak postęp techniczny i technologiczny, rozwój elektroniki, procesy globalizacji itp. Tematem artykułu nie jest jednak poszukiwanie przyczyn wzrostu bezrobocia, lecz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, tworzenia miejsc pracy, czyli szczególnego rodzaju inwestowania w kapitał ludzki. Jedno z takich rozwiązań stanowi rozwój przedsiębiorstw społecznych o szczególnym charakterze, które w poszczególnych krajach przyjmują różne formy organizacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju tych szczególnych przedsiębiorstw społecznych w wybranych krajach europejskich oraz skonfrontowanie ich działalności na rzecz kapitału ludzkiego z funkcjonującymi w Polsce odpowiednikami. Materiału porównawczego dostarczyły trzy kraje europejskie, w których przedsiębiorstwa te są najbardziej rozwinięte - Włochy, Francja i Anglia. (fragment tekstu)

Human capital is one of the factors influencing economic development. Quality of human capital depends on the government expenditure on it. But his expenditure might not give any profit if the employees don't use their potential capital for the wellness of the society. In such circumstances it will be a loss in human capital in the form of unemployment. Governments in many countries search for the new institutions which will create working places for unemployed as a special form of human capital investment. One of them is social enterprise which is organized differently in each country. This article aims to present the development of his special enterprise in some European countries (Italy, France, Great Britain) and confront in with the solutions applied in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. S., Human capital. A Theoretical analysis with special references to education, New York 1964.
 2. Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Interarat, Warszawa 1996.
 3. Borzaga C., Loss M., Work Integration Social Enterprise in Italy, EMES Research Network, Working Paper, 02/02, Liege 2002.
 4. Broda- Wysocki P., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, IPiSS, Warszawa 2003.
 5. Czech M., Skrzypek Z., Wykorzystanie metody kapitału ludzkiego i koncepcji preferencji w sektorze ochrony zdrowia, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 3.
 6. Davister C., Defourny J., Gregoire O., WISE in the European Union: an overview of existing models, "EMES, Research Network Working Paper" 2004, No. 4.
 7. Defourny J., Introduction: from third sector to social enterprise, [w:] The emergence of social enterprise, red. C. Borzaga, J. Defourny, Routledge, London-New York 2004.
 8. Defourny J., Social enterprise in an enlarged Europe, referat na konferencję EMES, Praga, Dec 28-29, 2004.
 9. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy SGPiS, Warszawa 1990.
 10. Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
 11. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 12. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 13. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1968.
 14. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.
 15. Nezhina T. G, The promise of WISE in America the effects of ideology and economic crisis, referat na konferencję ISTR, Istambuł, July 7-10, 2010.
 16. Spears R., Bidet E., The role of social enterprise in European Labour market, EMES Research Network, Working Paper 2003, No. 3/10.
 17. Tyc W., Kapitał ludzki, jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne podstawy gospodarowania, red. J. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 18. Ustawa z dn. 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. 2003, nr 122, poz. 1143.
 19. Ustawa z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa z dn. 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651.
 21. Wronkowska G, Koncepcja kapitału ludzkiego, [w.] Teoretyczne podstawy gospodarowania, red. J. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 22. Young D., Social enterprise in the United States: alternative identities and forms, referat na konferencję EMES, Trento, Italy, Dec. 13-15, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/781
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu