BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryndziak Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
System dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego i kryzysu finansów publicznych
System of Local Government Revenue in Terms of Financial Crisis and Crisis in Public Finances
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 175-188, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Dochody, Finanse samorządu terytorialnego, Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Trybunał Konstytucyjny
Income, Local government finance, Financial crisis, Public finance, Constitutional Court
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnych państwach zadania publiczne są realizowane na dwóch szczeblach - państwowym i samorządowym. Samorząd terytorialny jest rozumiany jako wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa powołanego do samodzielnego wykonywania administracji państwowej i wyposażony w materialne środki realizacji nałożonych zadań publicznych. Jak rozumieć zadanie publiczne? W sukurs przychodzi Trybunał Konstytucyjny, który w uchwale z 27 października 1994 r. stwierdza, co następuje: "wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych w tym znaczeniu, że służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społeczności lokalnych, jak i ogólnopaństwowych". Zatem zadaniem publicznym jest zadanie o tożsamym charakterze, a zadania samorządu terytorialnego mają charakter wyłącznie publiczny. Skoro samorząd wykonuje je w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezbędne jest zabezpieczenie samodzielności w wykonywaniu owych zadań. Pojawia się zatem zjawisko decentralizacji i to zarazem decentralizacji zadaniowej - rozumianej jako proces przekazywania zadań przez organy centralne jednostkom administracyjny niższego szczebla - i decentralizacji finansów publicznych, która dokonuje się przez przeniesienie kompetencji, obowiązków i decyzji o alokacji środków pieniężnych na szczebel lokalny. (fragment tekstu)

The article is an attempt to answer whether and to what extent the financial crisis has affected the revenues of local government. The paper present the structure of government revenue, including ways and means of financing local government and shows how the public finance crisis affected the amount of income of individual units of self-government. The article also shows the risks that result from too big importance of "foreign revenue" (subsidy, grants, shares in PIT and CIT) in total revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird R.M., Fiscal Federalism, www.urban.org.
 2. Borodo A., Słownik finansów samorządowych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
 3. Brown C.V., Jackson P. M., Public Sector Economics, Blackwell, Oxford UK-Cambridge USA 1990.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
 5. Elander I., Między centralizmem a lokalnością. O rozwoju samorządów lokalnych w postsocjalistycznej Europie, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 9.
 6. Etel L., Presnarowicz S., Dochody własne budżetu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] C. Kosikowski, Finanse samorządowe 2005. 395 pytań i odpowiedzi, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 7. Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 8. Hajdys D., Rola jednostek samorządu terytorialnego w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu, [w:] Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 9. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 10. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 11. Misiąg W., Budżetowe skutki kryzysu światowego sytemu finansowego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2009, nr 3.
 12. Niewiadomski Z., Podmioty administrujące, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 13. Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 15. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.
 16. Akty prawne
 17. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz. U. 1994, nr 124, poz. 607, z późn. zm.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 19. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - jednostki terytorialne, Dz. U. 2010, nr 80, poz. 526, z poźn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/783
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu