BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalne programy operacyjne jako dopełnienie programów operacyjnych o zasięgu krajowym w kontekście źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2007-2013
Regional Operational Programmes as a Supplement to the National Operational Programmes in the Context of Sources of Funding Businesses for the Years 2007-2013 in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 189-199, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Fundusze unijne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Finansowanie regionów
Regional Operational Programme (ROP), EU funds, Financing enterprises, Regional financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród ekonomistów przeważa opinia, że wsparcie dla wybranych obszarów, uzasadnione istnieniem dysproporcji rozwoju gospodarczego, ma swoje uzasadnienie z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia. Z jednej strony może się okazać kartą przetargową podczas negocjacji w sprawie kolejnego budżetu UE, zwłaszcza po kryzysie, gdy konsensus będzie szczególnie trudny do osiągnięcia. Z drugiej zaś - coraz częściej pojawiają się głosy sceptyków, którzy manifestują swój sprzeciw wobec takiego wsparcia i argumentują, że pomagając wybranym obszarom nie zawsze osiągamy wymierne efekty, a czasem może to prowadzić do powiększenia dysproporcji poziomu zamożności. Biorąc pod uwagę stanowisko jednej i drugiej grupy ekonomistów, można się spodziewać, że kolejny okres programowania będzie równoznaczny ze zmianą rozwiązań w zakresie pomocy dla najbiedniejszych regionów, a w związku z tym szansa dynamicznego rozwoju gospodarczego, którą zyskuje Polska w latach 2007-2013, może się długo nie powtórzyć. Istotne jest optymalne wykorzystanie środków unijnych przez władze lokalne, regionalne i przedsiębiorstwa, czego konsekwencją stanie się wzrost konkurencyjności regionów oraz całej gospodarki. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw środki unijne, dostępne dzięki Programom Operacyjnym oraz Regionalnym Programom Operacyjnym, nabrały wyjątkowego znaczenia. Stanowią jedno z podstawowych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw i coraz częściej oprócz pożyczek, kredytów czy leasingu właśnie wsparcie z UE zasila polskie podmioty gospodarcze. Przewaga pomocy z funduszy unijnych polega na tym, że jest najczęściej bezzwrotna, relatywnie łatwo dostępna oraz stosunkowo niski jest koszt jej pozyskania w porównaniu z innymi źródłami. Celem publikacji jest prezentacja znaczenia Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie finansowania przedsiębiorstw w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 oraz stanu ich wdrożenia (31.12.2010). (fragment tekstu)

Funding for the implementation of the Regional Operational Programmes are an important part of the total EU funds dedicated to Poland for the years 2007-2013. Moreover, thanks to the fact that they co-finance the implementation of various projects, they are very often used by companies when they are looking for sources of funding and thus ROP become supplement to the National Operational Programmes The aim of the publication is to highlight the importance of the Regional Operational Programmes as a source of funding for the Financial Perspective 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2001-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 2. Kamps C, Leiner-Killinger N., Martin R., The Cyclical Impact of EU Cohesion Policy in Fast Growing EU Countries, Intereconomics, "Review of European Economic Policy" 2009, Vol. 44 (1).
 3. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Matuszyńska, B. Gruchman, PWN, Warszawa 2010.
 4. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009.
 5. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 6. Akty prawne
 7. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności wraz z załącznikiem (2006/702/WE).
 8. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2001-2013.
 9. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 dla poszczególnych województw. Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2010, "Monitor Regionalny" 2011.
 10. www.ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/index_pl.htm (dostęp 25.01.2011).
 11. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Polityka_spojnosci_Unii_Europejskiej.aspx (dostęp 10.01.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/784
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu