BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Wosiek Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Dochodowe uwarunkowania inwestycji w kapitał ludzki gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej
Income-Related Reasons of Households in Eastern Polish Voivodeships for Investing in Human Capital
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 1, s. 69-88, tab., ryc., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Gospodarstwa domowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Zróżnicowanie regionalne
Human capital, Households, Social and economic conditions, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Istniejące dysproporcje dochodowe w regionie Polski Wschodniej stają się jednym z ważnych współczesnych problemów diagnostycznych. Wynika to z ich wpływu na rozwój gospodarstw domowych (poprzez kapitał ludzki), a co za tym idzie na rozwój gospodarki Polski. Zróżnicowanie dochodów i wydatków na kapitał ludzki jest pochodną zróżnicowania sytuacji społeczno-ekonomicznej regionów Polski Wschodniej kształtowanej przez uwarunkowania historyczne, techniczno- -organizacyjne, produkcyjne, społeczno-kulturowe i przyrodnicze. W grupie województw o niskich dochodach znalazły się województwa o małych wydatkach tzw. prosumpcyjnych - związanych z inwestycjami w kapitał ludzki. (abstrakt oryginalny)

Income disproportions that occur in Eastern Poland are becoming an important contemporary diagnostic problem due to their influence on human capital-related development of households. The diversity of incomes and of expenditures on human capital is the result of great differences in socio-economic situation of Eastern Polish regions, which are shaped by historical, technical and organizational, production-related, socio-cultural and natural conditions. Among the voivodeships with the lowest incomes there are those with low so-called 'prosumptional' expenditures - the expenditures related to investments in human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M., 2007, "Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarze Polski Wschodniej", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 2. Braudel F., 1969, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa: Czytelnik.
 3. Bywalec Cz., 2003, "Nowa konsumpcja - klucz do rozwoju", Nowe Życie Gospodarcze, nr 13(353).
 4. Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Gorzelak G., 1999, "Historia - transformacja - przyszłość (szkic o strukturze polskiej przestrzeni i jej zmianach)", w: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Rozwój - region - społeczeństwo, Warszawa-Katowice: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Gorzelak G., 2002, "Polskie regiony w procesie integracji europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3, s. 55-73.
 7. Gorzelak G., 2007, "Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t.1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 8. GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl.
 9. GUS, 2009, Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., Warszawa.
 10. GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacja sygnalna, http://www.stat.gov.pl (dostęp: 27.04.2011).
 11. Hryniewicz J.T., 2000, "Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 53-77.
 12. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2007, "Dziedzictwo polskich regionów", w: A. Kojder (red)., Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM, PAN Komitet Socjologii.
 13. Jezierski A., Leszczyńska C., 2002, Historia gospodarcza Polski, Warszawa: Key Text.
 14. Kwiatkowski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 15. Leszczyńska M., 2007a, Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 16. Leszczyńska M., 2007b, "Zmiany w wykształceniu gospodarstw domowych", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 11, s. 287-298.
 17. Leszczyńska M., 2009, "Regionalny wymiar nierówności cyfrowych gospodarstw domowych w Polsce" w: C. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju, Rzeszów: Max-Druk.
 18. Lęcznar M., 2008a, "Regionalne zróżnicowanie wskaźników rozwoju gospodarki informacyjnej w Polsce", w: C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne: stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 19. Lęcznar M., 2008b, "Taksonomiczna analiza zasobów kapitału ludzkiego w Polsce Wschodniej", w: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica.
 20. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (projekt do konsultacji), 2006,Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 21. Swianiewicz P., 2007, "Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów NUTS4 i NUTS5", w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 22. Wosiek M., 2010, "Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 16, s. 388-402.
 23. Woźniak M.G., 2005, "Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 6, s. 173-189.
 24. Wünsche H.F., 2006, "Ekonomiczne i socjalne dysproporcje rozwoju gospodarczego", w: Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 25. Zienkowska K., 2003, "Korzenie polskiego zacofania", w: L. Zienkowski, Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu