BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kapitał zagraniczny w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw w województwie łódzkim
Foreign Capital in Privatization of Companies in Lodzkie Voivodship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 235-252, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Słowa kluczowe
Prywatyzacja przedsiębiorstw, Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne
Privatization of enterprises, Foreign capital, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie efektów zaangażowania inwestorów zagranicznych w proces prywatyzacji przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Ponad 20 lat restrukturyzacji gospodarki skłania do podsumowań oraz oceny zmian, jakie zaszły. Choć istnieje bogata literatura dotycząca procesu prywatyzacji, niewiele jest opracowań prezentujących problem udziału inwestorów zagranicznych w ujęciu regionalnym. Artykuł został podzielony na pięć części. W pierwszej zaprezentowano model prywatyzacji gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek, które umożliwiały udział kapitału zagranicznego. W drugiej części przeanalizowane zostały atuty inwestorów zagranicznych (względem kapitału krajowego) oraz oczekiwane efekty ich udziału w prywatyzacji. W trzeciej omówiono główne problemy badawcze, które towarzyszyły pozyskiwaniu informacji, a w czwartej zaprezentowano wyniki badania zaangażowania inwestorów zagranicznych w proces prywatyzacji przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Wnioski zawarto w zakończeniu. (fragment tekstu)

The involvement of foreign capital in the privatization process of enterprises provides an opportunity to speed up restructuring and improving the competitiveness of the economy. Foreign investors not only strengthen the company financially but also transfer its technology and manufacturing techniques, organizational structure, knowledge and know-how. Moreover, thanks to the spillover effect, other companies may benefit from this transfer. The involvement of foreign capital in the privatization process is rarely the subject of research and analysis, particularly in the regional aspect. Therefore, the purpose of this article is to attempt to estimate the scale of involvement of foreign investors in the privatization of enterprises in the Lodz region and to assess the effects of this involvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa 2007.
 2. Dynamika przekształceń własnościowych nr 68, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009, http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/87/2362/Dynamika_przeksztal-cen_wlasnoscio-wych.html.
 3. Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 4. http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/178/Raporty_i_analizy.html.
 5. http://prywatyzacja.msp.gov.pl.
 6. http://www.cantonigroup.com/pl/motors/emit/site/388/historia/.
 7. http://www.novartis.pl/pharma/wpolsce.php.
 8. Jak przekształcano "Poltex", "DziennikŁódzki", 2.07.2005.
 9. Kamiński T., Wpływ przekształceń własnościowych na zmiany systemu zarządzania oraz struktury organizacyjno-majątkowej i zatrudnienie w przedsiębiorstwach, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 10. Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu, teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Krajewska A., Krajewski S., Ekonomiczno-finansową kondycja przedsiębiorstw sprywatyzowanych, [w:] Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, red. M. Bałtowski, PWN, Warszawa 2002.
 12. Krajewska A., Krajewski S., Reinkarnacja "dinozaura" (Zakłady Przemysłu Bawełnianego "POLTEX" w Łodzi), [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, 1.2, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 13. Krajewski S., Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Raport z badań zamawianych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Łódź, 11.08.2004.
 14. Poznański K.Z., Obłęd reform, Wyprzedaż Polski, LSW, Warszawa 2001.
 15. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 r., tabl. 5, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_819_ PLK_-HTML.htm.
 16. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, red. M. Bałtowski, PWN, Warszawa 2002.
 17. Przekształcenia własnościowe, gospodarowanie majątkiem, zarządzenie finansami w Zakładach Przemysłu Bawełnianego POLTEX SA, Wystąpienie pokontrolne, Delegatura NIK, Łódź 2004.
 18. Raport z realizacji programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1995-2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r., http://bip.msp.gov.pl/portal/bip/87/2362/ Dynamika_prze-ksztalcen_wlasnosciowych.html.
 19. Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2008.
 20. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.
 21. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz. U. 1993, nr 44, poz. 202, z późniejszymi zmianami.
 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561, z późniejszymi zmianami.
 23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 2002, nr 49, poz. 447.
 24. Weresa M. A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego -Doświadczenia Polski, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, "Zeszyt BRE Bank - CASE", Warszawa 2002.
 25. Zarządzenie nr 35 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7.11.2002 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji księgowej akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz mienia przejętego przez Skarb Państwa po innych podmiotach, http:// www.kibr.org.pl/pl/-aktualnosci/518/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/787
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu