BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Od kooperacji do kooperencji - przełamywanie barier w zakresie procesów zarządzania zaufaniem w relacjach biznesowych
From Cooperation to Coopetition - Breaking the Barriers in the Processes of Trust in Business Relationships Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 217, s. 11-20, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zaufanie, Współpraca, Organizacja
Trust, Cooperation, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dla poprawy konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw konieczne jest przełamywanie barier i wchodzenie w związki współpracy nie tylko z dostawcami czy klientami, ale także trudniejszymi, mniej przewidywalnymi partnerami, jakimi są konkurenci. Czy kooperencja w związku z tym to forma współpracy, którą w najbliższej przyszłości podejmą wszystkie sprawnie zarządzane organizacje, czy tylko niemożliwa do spełnienia w realnym życiu gospodarczym idea? Czy w związku z tym warto inwestować w procesy zarządzania zaufaniem w relacjach biznesowych, czy też to marnowanie czasu i kapitału? Rozważania opierają się na teoriach: zaufania, współpracy i kooperencji. Uzupełnieniem artykułu jest przedstawienie wyników badań ukazujących wykorzystywanie kooperencji w funkcjonowaniu organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to answer the question whether for the improvement of competitiveness of today's enterprises it is necessary to overcome barriers and entering into relationships of cooperation not only with suppliers or customers, but also with more difficult, less predictable partners - competitors. Is coopetition either a form of cooperation that is waiting in the near future for all well-managed organizations or is it the ideal which is impossible to be fulfilled in real economic life? Is it therefore worth investing in the processes of trust management or is it a waste of time and capital? The considerations are based on theories of: trust, cooperation and coopetition. The article is complemented by the results of tests demonstrating the real use of coopetition in the functioning of an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] A. Adamik (red.), Zarządzanie relacjami między organizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografia Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 2. Adamik A., Rola przewagi kooperacyjnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe nr 170, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 3. Adamik A., Rola współpracy we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] L. Lewandowska (red.), Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2009a.
 4. Adamik A., Współpraca, kooperacja i alianse jako etap w rozwoju przedsiębiorstw - systematyzacja zagadnienia, [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 5. Adamik A., Wykorzystanie i rola związków partnerskiej współpracy w praktyce funkcjonowania MSP regionu łódzkiego, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009b.
 6. Ansoff H., The firm on the future, "Harvard Business Review" 1985, 4.
 7. Brenkert G.G., Morality and International Business, [w:] C. Lane, R. Bachmann (red.), Trust Within and Between Organizations: Conceptual Issues and Empirical Applications, Oxford University Press, Oxford 2000.
 8. Butler J.K., Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a conditions of trust inventory, "Journal of Management" 1991, No. 17/3.
 9. Covey S.R., Merrill R.R., The Speed of Trust, Free Press, New York 2006.
 10. Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2 (128).
 11. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 12. Doney P.M., Cannon J.P., An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships, "Journal of Marketing" 1997, No. 61/4.
 13. Dyer J.H., Chu W.C., The determinants of trust in supplier automaker relationships in the U.S., Japan, Korea, "Journal of International Business Studies" 2000, No. 31/2.
 14. Garraffo F., Types of Coopetition to Manage Emerging Technologies, University of Catania, 2006 (working paper).
 15. Golin A., Trust or Consequences. Build Trust Today or Lose Your Market Tomorrow, Amacom, New York 2003.
 16. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2009.
 17. Hamel G., Doz I.L., Prahalad C.K., Collaborate with your competitors - and win, "Harvard Business Review", January-February 1989.
 18. Lewicki R., Bunker B., Developing and Maintaining Trust in Work Relations, [w:] R. Kramer, T. Tyler (red.), Trust in Organizations, Sage, Newbury Park 1996.
 19. Luo X., Rindfleisch A., Tse D.K., Working with rivals: The impact of competitor alliances on financial performance, "Journal of Marketing Research" 2007, Vol. XLIV.
 20. McEvily B., Perrone V., Zaheer A., Trust as an organizing principle, "Organization Science" 2003, No. 14 (1).
 21. Messick D.M., Kramer R.M., Trust as a Form of Shallow Morality, [w:] K.C. Cook (red.), Trust in Society, Russell Sage Foundation, New York 2001.
 22. Sankowska A., Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2007.
 23. Seabright P., The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life, Princeton University Press, Princeton 2004.
 24. Silverman B.S., Baum J.A., Alliance - based competitive dynamics, "Academy of Management Journal" 2002, Vol. 45.
 25. Six F., Trust an Trouble: Building Interpersonal Trust within Organizations, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2004.
 26. Trocki M., Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 27. Uslander E.M., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008.
 28. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 29. Zaheer A., McEvily B., Perrone V., Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust a performance, "Organization Science" 1998, No. 9 (2).
 30. Zineldin M.A., Towards an ecological collaborative relationship management: A "co-operative" perspective, "European Journal Marketing" 1998, Vol. 32, No. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu