BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej
Development and Significance of the Small and Medium Sized Enterprise Sector in Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 9, s. 161-176, tab., bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Charakterystyka small businessu, Rola small businessu w gospodarce, Przegląd literatury
Small business, Small business characteristics, Role of small business in the economy, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja genezy i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W rezultacie podjąłem próbę udowodnienia, że sektor ten stanowi w chwili obecnej ważny segment polskiej gospodarki. W pierwszej części artykułu zakreśliłem podstawowe kryteria ilościowe i jakościowe definiowania sektora MSP podkreślając jego nieostre granice. Część druga to omówienie etapów rozwoju polskiego sektora MSP od gospodarki centralnie planowanej po XXI w. W ostatniej części scharakteryzowałem zaś obecną pozycję małych i średnich firm w polskiej gospodarce. Artykuł zamykają podsumowanie i wnioski. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to present the genesis and development of SME sector łn Poland. As a result, I have made an attempt to prove that this sector currently represents an important segment of the Polish economy. In the first part of the paper I set out the basic quantitative and qualitative criteria for defining the SME sector, emphasizing its blurred boundaries. The second part includes a discussion of a development stage of Polish SME sector from a centrally planned economy to the XXI century. In the last part I have characterized the current position of small and medium-sized companies in the Polish economy. Article is closed by summary and conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B. (2002), Entrepreneurship: Determinant and Policy in a Europe - U.S. Comparison, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 2. Balcerowicz E. (red.) (2002), Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CeDeWu, Warszawa.
 3. Bass H.H. (2006), KMU in der Deutschen Volswirtschaft: Vergangenheit, Gegenwart, "Zukunft", nr 101, Bremen.
 4. Bednarz J., Gostomski E. (2009), Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk.
 5. Bera A. (2010), Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego-Ekonomiczne problemy usług", nr 588 (51).
 6. Bielawska A. (1992), Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista", nr 3.
 7. Chetty S.K. (2003), Explosive International Growth and Problems of Success Amongst Small and Medium-sized Firms, "International Small Business Journal", vol. 21, no. 1.
 8. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 9. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 10. Drucker P.F. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 11. Drucker P.F. (2009), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 12. Grabowski M., Kulawczuk P. (1992), Odbudowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw - analiza i rekomendacje, "Transformacja gospodarki", nr 25.
 13. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (1998), Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa.
 14. Kołodko G. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 15. Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 16. Kroger F., Vizjak A., Kwiatkowski A. (2006), Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Studio Emka, Warszawa.
 17. Martyniuk T. (2009), Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - Podatki - Ewidencja - Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk.
 18. Miller E. (1982), Productivity and the Definition of Small Business, "American Journal of Small Business" July-September.
 19. Mintzberg H. (1983), Structure in Fives. Designing Effective Organizations, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 20. Nogaiski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? OPO, Bydgoszcz.
 21. Peterson R. A., Albaum G., Kozmetsky G. (1986), The Public's Definition of Small Business, "Journal of Smali Business Management", July.
 22. Piasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. UL, Łódź.
 23. Piasecki B. (red.) (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa.
 24. Piasecki B. (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - paradygmaty rozwoju, [w:] Entrepreneurship and Small Business Development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXIw., red. Piasecki B., Wyd. UŁ, Łódź.
 25. Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Johnson S., Smallbone D. (1998), Business Environment for Running SMEs in Poland and the EU Countries, PFPiRMSP, Warszawa.
 26. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
 27. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 28. Sosnowska A., Łobejko S. (2008), Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 29. Strużyński M. (red.) (2004), Mak i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 30. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 31. Tokarski M. (2005), Factońng w rnalych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Kraków.
 32. Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Kraków.
 33. Wiśniewski J. (1999), Drobna przedsiębiorczość w okresie transformacji systemowej w Polsce, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. Haffer M., Sudoł S., Wyd. UMK, Toruń.
 34. (Raport PARP) Raporty o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2009, PARP, www.parp.gov.pl, lipiec 2010.
 35. (Raport KE, 2007) Supporting the Internationalisation of SMEs. Final Report of the Expert Group, European Commision, December.
 36. (UoDZG) Ustawa z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 41/1988, poz. 324 z późniejszymi zmianami.
 37. (UoPDOF) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Dz.U. 14/2000 poz. 176 z późniejszymi zmianami.
 38. (UoPDOP) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 54/2000 poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 39. (UoR) Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (UOR), Dz.U. 76/2002 poz. 76 z późniejszymi zmianami.
 40. (UoSDG) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 173/2004, poz. 1807 z późniejszymi zmianami.
 41. (UoVAT) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 54/2000 poz. 535 z późniejszymi zmianami.
 42. (ZKE) Zalecenie Komisji Europejskiej [ZKE] nr 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu