BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikłosz Małgorzata (Danmar Computers)
Tytuł
Unijne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
The UE Sources of Financing Small and Medium-Sized Enterprises between 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 279-288, tabl., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Fundusze unijne, Fundusze strukturalne
Small business, Source of financing, EU funds, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia możliwości dofinansowania przedsiębiorstw z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013. Z istniejących instrumentów strukturalnych wybrane zostały programy operacyjne i działania, które dostępne są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, z uwagi na wielość i zróżnicowanie funduszy regionalnych, opisano wyłącznie źródła administrowane na poziomie krajowym. Artykuł wymienia wszystkie działania, w których o środki aplikować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach trzech Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. (abstrakt oryginalny)

EU funding for small and medium-sized enterprises during the period of 2007-2013. The article presents possibilities of getting financial support for enterprises from European Funds during the programming period 2007-2013. Among existing structural instruments operational programs and actions have been chosen, which are available for small and medium-sized enterprises. Moreover, due to multiplicity and variety of regional funds, only those administered at national level are described. The article presents all actions that are available for small and medium-sized enterprises within three Operational Programs: Infrastructure and Environment, Innovative Economy and Human Capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budzyńska A. i in. 2007. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Warszawa: UKIE.
  2. Komisja Europejska. 2004. Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ISBN 92-8944-931-4.
  3. Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 2007. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 978-83-6091-631-5.
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. 2008. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  6. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. 2008. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  7. Ustawa [2004] z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.
  8. Zalecenie [2003] Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Dz. U. UE L 124 z 20 maja 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu