BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Tytuł
System motywowania pracowników jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa
System of Motivating Employees as Determinant of Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 363-371, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywacje płacowe
Motivating employees, Company's motivational system, Motivating by pay
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją, kreowanie jej przyszłości jest domeną ludzi, którzy są w niej zatrudnieni i stanowią jej kapitał ludzki. Zasoby rzeczowe, finansowe, ich jakość i przynoszone efekty zależą od osób, które ich używają do tworzenia produktów i usług chętnie nabywanych przez klientów. Spośród bardzo wielu funkcji zarządzania kapitałem ludzkim jedną z najważniejszych ról spełnia motywowanie, które ma na celu odpowiednie rozbudzenie motywacji i takie nią kierowanie, aby pracownicy właściwie angażowali się w swoją pracę i obowiązki. Celem artykułu jest przedstawienie różnorodności czynników określanych mianem motywacyjnych, które wykorzystywane są w praktyce zarządzania, a także potwierdzenie tezy, że tylko właściwie sformułowana i wdrażana polityka motywacyjna zapewnia efektywne realizowanie celów przedsiębiorstwa. Podstawową kwestią zaś warunkującą racjonalne stosowanie systemów motywacyjnych jest dostosowanie ich do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa. Oznacza to zapewnienie mu zdolności adaptacyjnych i chłonności na zmiany w otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary world effective management of an organization and creating its future have become the domain of the people, who are its employees and represent its capital. Stocks and financial resources, their quality and effects they bring, depend on the people who use them to make products and services, which are willingly purchased by customers. Among many functions of managing human resources, one of the most important roles is motivation, aiming at proper development of motivation and conducting it in such a way so that the employees could be properly involved in their work and duties. The aim of this article is to show a variety of factors, called motivating factors, which are used in management and verification of the thesis, that only properly formulated and implemented motivating policy assures the right realization of the aims set by an enterprise. The basic issue conditioning the efficient use of motivating systems is adapting them to the external and internal environment of a corporation. It means giving the corporation adaptation abilities and absorbing changes in both external and internal environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. 1993. Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWE. ISBN 83-01-11119-4.
 2. Armstrong M. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-8859-758-2.
 3. Celińska-Niecharz S. 1999. Cena dobrego pracownika - system motywacji a oczekiwania zatrudnionych. "Personel" nr 7-8.
 4. Chabik J. 2000. Firma przy tablicy. "Computerworld" nr 19, s. 38.
 5. Crozier M. 1993. Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080-908-8.
 6. Jasiński Z. 1998. Motywowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet". ISBN 83-8542-829-1.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 1997. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12148-3.
 8. Krzakiewicz K. 1996. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: TNOiK. ISBN 83-9059-120-0.
 9. Mikuła B. 2000. Nowe sposoby na zasoby. "Personel" nr 11, s. 20-22.
 10. Nizard G. 1998. Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-0812-623-X.
 11. Penc J. 1998. Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-8544-161-1.
 12. Revans R. 2000. Przedsiębiorstwo uczące się. "Manager" nr 4, s. 56.
 13. Szapiro T. 2004. Dane ważne jak kapitał. "Businessman Magazine" nr 2, s. 51.
 14. Weber R.A. 1990. Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-2081-036-1.
 15. Zbiegień-Maciąg L. (red.). 2006. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-028-5.
 16. Ziębicki B. 2000. Tworzenie organizacji inteligentnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8, s. 11-13.
 17. Zimniewicz K. 1999. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE. ISBN 83-2081-190-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu