BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukawer Edward (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Tytuł
Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny
Economic Theory of Socialism in USSR : Historical Outline
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 13-39, bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Gospodarka socjalistyczna, Historia myśli ekonomicznej
Economic theory, Socialist economy, History of economic thought
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Abstrakt
Historia Związku Radzieckiego liczy sobie już sześćdziesiąt pięć lat. Stanowi to oczywiście okazję do podsumowania dorobku we wszystkich dziedzinach życia tego kraju. Przeprowadza się więc analizy dotyczące zarówno rozwoju gospodarki narodowej, jak też odnoszące się do osiągnięcia kultury, sztuki i nauki. Nas w ramach niniejszego opracowania interesuje jedna tylko spośród wielu nauk, a mianowicie ekonomia polityczna. Co więcej, ograniczymy się jedynie i wyłącznie do omówienia ekonomii socjalizmu, pozostawiając na uboczu prace radzieckich ekonomistów wiążące się z badaniami gospodarki krajów kapitalistycznych oraz krajów gospodarczo słabo rozwiniętych. (fragment tekstu)

The beginnings of economic theory of socialism in USSR are connected with the name of V. Lenin. He developed marxist doctrine concerning the ways of passing to the new system and its basic principles. He also defined and justified the motives, character and tasks of socialist economy in the transitory period. In the first years after the Revolution all marxists were interested in eliminating the exchange of goods for money and introducing the economic calculation in natural terms. These conception declined when the government introduced NEP (New Economic Policy). In the twenties the economists turned their attention to the problem of passing from the underdeveloped to the developed economy. Some of them tried to solve the problem how to regulate the economy others occupied themselves with the methodology of planning and the third group was interested in the process of economic growth. The stagnation of economic theory began in the thirties because of the growing political domination of J. Stalin who began to be the only person having the right to develop the economic theory. This situation changed after more than 20 years when the Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union, denounced the cult of Stalin. In the second half of the fifties Soviet communists began to analyse the reasons and the character of commodities production. They also analysed the meaning of the law of value as well as the structure and the level of prices. The research concerning economic calculation and optimalization function of prices is conducted. It is necessary to stress that in the last period great emphasis has been attached to the application of the mathematical methods in economics and planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajchenwald A., Sowietskaja ekonomika, Moskwa-Leningrad 1928.
 2. Astachow W., Wozniesjenskij Ł., Wołkow F., Judkin A., Woprosy towarnogo proizwodstwa i diejstwija zakona stoimosti pri socjalizmie, Naucznaja konfieriencja w Moskowskom gosudarstwiennom uniwiersitietie imieni N. W. Łomonosowa, "Woprosy Ekonomiki" 1958, nr 4.
 3. Bazarow W., Kapitalisticzeskije cikły i wosstanowitielnyj process chozjajstwa SSSR, Moskwa-Leningrad 1927.
 4. Bazarow W., "Kriwyje razwitja" kapitalisticzeskogo i sowietskogo chozjajstwa, "Płanowoje chozjajstwo" 1926, nr 4-6.
 5. Bazarow W., O mietodohgii postrojenja pierspiektiwnych płanow, "Płanowoje chozjajstwo". 1926, nr 7.
 6. Bazarow W., Principy postrojenja pierspiektiwnogo płana, "Płanowoje chozjajstwo" 1928, nr 2.
 7. Beksiak J., Matematyka w radzieckiej ekonomii, Warszawa 1966.
 8. Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1961, rozdz. II, pkt pt. Funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej w świetle radzieckiej dyskusji w latach dwudziestych.
 9. Bucharin N., Ekonomika pieriechodnogo pierioda, Moskwa 1920.
 10. Bucharin N., K woprosu o zakonomiernostiach pieriechodnogo pierioda. Kriticzeskije zamieczania na knigu tow. Prieobrażenskogo "Nowaja ekonomika", "Prawda" 1926, nry 148, 150, 153.
 11. Bucharin N., Zamietki ekonomista, "Prawda" 1928, nr 228.
 12. Bucharin N., Prieobrażenskij E., Azbuka kommunizma, Moskwa 1919.
 13. Zakon stoimosti i jego rol pri socjalizmie, red. N. Cagałow, Moskwa 1959.
 14. Czajanow A., Problema chozjajstwiennogo uczota w socjalisticzeskom gosudarstwie, "Ekonomiczeskaja Żizn" 1920, nr 225, 231.
 15. Diaczenko W., Finanse radzieckie w pierwszej fazie rozwoju państwa socjalistycznego, część I, 1917-1925, Warszawa 1951.
 16. Dyskusja o prawie wartości i cenach w ZSRR, Warszawa 1958.
 17. Feldman G., Analiticzeskij mietod postrojenia pierspiektiwnych płanów, "Płanowoje chozjajstwo" 1929, nr 12.
 18. Feldman G., K tieorii tiempow narodnogo chozjajstwa, "Płanowoje chozjajstwo" 1928, nr 11-12.
 19. Górski J., Kowalik Т., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1967, rozdz. VIII pt. Lenin jako ekonomista, pkt 4 pt. Niektóre problemy ekonomii politycznej socjalizmu.
 20. Groman W., K postrojenja kontrolnych cifr narodnogo chozjajstwa na 1926/27 g., "Płanowoje chozjajstwo" 1926, nr 5.
 21. Jurowskij L., Dienieżnaja politika sowietskoj własti (1917-1927), Moskwa 1928.
 22. Kantorowicz L., O dalszym rozwoju metod matematycznych i ich perspektywach zastosowania do planowania i ekonomiki [w:] Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych, red. W. Niemczinow, cześć I, Warszawa 1961.
 23. Kantorowicz L., Matiematiczeskije mietody organizacji i płanirowanja proizwodstwa, Leningrad 1939.
 24. Kantorowicz L., Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów, Warszawa 1961.
 25. Kołdobskij A., Ratnier E., Schiemy wosproizwodstwa i tiechniczeskaja rekonstrukcja w gienieralnom płanie, "Puti industrializacji" 1930, nr 9.
 26. Kowaliewskij N., K postrojenju gienieralnogo płana, "Płanowoje chozjajstwo" 1930, nr 3.
 27. Zakon stoimosti i jego ispolzowanje w narodnom chozjajstwie SSSR, red. J. Kronrod, Moskwa 1959.
 28. Krzyżanowskij G., K woprosu ob idieołogii socjalisticzeskogo stroitielstwa, "Płanowoje chozjajstwo" 1926, nr 1.
 29. Krzyżanowskij G., Tiekuszczije problemy płanirowanja, "Płanowoje chozjajstwo" 1926, nr 4.
 30. Lenin W., Do G. M. Krzyżanowskiego [w:] Dzieła, t. 35, Warszawa 1957.
 31. Lenin W., X Zjazd RKP (b) [w:] Dzieła, t. 32, Warszawa 1956.
 32. Lenin W., Najbliższe zadania Władzy Radzieckiej [w:] Dzieła, t. 27, Warszawa 1954.
 33. Lenin W., Nowa polityka ekonomiczna a zadania komitetów polityczno-oświatowych [w:] Dzieła, t. 33, Warszawa 1957.
 34. Lenin W., O nowej polityce ekonomicznej [w:] Dzieła, t. 33, Warszawa 1957.
 35. Lenin W., O podatku żywnościowym [w:] Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1955.
 36. Lenin W., O spółdzielczości [w:] Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1955.
 37. Lenin W., Państwo a rewolucja [w:] Dzieła, t. 25, Warszawa 1951.
 38. Lenin W., Przemówienie wygłoszone na I Zjeździe Rad Gospodarki Narodowej [w:] Dzieła, t. 27, Warszawa 1954.
 39. Lenin W., Referat wygłoszony na ogólnorosyjskim zjeździe przedstawicieli wydziałów finansowych Rad 18. maja 1918 r. [w:] Dzieła, t. 27, Warszawa 1954.
 40. Lenin W., W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej [w:] Dzieła, t. 33, Warszawa 1957.
 41. Liberman E., Odpowiedź krytykom, Zeszyty Teoretyczno-Polityczne 12, 1962.
 42. Liberman E., Plan, zysk, premia, "Życie Gospodarcze" 1962, 38.
 43. Łarin J., Diengi, "Ekonomiczeskaja Żizn" 1920, nr 250.
 44. Łukaszewicz A., Przyspieszony wzrost gospodarki socjalistycznej (W związku z teorią G. Feldmana), Warszawa 1965.
 45. Łysko S., Teoria cen w radzieckich dyskusjach ekonomicznych, Warszawa 1967.
 46. Małyszew I., Obszczestwiennyj uczot truda i cena pri socjalizmie, Moskwa 1960.
 47. Naucznoje sowieszczanje po woprosu o zakonie stoimosti i jego ispolzowanji w narodnom chozjajstwie SSSR, "Woprosy Ekonomiki" 1957, nr 8.
 48. Niekotoryje woprosy priepodawanja politiczeskoj ekonomii, Pod Znamieniem Marksizma 7/8, 1943.
 49. Niemczinow W., Podstawowe zarysy modeli planowego kształtowania cen [w:] Problemy ekonomii, planowania i ekonometrii, Warszawa 1967.
 50. Niemczinow W., Stosowanie metod matematycznych w działalności ekonomicznej [w:] Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych, red. W. Niemczinow, część I, Warszawa 1961.
 51. Niemczinow W., Wartość społeczna i cena planowa, Warszawa 1975.
 52. Nowożyłow W., Mierzenie nakładów i ich wyników w gospodarce socjalistycznej [w:] Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych, red. W. Niemczinow, część I, Warszawa 1961.
 53. Obsużdienje woprosa o zakonie stoimosti i cenoobrazowanji w SSSR w Institutie Ekonomiki Akadiemii Nauk SSSR, "Woprosy Ekonomiki" 1957, nr 2.
 54. Piersic M., Osnownyje problemy postrojenja gienieralnogo plana; "Puti industrializacji" 1930, nr 6.
 55. Prienja po dokładu E. Prieobrażenskogo "Zakon cennosti w sowietskom chozjajstwie", "Wiestnik Kommunisticzieskoj Akademji" 1926, nr 15.
 56. Prieobrażenskij E., Bumażnyje diengi w epochu proletarskoj diktatury [w:] Finansy w epochie diktatury proletariata, Moskwa 1921.
 57. Prieobrażenskij E., Nowaja ekonomika. Opyt tieorieticzeskogo analiza sowietskogo chozjajstwo, Moskwa 1926.
 58. Stalin J., Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa 1952.
 59. Strumilin S., Na planowom frontie, Moskwa 1958.
 60. Strumilin S., O mietodikie postrojenja bałansa narodonogo chozjajstwo, "Wiestnik Statistiki" 1927, nr 1.
 61. Strumilin S., Prawo wartości a obliczanie społecznych kosztów produkcji w gospodarce socjalistycznej [w:] Dyskusji o prawie wartości ciąg dalszy, Warszawa 1957.
 62. Strumilin S., Problemy socjalizma i kommunizma, Moskwa 1961.
 63. Strumilin S.. Problemy trudowogo uczota, "Wiestnik Truda" 1921, nr 1-2.
 64. Strumilin S., Zakon stoimosti i płamirowanje, "Woprosy Ekonomiki" 1959, nr 7.
 65. Tureckij S., Oczerki płanowogo cenooobrazowanja w SSSR, Moskwa 1959.
 66. Warga E., Isczislenje stroimosti proizwodstwa w biezdienieżnom chozjajstwie, "Ekonomiczeskaja Żizn" 1920, nr 269.
 67. Warga E., Problemy ekonomiczeskoj politiki pri proletarskoj diktaturie, Moskwa 1922.
 68. Własow M., Możno li primieniat schemy wosproizwodstwa Marksa k chozjajstwu SSSR, "Problemy Ekonomiki" 1931, nr 10-12.
 69. Zasjedancje Uczonogo Sowieta Institute Ekonomiki AN SSSR poswiaszczonnoje podgotowkie k pieczati tretiego izdanja liczebnika "Politiczeskaja Ekonomia", "Woprosy Ekonomiki" 1957, 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu