BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malec Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ niedoborów talentów na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy z perspektywy gospodarek Unii Europejskiej
The Impact of Talent Shortages in the Functioning of the Modern Labour Market From the Perspective of EU Economies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 351-363, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Demografia, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Konkurencyjność, Rynek pracy
Demography, Knowledge-based economy, Competitiveness, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszana jest aktualna problematyka czynników determinujących pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie talentów w wymiarze międzynarodowym. W pracy skupiono się na przedstawieniu aktualnych trendów w zakresie rozpatrywanego zjawiska. Punktem wyjścia pracy jest ocena potencjału poszczególnych gospodarek w kreowaniu talentów, dokonana na podstawie badań przeprowadzonych przez Heidrick & Struggles i Economist Intelligence Unit. Wartym odnotowania uzupełnieniem w artykule jest wykazanie istotnej dodatniej zależności między rozwojem utalentowanych pracowników a konkurencyjnością danej gospodarki. Dalsza część artykułu poświęcona jest głównie najważniejszym wyzwaniom, które w przyszłości mogą negatywnie wpływać na zmiany dokonujące się na globalnych rynkach pracy. Za naturalny stan rzeczy uznano przedstawienie aktualnych prognoz demograficznych mających bezpośredni wpływ na zasób pracy. Przedmiotem analizy w tej części pracy jest określenie skali niedoborów talentów zarówno w ujęciu globalnym, jak i na poziomie poszczególnych państw. Zakończenie artykułu stanowi zestawienie prognoz obrazujących wykaz najważniejszych sektorów gospodarczych, które w przyszłości mogą mieć duże trudności z absorpcją odpowiednio wykwalifikowanych oraz posiadających wymagane umiejętności zasobów pracy. (abstrakt oryginalny)

This article deals with the current issue of determinants of acquiring, maintaining and developing of talents at the international level. The paper focuses on presenting the current trends in the phenomenon in question. The starting point of the study is to assess the potential of individual economies in the creation of talents, made on the basis of the research conducted by Heidrick & Struggles and the Economist Intelligence Unit. The addition worth mentioning in the article is the demonstration of a significant positive relation between the development of talented workers and the competitiveness of the given economy. The remaining part of the article is devoted mainly to the most important challenges that the future may adversely affect the changes occurring on the global labour markets. A natural state of affairs was to present current demographic predictions which had a direct impact on the labour resource. The object of the analysis in this part of the study is to determine the scale of shortages of talents in a global context, as well as on the national level. The end of the article is a summary of forecasts demonstrating a list of the most important economic sectors, whichin the future, may have a great difficulty with the absorption of the workforce which would be suitably qualified and would have the required skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 2. Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S., Ewaluacja talentu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 3. EBDR, Transition Report 2010, London 2010.
 4. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 5. Heidrick & Struggles, Economist Intelligence Unit, Mapping Global Talent. Essays and Insights, Chicago 2010.
 6. Kryńska E., Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Manpower, 2010 Talent Shortage Survey Results, USA 2010.
 8. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 9. Skonieczny J., Świda A., Twórczość jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarki, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 10. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva 2010.
 11. World Economic Forum, Stimulating Economies through Fostering Talent Mobility, Geneva 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu