BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśpit Jarosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Handel zagraniczny województwa lubelskiego - główne tendencje i ich przyczyny
Foreign Trade of Lubelskie Voivodship - Main Tendencies and their Reasons
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 312-320, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Import, Struktura handlu zagranicznego
Foreign trade, Export, Import, Structure of foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Lubelskie należy do województw Polski o małym znaczeniu handlu zagranicznego w gospodarce. Analiza danych z lat 2000-2008 wskazuje, że mimo wzrostu wartości wymiany zmalał udział województwa w wymianie handlowej kraju. Wyraźnie niższe niż średnie wartości dla Polski są także poziomy takich wskaźników, jak: udział eksportu w PKB i produkcji sprzedanej, obrotów per capita oraz udział firm z kapitałem zagranicznym w wymianie. Cechą charakterystyczną struktury geograficznej obrotów jest relatywnie wysoki udział w eksporcie sprzedaży na rynki Rosji, Ukrainy i Białorusi. Istotną rolę odgrywa także nieewidencjonowany handel przygraniczny dokonywany przez obywateli sąsiednich państw. Struktura towarowa eksportu jest silnie związana ze specyfiką gospodarki województwa. Prawie 25% sprzedaży za granicę dotyczy towarów związanych z rolnictwem. Analiza tendencji nie wskazuje na możliwość istotnej zmiany obecnej sytuacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu czynników endogenicznych. (abstrakt oryginalny)

Lubelskie Voivodeship is a province of Poland which has little significance of foreign trade in its regional economy. The analysis of the data within the period of 2000-2008 indicates that despite a growing value of trade the voivodeship's share in entire trade of Poland lowered. Lubelskie Voivodeship has significantly lower levels of such indicators as: exports' share in GDP and in production sold, trade per capita and share of foreign enterprises in trade. A characteristic feature of a trade's geographical breakdown is a relatively high share in exports on such markets as: Russia, Ukraine and Belarus. An important role is also played by non-registered border-trade undertaken by neighboring states' citizens. A trade breakdown by product is strongly connected to the specificity of the voivodeship's economy. Agricultural products constitute almost 25% of regional exports. An analysis of tendencies indicates that basing on endogenous factors there is no fast possibility of change of the current situation in coming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonomiczna potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, IBNGR, Warszawa 2010.
  2. Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w IV kwartale 2009 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  3. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
  4. Raport cząstkowy w projekcie pn. "Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego województwa lubelskiego", Ernst & Young, PBS DGA.
  5. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010, GUS, Warszawa 2010.
  6. Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2008.
  7. Rozwój wymiany handlowej z zagranicą w latach 2005-2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, http://www.mg.gov.pl.
  8. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2008 rok, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl.
  9. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego 1999-2009, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
  10. Współpraca gospodarcza Polski z krajami WNP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu