BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Wawrzyniec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Główne tendencje w polskim handlu zagranicznym po akcesji do Unii Europejskiej : Próba prognozy
Main Tendencies in Polish Foreign Trade after the Accession to the European Union. A Forecast Attempt
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 410-425, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Import, Eksport, Ceny
Foreign trade, Import, Export, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu autor przedstawia wyniki analizy najważniejszych tendencji w polskim handlu z zagranicą w okresie 2004-2009. Zostaje także podjęta próba prognozy zależności w tym obszarze w kolejnych trzech latach. Do analizowanych wskaźników należą zarówno podstawowe agregaty (eksport, import), jak i struktura towarowa, cenowe terms of trade, współczynniki korelacji pomiędzy zmianami cen a zmianami wolumenu handlu oraz wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do wskazania, że systematycznie wzrasta udział produktów przetworzonych w eksporcie oraz że załamanie kursu złotówki na przełomie lat 2008 i 2009 było jedną z przyczyn utrzymania się tendencji wzrostowej w wartości polskiego wywozu wyrażonej w PLN. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the author presents the results of an analysis of key trends in Polish foreign trade in the period 2004-2009. An attempt to forecast the relations in this area during the next three years is also made. The analysed indicators include both the basic aggregates (exports, imports) and such ones as commodity structure, price terms of trade, coefficients of correlation between price changes and changes in the volume of trade and revealed comparative advantage indices. The main conclusions come down to indicate that the share of processed products in exports is increasing steadily and that the collapse of zloty's exchange rate in late 2008 and early 2009 was one of the reasons for continued upward trend in the value of Polish exports expressed in PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 3. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1997.
 4. Michalczyk W., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, red. B. Drelich-Skulska, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 5. Michalczyk W., The Evolution Of Polish Foreign Trade In The Years Of 2001-2008, [w:] Evolution Of The World Economy And International Finance - Selected Problems, red. W. Michalczyk, Katedra MSG UE, Wrocław 2010.
 6. Michalczyk W., Wymiana wewnątrzgałęziowa w polskim handlu zagranicznym - zarys problematyki, [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Katedra MSG UE, Wrocław 2009.
 7. Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, "Żurawia Papers", z. 4, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 8. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005-2010.
 9. Rymarczyk J. (red.). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 10. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 11. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu