BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Unijna polityka konkurencji wobec konsekwencji kryzysu finansowego
EU Competition Policy towards the Consequences of the Financial Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 426-437, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Kryzys finansowy, Pomoc publiczna, Sektor bankowy, Fuzje i przejęcia, Kartel
Competition policy, Financial crisis, Public aid, Banking sector, Mergers and acquisitions, Cartel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsekwencje kryzysu finansowego, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w roku 2008, wymogły na rządach narodowych oraz głęboko zintegrowanych ugrupowaniach gospodarczych podjęcie kompleksowych działań celem wypracowania pakietów stymulujących odbudowę. Jedną ze sfer o fundamentalnym znaczeniu pozostaje polityka konkurencji, której strategicznym celem jest ochrona konkurencji przed różnego typu praktykami powodującymi jej eliminację, ograniczenie lub zniekształcenie. Artykuł odnosi się do zagadnień, które były realizowane w unijnym systemie - głównie do działań ukierunkowanych na ustabilizowanie sytuacji w sektorze bankowym. Centralną kwestią jest zatem problematyka wspólnotowych ram prawnych dla pomocy publicznej, uzupełniona o krótkie rozważania o kontroli koncentracji i porozumień kartelowych. (abstrakt oryginalny)

The consequences of the financial crisis, which burst in the United States in 2008, made national governments and deeply integrated economic groupings take complex actions to specify packages stimulating recovery. One of the fundamental areas is competition policy whose strategic aim is to protect competition against various forms of practices which eliminate, restrict or distort market rivalry. The article addresses issues, which were carried out within the EU legal system (competition regime), focusing mainly on the activities aiming at stabilisation in the banking sector. Therefore a pivotal problem is the EU legal framework for public aid programmes, supplemented with short considerations on the merger control and cartel agreements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Council. A European Recovery Plan, COM(2008) 800 final, Brussels, 26.11.2008.
 2. Crane D., Antitrust enforcement during national crises: an unhappy history, "The Online Magazine for Competition Policy", Dec. 2008.
 3. Christmas I., Crisis Cartels, OECD, Directorate for Financial ad Enterprise Affairs, Competition Committee, Global Forum on Competition, DAF/COMP/GF(2011)5, 21.01.2011.
 4. http://europa.eu.
 5. http://www.dziennik.pl.
 6. http://www.nbportal.pl.
 7. http://www.uokik.gov.pl.
 8. Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 9. Kokkoris I., Failing firm defence in the European Union. A panacea for mergers?, "European Competition Law Review" 2006, vol. 27, issue 9.
 10. Komunikat Komisji - Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem konkurencji, DzUrzUE OJ C 10/8 z 15.01.2009.
 11. Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym, DzUrzUE OJ C 72/1 z 26.03.2009.
 12. Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, DzUrzUE OJ C 195/9 z 19.08.2009.
 13. Komunikat Komisji - Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, DzUrzUE OJ C 270/8 z 25.10.2008.
 14. Kroes N., Competition policy and the crisis - the Commission's approach to banking and beyond, "Competition Policy Newsletter" 2010, no. 1.
 15. Lowe P., State aid policy in the context of the financial crisis, "Competition Policy Newsletter" 2009, no. 2.
 16. Madej Z., Czy wiedza o polityce gospodarczej jest nauką?, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 17. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 18. Quaglia L., Eastwood R., Holmes P., The financial turmoil and EU policy cooperation in 2008, "Journal of Common Market Studies" 2009, vol. 47.
 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
 20. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 21. Tranholm-Schwarz B., Ohrlander P., Zanettin B., Campo M., Siotis G., The real economy - challenges for competition policy in periods of retrenchment, "Competition Policy Newsletter" 2009, no. 1.
 22. Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu