BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagórny Wanda (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Rola polityki przemysłowej w strategii rozwoju społeczno--gospodarczego Polski i Unii Europejskiej
Role of Industrial Policy in Polish and the European Union Socio-Economic Development Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 470-479, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Gospodarka, Innowacyjność, Strategia rozwoju gospodarczego
Industrial policy, Economy, Innovative character, Economic development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka przemysłowa, podobnie zresztą jak inne dziedziny polityki makroekonomicznej, budzi wiele kontrowersji. Wpisuje się ona w nurt permanentnych dyskusji o roli państwa w gospodarce. I podobnie jak nie kwestionuje się konieczności czynnego udziału państwa w gospodarce, tak i uzasadnione jest prowadzenie polityki przemysłowej. Dyskutowane są natomiast jej cele, metody i narzędzia. Nieobecność pojęcia "polityka przemysłowa" w dokumentach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski ma swoje przyczyny. Nie milkną głosy zwracające uwagę, że najlepszym i wystarczającym narzędziem regulacji przemysłu jest rynek. Polityka przemysłowa jest zatem niepotrzebna, a państwo powinno jedynie w wąskim zakresie wpływać na ten sektor poprzez narzędzia charakterystyczne dla innych polityk. Do głównych celów współczesnej polityki przemysłowej należy wspieranie postępu naukowo-technicznego, który decyduje o konkurencyjności produktów; produktów zawierających duży wkład wartości dodanej, opartych na nowoczesnych technologiach. Bez aktywnej polityki przemysłowej nie ma silnego przemysłu, a bez silnego przemysłu nie ma dobrze funkcjonującej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Industrial policy like other macroeconomic policies tends to be controversial. This policy leads to never ending talks over the role of state in economy. And as the active role of state is not questioned, the industrial policy shares the same conclusion. However, aims, methods and tools do not reach such a common understanding. The lack of industrial policy guidelines in papers related to both the European Union and Poland socio economic development is justified though. There is a common understanding that the best and sufficient control tool for industry is free market. A formal industrial policy appears not to be compulsory and a state should manage its industry sectors with other than industrial policy tools. One of the main aims of modern industrial policy is the technical and scientific development inducement which drives high added value products competitiveness, such products requesting high level technologies. Without such an active industrial policy, a robust industry cannot exist, and without it the economy simply does not work properly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gallois L., Pour une nouvelle ambition industrielle française et européenne, "Problèmes économiques" 2010, nr 3007.
 2. Janasz W. (red.), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006.
 3. Karpiński A., Studia nad przyszłością na świecie i w Polsce - doświadczenia i wnioski, Komitet Pro¬gnoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Biuletyn 2001, nr 2.
 4. Marczewski K., O polskim eksporcie w dobie globalizacji, [w:] O kształtowaniu ładu ekonomicznego, red. E Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008.
 5. Nowa polityka przemysłowa: tworzenie warunków dla rozkwitu produkcji, IP/05/1225.
 6. Płowiec U. (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa 2010.
 7. Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005, SGH, Warszawa 2009, niepublikowana praca doktorska.
 8. Raport ,,Polska 2030".
 9. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009 i 2010.
 10. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009, GUS, Warszawa 2010, tabl. 24(27).
 11. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 12. Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE - w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z 5.10.2005 COM(2005) 474.
 13. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_fr.htm.
 14. http://www.newtrader.pl/zasady-polityki-przemyslowej,536,uniaeuropejska.htm.
 15. http://www.zdp.kprm.gov.pl/index.php?id=1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu