BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeliaś Aleksander (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 24, s. 21-36, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Dobór zmiennych, Modele ekonometryczne, Zmienne objaśniające
Variables selection, Econometric models, Explanatory variable
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W niniejszej pracy będziemy się zajmować podstawowymi zagadnieniami związanymi z problemem doboru potencjalnych (wstępnych) zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych, ich selekcją i redukcją do finalnej listy zmiennych. (fragment tekstu)

In this paper the author deals with the fundamental questions concerning the problem of the choice of introductory (potencial) explanatory variables in linear econometric models, their selection and reduction to final set of the variables. The substantial, formal and statistical criteria regarding the choice of explanatory variables are discussed in detail. The methods which take advantage of the criteria derived from regression, correlation analysis and theory of verification of statistical hypotheses were taken under special consideration. Discussions are carried out for the models constructed for quantitative analysis of dependency among the studied economic events as well as for the models for prognostic purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D. M., Mean Square Error of Prediction as a Criterion for Selecting Variables, "Technometrics", 1971, vol. 13.
 2. Bartosiewicz S., Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym, Prace Naukowe WSE we Wrocławiu, 1973, z. 43.
 3. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, Warszawa 1976.
 4. Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A., Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych, Prace Naukowe WSE we Wrocławiu, 1969, z. 21.
 5. Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Warszawa 1976.
 6. Cieślak M., Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1978, z. 123 (145).
 7. Draper N. R., Smith H., Analiza regresji stosowana, Warszawa 1973.
 8. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, t. XVII.
 9. Grabiński Т., Propozycje w zakresie porządkowania diagramu Czekanowskiego [w:] Studia z zakresu metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, pod red. K. Zająca, Prace Komisji Socjologicznej nr 40, Kraków 1977.
 10. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Z badań nad metodami brakujących informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1979, z. 114.
 11. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1979, nr 160.
 12. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, pod red. A. Zeliasia, Warszawa 1981 (w druku).
 13. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, pod red. M. Kolupy, Warszawa 1979.
 14. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 15. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny" 1969, z. 3-4.
 16. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 1.
 17. Hellwig Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, "Przegląd Statystyczny" 1977, z. 2.
 18. Hellwig Z., Zastosowanie wieloczynnikowej analizy porównawczej do oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Referat na konferencję naukową nt. "Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych", Szklarska Poręba 1979 (maszynopis powielony).
 19. Hellwig Z., Gospodarowicz-Kania A., Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 1975, z. 83.
 20. Kolonko J., Stolarska E., Zadora K., Prosta metoda dyskryminacji zbiorów skończonych, "Przegląd Statystyczny" 1970, z. 2.
 21. Mały J., Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego dla celów predykcji kompleksowej, "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 1.
 22. Pawłowski Z., Ekonometria, Warszawa 1978.
 23. Pluta W., Metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelach symptomatycznych, "Przegląd Statystyczny" 1972, z. 2.
 24. Pluta W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w modelowaniu informacji ekonomicznej kombinatu przemysłowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 1979, z. 156 (178) (praca habilitacyjna).
 25. Theil H., Principles of Econometrics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-London 1971
 26. Wydymus S., Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu