BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk-Jastrząbek Aneta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polityka innowacyjna państwa a proces globalizacji
State Innovation Policy and the Process of Globalization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 491-499, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Polityka innowacyjna, Globalizacja, Projekty innowacyjne
Innovative character, Innovation policy, Globalization, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ciągle zmieniającym się otoczeniu powoduje, że powinny one wprowadzać konieczne przekształcenia, wychodzić naprzeciw problemom, a zatem przewidywać i kształtować rzeczywistość. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Współczesne procesy globalizacji stwarzają nowe warunki do elastycznego i szybkiego działania w zakresie wykorzystywania różnych form innowacyjności. Globalizacja może zarówno sprzyjać, jak i ograniczać innowacyjność, zwłaszcza tę jednostkową. Częściej jednak pisze się, że globalizacja stwarza najbardziej profesjonalne warunki dla wielkich inspiracji w zakresie innowacyjności, jest źródłem nowoczesnych technologii oraz sprawnych metod zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Functioning of an enterprise in a constantly changing environment means that companies should undergo necessary transformation, meet challenges, and thus anticipate and shape the reality. Every company should be an initiator of continuous change, particularly innovative projects which success depends largely on the mobilization of all employees for creative thinking, action and learning. The contemporary processes of globalization creates new conditions for flexible and rapid action on the use of various forms of organized business. Globalization can promote and restrict innovation, especially individual. However, it is more often written that globalization offers the most professional conditions for the great inspiration in the field of innovation, and that it is the source of modern technology and efficient management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 2. Baruk J., Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Chang-Hong M., Yehua D.W., Haitao M., Technological Learning and Innovation in China in the Context of Globalization, "Eurasian Geography and Economics" 2007, vol. 48, no. 6.
 5. Cichowski L., Szanse i zagrożenia rozwoju innowacji w gospodarce Polski, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 6. Georghiou L., Smith K., Toivanen O., Ylä-Anttila P., Evaluation of the Finnish Innovation Support System, Ministry of Trade and Industry Finland Publications 2003, no. 5.
 7. Jasiński A.H., Narodowy System Innowacji w Polsce wobec wyzwań integracyjnych, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 8. Kaiser R., Prange H., Managing diversity in a system of multi-level governance: the open method of co-ordination in innovation policy, "Journal of European Public Policy" 2004, vol. 11, no. 2.
 9. Lundvall B., Borrás S., Science, Technology and Innovation Policy, [in:] Innovation Handbook, ed. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford 2005, chapter 22.
 10. Matusiak K., Nowakowska A., Zasiadły K., Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji, [w:] Ośrodki innowacji w Polsce, red. K. Matusiak, Wyd. Edit Sp. z o.o., Poznań-Warszawa 2005.
 11. Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 12. Policy mix for innovation in Poland - key issues and recommendations, DSTI/STP/TPI (2006) 13/FINAL, Report OECD, Warsaw 2007.
 13. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 14. Pysiak B., Innowacje w regionie, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 15. Rymarczyk J., Małe i średnie przedsiębiorstwa w strukturze funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013, [w:] Regionalizacja globalizacji, t. 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2008.
 16. Świadek A., Doświadczenia w budowaniu regionalnych strategii innowacyjnych w krajach Unii Europejskiej, [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 17. Towards a European Research Area Science, Technology and Innovation, Key Figures 2007, EURO¬PEAN COMMISSION Directorate-General for Research, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
 18. Włodarczyk J., Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 19. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu