BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołodkiewicz-Donimirski Zdzisław (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wartość dodana generowana przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów
Value Added Generated by Polish Firms with Special Emphasis on Export-Oriented Companies
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 3 (11), 8 s., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Wartość dodana, Eksport, Przedsiębiorstwo
Value added, Export, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość dodana jest jedną z najbardziej zobiektywizowanych miar efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pokazuje rozmiary wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, umożliwia oddzielenie tej działalności od wartości zawartej w zakupionych surowcach, materiałach i usługach. W artykule przedstawiono, jaka część wartości dodanej wytworzonej w polskich przedsiębiorstwach przypada na eksporterów, a jaka - na pozostałe firmy. Wskazano, jakie sektory i branże generują największą wartość dodaną. Spróbowano odpowiedzieć na pytania, jakie czynniki przyczyniły się do wzrostu wartości dodanej w latach 2003-2007, tj. w okresie dobrej koniunktury w gospodarce polskiej oraz, jak wpłynie kryzys gospodarczy na wielkość wartości dodanej wytworzonej w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The value added is one of the most objectivised measure of the effectiveness of a company. It shows a scale of an internal activity of the enterprise and it allows to separate this activity from a value of purchased materials and services. The article shows what part of the produced value added in Polish enterprises fells to the exporters and to the rest of the firms, and what sectors and business generates the biggest value added. The article tries to answer questions what factors contributed to an increase in the value added in 2003-2007, it means in the period of a boom in Polish economy, and how an economic crisis will affect on the produced value added in the enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu