BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygierewicz Anna (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wybrane formy wspierania międzynarodowej mobilności naukowców
Supporting International Mobility of Scientists
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 10 (18), 6 s.
Słowa kluczowe
Kadry naukowe, Pracownicy naukowi, Finansowanie badań naukowych, Polityka naukowa
Scientific staff, Academic staff, Financing scientific research, Scientific policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Międzynarodowa mobilność naukowców jest niezbędnym elementem wymiany myśli między naukowcami z różnych krajów. Bez tego elementu niemożliwy jest wzrost konkurencyjności gospodarek. Unia Europejska, której Strategia lizbońska narzuciła cel stania się do 2012 roku najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie, od wielu lat wspiera międzynarodową mobilność naukowców. Wsparcie to oferowane jest przede wszystkim w ramach 7 Programu Ramowego. Potrzebę wspierania międzynarodowej mobilności naukowców dostrzega się także na poziomach krajowych. Polscy naukowcy mogą uzyskać dodatkową pomoc ze środków krajowych, środków oferowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz w ramach programów ustanowionych na mocy umów dwustronnych, np. z Fundacji Fulbrighta, British Council czy DAAD. Oferta stypendialna jest zatem bogata, od umiejętności polskich naukowców, szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych zależy tylko, czy uda im się pozyskać środki pomocowe. (abstrakt oryginalny)

The international mobility of researchers is a essential element of exchange of ideas between scientists from different countries. Without this element a competitiveness' growth of the economies is impossible. The European Union on whom the Lisbon Strategy imposed an aim to be to 2013 the most competitive economy in the world supports the international mobility of researchers for many years. The support is offered, first of all, as part of the Seventh Framework Programme. The necessity of the international mobility of researchers is discerned on domestic levels too. The Polish scientists can obtain an additional assistance from domestic means, means offered by the Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism as well as from bilateral programmes for example Fulbright Foundation, British Council or DAAD. Therefore a scholarship offer is rich and if Polish researchers, higher education institutions and scientific research units win financial aid depends on theirs skills only. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.britishcouncil.org/poland [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  2. www.daad.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  3. www.eog.gov.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  4. www.fnp.org.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  5. www.fss.org.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  6. www.fulbright.edu.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  7. www.kpk.gov.pl oraz http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_pl.html [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  8. www.nauka.gov.pl [dostęp 7 kwietnia 2009 r.].
  9. Zielona Księga Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy, COM (2007) 161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu