BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Regulacje UE dotyczące venture capital a sektor venture capital w Polsce
European Regime for Venture Capital versus Polish Venture Capital Market
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 19 (63), 10 s., tab.
Słowa kluczowe
Venture capital, Fundusze venture capital, Regulacje prawne
Venture capital, Venture capital funds, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie rynek venture capital (VC) w Europie nie jest zintegrowany - sytuacja tego sektora jest znacznie zróżnicowana w zależności od kraju, a odmienne regulacje utrudniają swobodny przepływ tego typu kapitału między granicami. Światowy kryzys finansowy zintensyfikował wysiłki na szczeblu europejskim służące usunięciu tych przeszkód, a dzięki temu - ułatwieniu dostępu do źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. W czerwcu 2011 roku Komisja rozpoczęła konsultacje na temat nowych regulacji dotyczących funkcjonowania VC na rynku europejskim, których ważnym elementem ma być tzw. paszport europejski. W poniższym artykule omówione zostały główne aspekty propozycji przygotowanej przez Komisję oraz sytuacja sektora VC w Polsce. (abstrakt oryginalny)

At present there is no integrated venture capital (VC) market in Europe; different administrative, regulatory and tax regulations make cross-border investment difficult. Efforts to remove these obstacles and thus provide innovative small businesses with easier access to financing have intensified as a result of the recent financial crisis. In June 2011 the European Commission launched public consultation on a new European regime for venture capital. This article provides an overview of the main aspects of the Commission's proposal. It also presents the current state of VC in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Central and Eastern Europe Statistics 2009, Special Paper published by the European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), Brussels, July 2010
 2. Central and Eastern Europe Statistics 2010, Special Paper published by the European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), Brussels, July 2011.
 3. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, OJ L 124 z 20 maja 2003.
 4. Doing Business 2011, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 2010, http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/annual-reports/english/db 11-fullreport.pdf [dostęp: 26 lipca 2011 r.].
 5. Eksperci o inwestowaniu OFE w venture capital, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/eksperci-o-inwestowaniu-ofe-w-venture-capital,9027,1 [dostęp: 13 lipca 2011 r.].
 6. European Council 4 February 2011 Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119175.pdf [dostęp 24 sierpnia 2011 r.].
 7. European Innovation Scoreboard (EIS) 2010, Pro Inno Europe. Inno Metrics, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf#view=fit&pagemode=none [dostęp: 4 lutego 2011 r.].
 8. http://ec.europa.eu/internal_market/ consultations/2011/venture_capital_en.htm [dostęp: 28 lipca 2011 r.].
 9. http://www.egospodarka.pl/s/imagezoom.thtml?id=65064 [dostęp 26 lipca 2011 r.].
 10. http://www.ppea.org.pl/new/aktualnosci.php?art=541 [dostęp: 19 lipca 2011 r.].
 11. http://www.ppea.org.pl/new/czlonkowie_zwyczajni.php [dostęp 20 lipca 2011 r.].
 12. http://www.ppea.org.pl/new/pliki/pdf/pevc2010.pdf [dostęp: 20 lipca 2011 r.].
 13. http://www.ppea.org.pl/new/psik.php [dostęp: 19 lipca 2011 r.].
 14. Kawalec S., Prezentacja na seminarium "Private Equity jako klasa aktywów w portfelach OFE", Warszawa, 3 listopada 2010.
 15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Projekt przewodni strategii Europa 2020. "Unia innowacji", COM(2010) 546 final.
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd programu "Small Business Act" dla Europy, COM(2011) 78 final.
 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania "Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM(2011) 206 final.
 18. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego. Finansowanie rozwoju MŚP - tworzenie europejskiej wartości dodanej, COM(2006) 349 final.
 19. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Usuwanie przeszkód w transgranicznych inwestycjach funduszy venture capital, COM(2007) 853 final.
 20. Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, LEX 2011, http://10.1.2.26/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK--nro=151123880&wersja=0&fullTextQuery.query=+R.+Mroczkowski%252C+Nadz%25C3%25B3r+nad+funduszami+inwestycyjnymi&reqId=131617169333359&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=2 [dostęp 13 lipca 2011 r.].
 21. Ostrowska K., Morbiato J., OFE sięgają po private equity, "Rzeczpospolita" z dn. 12 lipca 2011 r.
 22. Ostrowska K., Private equity (nie) dla OFE, http://www.parkiet.com/artykul/1009652.html [dostęp: 13 lipca 2011 r.].
 23. Report of Expert Group on removing tax obstacles to cross-border Venture Capital Investments, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/initiatives_small_business/venture_capital/tax_obstacles_venture_capital_en.pdf [dostęp: 28 lipca 2011 r.].
 24. Rosa A., Venture capital w Polsce, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania", http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/02/16.pdf [dostęp: 13 lipca 2011 r.].
 25. Staff working paper. A new European regime for Venture Capital. Consultation document, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/venture_capital/consultation_paper_en.pdf [dostęp: 28 lipca 2011 r.].
 26. The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, 2011 annual, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_Venture_Capital_i_Private_Equity/$FILE/Raport_VC&PE_attractivness_index.pdf [dostęp: 26 lipca 2011 r.].
 27. Uproszczenie krajowych aktów prawnych, Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8668/publikacja_3.pdf [dostęp: 13 lipca 2011 r.].
 28. Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, http://bip.kprm.gov.pl/g2/ 2011_02/4054_fileot.pdf dostęp: 13 lipca 2011 r.].
 29. Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych, "Biblioteka Przedsiębiorca w Unii Europejskiej" 2005, nr 6, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu