BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Systemy opodatkowania dochodów rodziny w Polsce w latach 1918-2011
Taxation of Family Income in Poland in 1918-2011
Źródło
Analizy BAS, 2011, nr 4 (48), 19 s.
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów rodziny, Regulacje prawne
Household income, Individual income tax, Taxation of family income, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród wielu elementów wpływających na wysokość obciążenia podatkiem dochodowym rodziny (system ulg, zwolnień, odliczeń, zmniejszeń lub zwyżek podatkowych, o charakterze proporcjonalnym lub kwotowym, konstrukcja przychodów i kosztów ich uzyskania) pierwszoplanowe miejsce zajmuje sposób traktowania dochodów rodziny i jej członków (rozdzielnie lub łącznie), wypływający - wydaje się, że taką tezę można postawić - ze sposobu postrzegania przez ustawodawcę rodziny i realizowanych przez nią funkcji. Ustawodawstwa poszczególnych państw w różny sposób kształtują sytuację prawnopodatkową rodziny. Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia rozwiązań obowiązujących w tym zakresie w Polsce. Analizą objęto okres lat 1918-2011, a więc lata międzywojenne (1918-1939), lata PRL-u (1944-1989) oraz lata transformacji ustrojowej (1989 - do chwili obecnej). Od strony przedmiotowej analizą objęto jedynie sposób traktowania przez ustawodawcę dochodów rodziny, nie wnikając w system obowiązujących ulg, odliczeń, zwolnień i innych elementów wpływających na kształt (wysokość) obciążenia dochodów rodziny podatkiem dochodowym. Zasadniczo mają one charakter techniczny, są jedynie pochodną przyjętego sposobu postrzegania rodziny i podejścia do dochodów jej członków. Nie przesądzają o przyjętym modelu, a jedynie go wypełniają, nie stanowiąc jednak jego istoty, a jedynie treść - sposób wykonania przyjętej koncepcji opodatkowania dochodów rodziny. Analizując obecne rozwiązania w tym względzie odniesiono je również po części do wymogów, jakie na ustawodawstwo podatkowe nakłada Konstytucja RP. (abstrakt oryginalny)

The article reviews the issues related to the taxation of family income in Poland in the interwar years 1918-1939, during postwar communist period (1944-1989) and from 1989 up to present. The author claims that taxation of families throughout these years somehow reflect the role of family and its functions viewed by the state. Current regulations are also partly scrutinized for compliance with the constitutional principles of tax legislation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyoniak A., Wspólne opodatkowanie członków rodziny a konstytucyjna zasada ochrony rodziny, PiP 9/1994.
  2. Garlicki L. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
  3. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2003.
  4. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., J. Boć (red.), Wrocław 1998.
  5. Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  6. Kulicki J., Polityka fiskalna w Polsce w latach 1920-2005 w zakresie opodatkowania rodziny, Raport nr 238 Biura Studiow i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, luty 2006.
  7. Litwińczuk H., Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
  8. Sarnecki P., Uwaga do art. 48, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), t. III, Warszawa 2003.
  9. Trzciński J., Wstęp [w:] Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wrocław 1990.
  10. Wojtowicz W., P. Smoleń, Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu