BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wpływ wprowadzenia euro na wskaźniki gospodarcze i sytuację konsumentów na przykładzie Irlandii i Słowacji : wnioski dla Polski
Euro Introduction vs. Economic Indicators and the Situation of Consumers in Ireland and Slovakia : Policy Considerations for Poland
Źródło
Analizy BAS, 2010, nr 13 (38), 12 s.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Strefa euro, Zmienne makroekonomiczne
Poland's economic integration with the EU, Demand adjustment process, Eurozone, Macroeconomic variables
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Irlandia, Słowacja
Ireland, Slovak Republic
Abstrakt
Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty europejskiej, gdy tylko nasza gospodarka będzie do tego gotowa. Potwierdzeniem tej gotowości jest wypełnienie tzw. kryteriów z Maastricht. Proces przygotowań zatem się toczy, pozostaje jedynie do ustalenia data dołączenia do strefy euro. Jednak perspektywa udziału w unii walutowej budzi nieustannie wiele komentarzy i rozmaitych obaw. Niniejszy artykuł stanowi próbę przyjrzenia się doświadczeniom dwóch krajów, które w różnych okresach przeszły przez ten próg oraz wskazania na tej podstawie kluczowych problemów, jakie mogą stanąć przed Polską. W pierwszej części omówione są ogólne zasady i procedura przyjmowania euro wraz ze wskazaniem dotychczas stosowanych scenariuszy przechodzenia gospodarki na wspólną walutę (tzw. scenariusz madrycki i scenariusz Big Bang). W kolejnych dwóch częściach opisany jest proces przyjmowania euro w Irlandii i w Słowacji, począwszy od przygotowań prowadzonych w każdym z tych krajów, sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdował się on w danym momencie, do analizy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych i odczuć konsumentów po wprowadzeniu euro. W ostatniej części podjęta została próba wskazania potencjalnych skutków dla Polski związanych z wprowadzeniem euro, zwłaszcza z punktu widzenia wpływu tego procesu na podstawowe zmienne makroekonomiczne oraz jego znaczenie dla konsumentów. W podsumowaniu znalazły się wnioski wskazujące najbardziej istotne warunki, jakie należałoby spełnić, aby bilans korzyści i kosztów z przystąpienia do Eurolandu był dla Polski jak najkorzystniejszy. (abstrakt oryginalny)

Upon joining the EU Poland pledged to adopt the single currency when our economy was ready. The proof for that is the fulfillment of the Maastricht criteria. As Poland is making headway, the date of joining the euro zone is yet to be decided. However, the euro adoption arouses many doubts and comments. This article provides an overview of the experience of two countries, which adopted the euro in different years, together with some important policy considerations for Poland. The fist section reviews the general rules and procedures of the euro introduction and indicates its two different scenarios (the Big Bang and the so-called Madrid scenario). It is followed by the description of the euro adoption process in Ireland and Slovakia from the preparation stage and the assessment of their economies at that time to the analysis of major macroeconomic indicators and consumers' response after the single currency had been introduced. The final section examines the potential effects of the euro adoption in Poland, especially on the main economic indicators and its impact on the consumers. The article concludes with the most important conditions for Poland to maximize the benefits and minimize the costs of entering Euroland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Słowacja pustych sklepów", Rzeczpospolita z 2 lipca 2009 r.).
 2. 2008/608/EC: Council Decision of 8 July 2008 in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Slovakia of the single currency on 1 January 2009, OJ L 195, 24.7.2008, p. 24-27.
 3. A. Halesiak, "Dłuższa droga do euro", Rzeczpospolita z dn. 23 kwietnia 2010 r.
 4. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 5. C. Kowanda, "Euro na dobre i na złe", Polityka nr 4 (2740) z 23 stycznia 2010 r.
 6. Economic Review and Outlook 2002, Government of Ireland, www.finance.gov.ie [dostęp: 22 stycznia 2010].
 7. Economic Survey of Ireland 2001, OECD, www.oecd.org [dostęp: 22 stycznia 2010].
 8. Eurobarometr 72. Opinia publiczna w Unii Europejskiej, jesień 2009, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, January 2010, http://ec.europa.eu/public_opinion/ archives/eb/eb72/eb72_en.htm [dostęp: 12 lutego 2010].
 9. http://www.euro.ie [dostęp: 28 kwietnia 2010].
 10. http://www.euromena.sk/welcome-to-euromenask-archive/12073s [dostęp: 28 kwietnia 2010].
 11. http://www.nbportal.pl/r/euro/materialy_papierowe_pdf/raport_euro/re11.pdf [dostęp 12 lutego 2010].
 12. J. Stark, Bullet Points for intervention delivered at the OECD-IMF Conference on structural reforms, 17 March 2008, European Central Bank, http://www.ecb.int/press/key/date/2008/html/sp080317.en.html [dostęp: 22 stycznia 2010].
 13. Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do euro, Komisja Europejska,Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
 14. K. Konopczak, M. Rozkrut, J. Jakubik, Efekty zaokrągleń w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu bezgotówkowego, "Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie UniiGospodarczej i Walutowej", Projekty badawcze, Część VIII Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 15. Konkretizacia Strategie prijatia eura v SR, Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky, Narodna Banka Slovenska, http://www.euromena.sk/oficialne-dokumenty-/9479s?page=3& [dostęp: 28 stycznia 2010].
 16. L'€uro, un an apres, Flash Eubarometer 139, Novembre 2002, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl139_fr.pdf [dostęp: 22 stycznia 2010].
 17. M. Hennigan, The euro, Ireland and the quest for instant competitiveness, January 2010, http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/Analysis_ Comment_5/article_1018797_printer.shtml [dostęp: 22 stycznia 2010].
 18. M. Mucha, Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro, "Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej", Projekty badawcze, Część IV, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 19. Mit o euro: Słowacja straciła na euro, materiał opracowany przezBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. http://mofnet.gov.pl/_files_/euro/faq/mity/ 7_mit_slowacja.pdf?PortalMF=415 [dostęp: 28 stycznia 2010].
 20. Narodny plan zavedenia eura v Slovenskej republike, Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky, Narodna Banka Slovenska, http://www.euromena.sk/oficialne-dokumenty-/9479s?page=3& [dostęp 28 stycznia 2010].
 21. P. Pietkun, "Euroland jak marzenie", Gazeta Bankowa 1/1105,styczeń 2010.
 22. P. Wiśniewski, "Kryzys w strefie euro", Infos BAS nr 7(77).
 23. Rob Ranyard, "Euro stories: The Irish experience of currency change", Psychology: Journal Articles (Peer-Reviewed), University of Bolton, 2007, http://digitalcommons.bolton.ac.uk/psych_journalspr [dostęp: 22 stycznia 2010].
 24. Strategia prijatia eura v SR, http://www.euromena.sk/oficialnedokumenty-/ 9479s?page=3& [dostęp 28 stycznia 2010].
 25. The eurozone, 5 years after the introduction of euro coins and banknotes. Analytical report, Flash Eubarometer 193, November 2006, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl193_en.pdf [dostęp: 28 stycznia 2010].
 26. V. Vano, Euro provides more help than Slovakia expected, www.securities.com [dostęp: 28 stycznia 2010].
 27. W. Mroczek, Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro.
 28. Zakon o zavedeni meny euro v Slovenskej republike, zakon č.659/2007 Z. z. z 28. 11. 2007 [w:] Generalny zakon o eure a vykonavacie predpisy, Národná banka Slovenska, Október 2008, http://www.euromena.sk/oficialne-dokumenty-/9479s?page=1& [dostęp 28 stycznia 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu