BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Upowszechnianie GMO - wybrane problemy środowiskowe, ekonomiczne i prawne
GMO Spreading - Selected Environmental, Economic and Legal Problems
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 337-349, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Rolnictwo, Dyrektywy WE
Genetically Modified Organisms (GMO), Agriculture, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie istoty rozbieżności w podejściu do upowszechniana Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO), które są widoczne w odniesieniu do najważniejszych skutków środowiskowych i ekonomicznych oraz aspektów prawnych tego aktualnego problemu. Jego znaczenie coraz bardziej widoczne na każdym poziomie zarządzania: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Od samego początku tego genetycznego eksperymentu pojawiło się wiele zasadniczych kontrowersji w odpowiedziach na dwa fundamentalne pytania: kto w tym eksperymencie zyskuje, a kto traci? Jaka jest to gra interesów i jakie jest miejsce w tej grze interesów konsumentów?; czy eksperyment o tak masowej skali jest bezpieczny/przyjazny dla środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka oraz czy jest ekonomicznie uzasadniony? Jeśli odpowiedź na to ostatnie pytanie byłaby twierdząca, to skąd - na jakiej podstawie - stosowane jest coraz częściej moratorium lub zakazy dla stosowania technologii GMO i dlaczego rośnie opozycja społeczna wobec tego eksperymentu? W pracy podjęto próbę odpowiedzi na te pytania przy koncentracji uwagi na pierwszej z dwóch różniących się swoją specyfiką kwestii: 1) upowszechnianiu modyfikacji genetycznych w rolnictwie, 2) wprowadzaniu do obrotu produktów zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane. (abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby article is to present the significance of discrepancies in the approach towards Genetically Modified Organisms (GMO) spreading, which have become visible with reference to the most important environmental, economic and legal consequences of this very current problem. Its importance becomes more and more visible at every level of management: local, regional, national and international. Since the very start of this genetic experiment there occurred many fundamental controversies in answering two basic questions: who wins and who loses as the result of this experiment? What competition of interests it involves and what significance does the interest of consumers have in this game?; is the experiment at such massive scale safe/friendly for natural environment and human health, or is it economically founded? If the answer to the last question is positive, why - on what basis - moratorium or bans for GMO technologies are applied more and more often and why do we observe a growing social opposition against this experiment? The study takes up an attempt to provide answers to the above questions and focuses on the first out of the two issues, quite different in their specific nature: 1) spreading genetic modifications in farming, 2) trading with products having genetically modified organisms as their components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga GMO. Możliwość wprowadzenia zakazu wysiewu roślin genetycznie modyfikowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (2009), pod red. J. Miś, R. Cyglickiego, Ł. Supergana, J. Winiarskiego, Greenpeace Polska, Warszawa, maj.
 2. Commercial GM Crops in the EU in 2008 (2008), http://www.gmo-compass.org [data dostępu: 15.01.2010].
 3. Deklaracja Łódzka - Nie dla GMO (2009), http://icppc.freshsite.pl/projekt/pliki/deklaracja.pdftdata dostępu: 15.01.2010].
 4. Druga polityka ekologiczna Państwa (2000), Rada Ministrów, Warszawa, grudzień.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (2001).
 6. Hałat Z. (2004), Alergeny organizmów genetycznie modyfikowanych, "Alergia", s. 2-6.
 7. http://www.mos.gov.pl [data dostępu: 15.01.2010].
 8. http://www.gmofree-europe.org [data dostępu: 15.01.2010].
 9. ISAAA Brief (2008), No 39, cyt. za http://www.isaaa.org [data dostępu: 15.01.2010].
 10. Mastalerz P. (2005), Ekologiczne kłamstwa ekowojowników, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław.
 11. Projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (2009), przygotowany w Ministerstwie Środowiska, Warszawa.
 12. Robin M.M.(2009), Świat według Monsanto, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 13. Smith J.M. (2007), Żywność genetycznie modyfikowana - bezprecedensowe zagrożenie dla zdrowia, Materiały z konferencji prasowej Ministra Środowiska "Polska wolna od GMO", Warszawa, 15 października.
 14. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. (2001), Dz. U. z 2001 roku, Nr76, póz. 811, z późniejszymi zmianami.
 15. Więckowski S.K. (2008), Genetycznie Modyfikowane Organizmy - obietnice i fakty, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 16. Więckowski S.K.(2005), Żywienie, żywność, składniki pokarmowe i zdrowie, wyd. S.K. Więckowski, Kielce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu