BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Struktury instytucjonalne jako determinant zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwach rolnych - rozważania teoretyczne
Institutional Structures as Determinant of Environmental Equation (Poise) in Rural Farms - Theoretical View
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 351-364, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Struktura instytucjonalna, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone
Institutional structure, Arable farm, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie wpływu struktur instytucjonalnych na zrównoważenie środowiskowe gospodarstw rolnych. W części teoretycznej artykułu ukazano metodologiczne podejście do zrównoważenia w sektorze rolnym oraz kwestii związanych z instytucjami. Na bazie rozważań teoretycznych oraz ogólnopolskich badań ankietowych skonstruowano zagregowany indeks stopnia zinstytucjonalizowania gospodarstwa rolnego, który pozwolił na delimitację gospodarstw względem intensywności i struktury powiązań gospodarstw rolnych z instytucjami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to show the connections between institutions and individual agriculture farms. In theoretical part of article was discussed methodological approach to sustainability in agricultural sector and problems connected with institutions. On the basis of theoretical and all-Poland questionnaire surveys there was built an aggregated index of institutionalization of private agriculture farm, which allowed to distinguish of farms in terms of intensity and structure of connections between private agriculture farms with institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (2003), Perspektywiczne kierunki ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G "Ekonomika rolnictwa", t. 90, z. l, Warszawa.
 2. Czyżewski B. (2009), Zależności między strukturą instytucjonalną a procesem alokacji zasobów w wybranych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce - wielowymiarowa analiza wariancji, w: Kołodziejczyk D. (red.), Instytucje w modernizacji gospodarstw, Program Wieloletni 2004-2009, Raport nr 103, IER1GŻ-PIB, Warszawa.
 3. Dokument Komisji Europejskiej Directions towards Sustainable Agriculture COM (1992) 22, (2006), za: Wieliczko B., Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, "Studia i Monografie" nr 134, IERiGŻ, Warszawa.
 4. European Commission, Directorate-General for Internal Policies, Structural and Cohesion Policy Unit, Regional Development: Adaptation of Cohesion Policy to the Enlarged Europe and the Lisbon and Gothenburg objectives. Study. Provisional Version, (January 2005), IP/B/REGI/ST/2004-008, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004 2009/documents/dv/ip.b.regi.st.2 004-2008/ip.b.regi.st.2004-008en.pdf.
 5. Fiedor B. (red.) (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Fotyma M. (2000/14), Problematyka rolnictwa zrównoważonego, "Biuletyn Informacyjny IUNG", Puławy.
 7. Hardt Ł. (2008), Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 8. Kuś J. (2005), Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej, Materiały Szkoleniowe IUNG, Puławy.
 9. Matuszczak A. (2009), Metodologia analizy wpływu czynników instytucjonalnych na alokację zasobów w rolnictwie, w: Kołodziejczyk D. (red.), Instytucje w modernizacji gospodarstw, Program Wieloletni 2004-2009, Raport nr 103, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Michna W. (2000/120), Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski (t. II).
 11. Najder-Stefaniak K. (2001/2-3), Znaczenie pojęcia zrównoważony rozwój, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego".
 12. North D.C. (1994), Economic Performance through Time, American Economic Review, No. 84.
 13. Smagacz J. (2000/120), Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, "Pamiętnik Puławski" (t. II).
 14. Toczyski W., J. Zaucha (2000/5/6), Profile rozwoju zrównoważonego [w] "Teoria ekonomii", Wyd.UG, Gdańsk.
 15. Wiechowska I. (2004/1), Programy rolnośrodowiskowe. Nowa szansa na skorzystanie z funduszy Unii Europejskiej, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", Kaliszczak L. (1994/4), Potencjał przyrodniczo-ekologiczny jako determinanta zrównoważonego rozwoju regionu Podkarpacia, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego".
 16. Wilkin J. (1996), Land and Values: Axiological Aspects of Agricultural and Rural Policy w: Kożuch B. (red.), Agricultural economics and Policy in the Process of Transformation, Białystok.
 17. Wilkin J. (2003), Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa.
 18. Wilkin J. (red.) (2003), Podstawy strategii rozwoju rolnictwa w obszarach wiejskich w Polsce, Warszawa.
 19. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. World Development Report 2002 Building Institutions for Markets, Oxford University Press - Published for the World Bank, New York.
 21. Woś A. (2003), Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szansę rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
 22. Woś A. (2005/1), Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", PAN TERiGŻ, Warszawa.
 23. Woś A., J. St. Zegar (2002), Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 24. Zawisza S. (2004), Uwarunkowanie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w: Zawisza S. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz.
 25. Zegar J. St. (2005/11), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [w] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu