BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król-Stępień Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wizerunek przedsiębiorców świadczących usługi publiczne - w świetle ustawy o przejrzystości
The Image of Public Service Companies - in View of the Law on Transparency
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 66-72, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Przejrzystość, Wynagrodzenia, Usługi publiczne
Transparency, Remuneration, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przepisy prawa krajowego i wspólnotowego nakładają na przedsiębiorców ramy prawne dla wyznaczania "zysku". Problem jest o tyle złożony, że na wynik końcowy wpływa szereg różnorodnych elementów. Podstawową kwestią jest konieczność uwzględnienia zasad sprawiedliwości przy wynagradzaniu. Podkreślenia wymaga również fakt, że wysokość zysku determinowana jest pracą organizacyjną, jaką przedsiębiorca podejmuje. Tak więc z punktu widzenia zasad sprawiedliwości uzasadnieniem zysku przedsiębiorcy jest jego funkcja społeczna jako organizatora działalności. Na tym właśnie polega jego społeczne zadanie i za dobre wypełnienie tego zadania należy mu się wynagrodzenie. Jeżeli wypełnia to zadanie lepiej od innych, należy mu się wyższy "zysk", będący gwarantem dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The national and common regulations impose on entrepreneurs the legislative norms on "profit". The problem is very complex as its outcome depends on various elements. The basic issue lies in the necessity of taking into consideration the system of justice on salary. One more fact needs to be emphasized - the level of the profit is usually determined by the organizational work taken by the entrepreneur. Hence from the system of justice point of view, the justification of the profit of the entrepreneur is his or her social function as the work provider. To recapitulate the entrepreneur performs the social task and for that he or she should obtain the respectful remuneration. If the task is performed better in comparison to other entrepreneurs, it means the entrepreneur should obtain higher profit respectfully guaranteeing him or her further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1956.
  2. Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, Dz.Urz. WE L 195 z 29.07.1980.
  3. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens z 14 IX 1981 r. 9, [w:] Nauczanie społeczne Kościoła, ODiSS, Warszawa 1994.
  4. Juchnowicz M., Polityka płac, dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne, Monografie i Opracowania nr 382, SGH, Warszawa 1993.
  5. Rozporządzenie 1370/2007, Dz.Urz. UE L 315/13 z 3.12.2007.
  6. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1983.
  7. Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców z dnia 22 września 2006 r., DzU 2006, nr 191, poz. 1411.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu