BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium")
Tytuł
Dobrostan pracowników, poziom "zdrowia organizacji" a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w osiąganie celów organizacji
Employees Well-Being, Job Satisfaction, "Organizational Health" and Workers' Engagement in Organizational Goals
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 199-210, tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Zadowolenie z pracy, Organizacja, Zdrowie organizacyjne
Prosperity, Job satisfaction, Organisation, Organizational health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problematyka dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwie, jego związków z zadowoleniem z pracy oraz zależności między "zdrowiem organizacji" a zaangażowaniem pracowników w osiąganie celów organizacyjnych. W wyniku badań, w których uczestniczyło 202 pracowników z 23 średnich firm, udało się stwierdzić istnienie statystycznie istotnej zależności między wskaźnikami dobrostanu pracowników a ich poziomem zadowolenia z pracy; nie stwierdzono zależności między wskaźnikiem "zdrowia" organizacji a odsetkiem pracowników ocenionych przez swoich przełożonych jako bardzo zaangażowanych w osiąganie celów organizacji. Statystycznie istotny związek (mimo że nie było to zamierzonym celem badań) zaobserwowano między wskaźnikiem "zdrowia organizacji" a oszacowanym poziomem fluktuacji - elementem wspomnianego wskaźnika zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is employees well-being in enterprises and its connection with job satisfaction and the dependence between "organizational health" and the level of job engagement in organizational goals. In this case, the research was carried out among 202 employees from 23 middle sized enterprises. The results show significant statistical connections between the indication of employees well-being in the organization and their level of job satisfaction. However, the research did not show statistical significant connections between "organizational health" indicators and the percentage of employees engaged in organizational goals. Such a connection (even though it was not the main aim of the research procedure) may be observed between the indication of "organizational health" and the level of fluctuation as a component of "organizational health". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz A., Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2008.
 2. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 3. Bartkowiak G., Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 4. Bartkowiak G., Przywództwo - wybrane aktualne koncepcje i prognozy, [w:] Źródła sukcesu organizacji, red. J. Rybicki, W. Machel, Prace i Materiały Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011a.
 5. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność w biznesie w perspektywie teoretycznej i empirycznej, Difin, Warszawa 2011b.
 6. Borucki Z., Stres organizacyjny. Mechanizm - Następstwa - Modyfikatory, Zeszyty Naukowe. Rozprawy i Monografie nr 119, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1988.
 7. Bratnicki M., Dyrbuś-Graca K., Wykorzystanie koncepcji zdrowia organizacji do ożywienia przedsiębiorczości, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 8. Csikszentmihalyi M., Przepływ, Biblioteka Moderatora, Traszów 2005.
 9. Delle Fave A., Flow and optimal experience, paper presented to ESRC Individual and Situational Determinants of Well-Being Seminar 2: Work, employment, and well-being, Manchester Metropolitan University, Manchester (December) 2001.
 10. Glińska-Neweś A., Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, red. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 11. Gliszczyńska X., Motywacja do pracy, KiW, Warszawa 1981.
 12. Haworth J., Work, Leisure, and Well-being, Routledge, London 1997.
 13. Henry J., Pozytywna i kreatywna organizacja, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Liney, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Herzberg F., Work and Nature of Man, Word Publishing, Chicago 1966.
 15. Jahoda M., Employment and Unemployment: A social psychological analysis, Cambridge University Press, Cambridge (England) 1982.
 16. Judge T.A., Watanabe S., Another look at the job satisfaction performance relationship: A. qualitative and quantitative review, "Psychological Bulletin" 1993, vol. 127.
 17. Kahneman D., Diener E., Schwarz N., Well-being: The foundations of hedonic psychology, Russell Sage Foundation, New York 1999.
 18. Kasser T., Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Liney, S. Joseph, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Kernis M.H., Toward a conceptualization of optimal self-esteem, "Psychology InQuiry" 2003, no 14.
 20. Maslach C., Jackson S.E., Leiter M.P., Maslach Burnout Inventory, CPP, Palo Alto 1996.
 21. McDowel I., Newell C., Measuring Health. A guide to rating scales and questionnaires, Oxford University Press, Oxford 1996.
 22. Myers D.G., The funds friends, and faith of happy people, "American Psychologist" 2000, vol. 25.
 23. Optimal Experience: Psychological studies of low in consciousness, red. M. Csikszentmihalyi, I.S. Csikszentmihalyi, Cambridge University Press, New York 1988.
 24. Ryan R.M., Deci E.L., On happiness and human potential: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, "Annual Review of Psychology" 2000, vol. 52, s. 141-146.
 25. Rymaniak J., O nowy paradygmat pracy - ponad i poza człowiekiem, "Humanizacja Pracy" 2011, nr 1, s. 23-44.
 26. Seligman M.E.P., Authentic Happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment, Free Press, New York 2002.
 27. Sheldon K.M., Elliot A.J., Ryan R.M., Chirkov V., Kim Y., Wu C., Self-concordance and subjective well-being in four cultures, "Journal of Cross-Cultural Psychology" 2004, vol. 5, no 2.
 28. Straw B.M., Bell N.E., Clausen I.A., The dispositional approach to job satisfaction, "Administrative Science Quarterly" 1986 (March).
 29. Turek D., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników. Badania empiryczne, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 30. Warr P.B., Work Unemployment and Mental Health, Clarendon Press, Oxford (England) 1987.
 31. Waterman A.S., Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment, "Journal of Personality and Social Psychology" 1993, vol. 64, s. 678-691.
 32. Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 33. Zwetsloot G., The business value of health management, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu