BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola funkcji personalnej w kontekście zmieniającej się organizacji
Significance of HRM in a Context of Organizational Changes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 234-243, rys., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Wiedza, Kapitał ludzki, Funkcja personalna, Zarządzanie kapitałem ludzkim
New Economy, Knowledge, Human capital, Personal function, Human Capital Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowa gospodarka jest zjawiskiem zmieniającym obecnie relacje organizacji z rynkiem pracy, wpływając na liczne zmiany wewnątrzorganizacyjne. Globalizacja, umiędzynarodowienie zarządzania, wirtualizacja i wzrost znaczenia komunikacji cyfrowej zmieniają profil współczesnego pracownika. To z kolei wymusza na organizacjach przyjęcie nowej konfiguracji funkcji personalnej w wymiarze podmiotowym, instrumentalnym i funkcjonalnym. Rola human relations w zmieniającej się organizacji przybiera formę funkcji wspierającej cele biznesowe organizacji w postaci partnera, doradcy i lidera zmian, przy czym optymalizuje się i rozlicza kapitał społeczny za pomocą zarządzania wiedzą, różnorodności czy talentów. (abstrakt oryginalny)

New economy is a phenomenon which changes contemporary relations of organization with a labor market having influence on a lot of changes inside organization connected with new economy. Globalization, internationalization of management, virtualization and increase of importance of digital communication, all of them change a profile of a contemporary worker. Those changes make organizations create a new configuration of HRM in a functional, subjective, and instrumental perspective. A new significance of HRM in a changed organization takes a form of supporting function towards business goals. HRM should be considered as a partner, adviser, or leader of these changes for workers. There must be key processes such as optimizing and calculating of human capital, knowledge management, diversity management, and talent development programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Quo vadis HRM, "Human Resource Management" 2010, nr 6.
 2. Chełpa S., Kierowanie ludźmi i przywództwo, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Czubasiewicz H., Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 4. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 5. Fazlagić A., Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 6.
 6. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 7. Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 8. Kawka T., Pracownik w czasach nowej gospodarki, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 9. Kawka T., Significance of human labour in the times of the global economy, [w:] Changes in Society, Changes in Organizations and Changing Role of HRM (CD), Cranet, Estonian Bussiness School, Tallin 2007.
 10. Kawka T., Zmiana funkcji wynagrodzeń w kontekście koncepcji trzeciej fali, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. M. Czerska, M. Gableta, Dom Organizatora, Toruń 2011.
 11. Kotler P., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Listwan T., Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 14. Masłyk-Musiał E., Personalne mechanizmy zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 15. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1146, AE, Wrocław 2006.
 16. Pietruszka-Ortyl A., Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 17. Piórkowska K., Charakter postaw i zachowań pracowniczych w warunkach nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 19. Pocztowski A., Buchelt B., Trendy i problemy występujące w ZZL w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 1.
 20. Pocztowski A., Efektywność architektury funkcji HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 21. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 22. Strużyna J., Rola specjalistów ZZL w czasach idei kapitału ludzkiego, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 23. Sułkowski Ł., Radykalna krytyka zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 24. Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 25. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 26. Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2007.
 27. Urlich D., Brockbanck W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu